از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ تا تاریخ :

مدير قطب علمي كنترل صنعتي

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

مدير گروه آموزشي مكاترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

نماينده شوراي پژوهشي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

رئيس كتابخانه ي مركزي و مركز اسناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تا تاریخ :

عضو كار گروه روابط عمومي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي تشخيص و شناسايي عيب (خطا)

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ تا تاریخ :

مدير مسئول مجله كنترل

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

مدير گروه مكاترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

مدير فرهنگي دانشكده برق

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي شبكه هاي توزيع و سيستم هاي انرژي