از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

عضويت درهيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

رئيس دانشكده رياضي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

معاون پژوهشي دانشكده علوم

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تا تاریخ :

عضو گروه سيستم هاي فناوري اطلاعات پژوهشكده فناوري اطلاعات

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ تا تاریخ :

عضو كميسيون تخصصي آناليز غير خطي انجمن رياضي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۱/۰۱

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۱۳۸۷/۰۳/۱۶

سرپرست آزمايشگاه كامپيوتر