تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توسيع كوشي و ديريكله *C- جبرها و هيلبرت *C- مدول ها

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مسعود اميني, محمدباقر اسدي, حسين جوهري, شعبان قلندرزاده
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, masuod amini, mohammadbagher asadi, Hossein Jowhari, Shaban Ghalandarzadeh
نام دانشجو : علي رضا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

ساختار نرمال و نقاط ثابت

Normal structure and fixed points

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني, اسدالله آقاجاني
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini, asadollah aghajani
نام دانشجو : زهرا لك

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

فضاهاي F- متريك به عنوان تعميمي از فضاهاي متريك

F-metric spaces as generalization of mertic spaces

نام اساتید: مليحه حسيني, كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, هاشم پروانه مسيحا, اسدالله آقاجاني
Maliheh Hosseini, Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Hashem Parvaneh Masiha, asadollah aghajani
نام دانشجو : مريم ثروتي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

تعميم هايي از فضاهاي متريك و كاربردهاي آنها

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, محسن رضاپور, اسداله آقاجاني, منصور واعظ پور
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Mohsen Rezapour, ,
نام دانشجو : پويا حق مرام

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

طيف نقطه اي و آشوب

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني, علي آبكار
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini, Ali Abkar
نام دانشجو : سعيد پوريا

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

نقاط ثابت برخي انقباض هاي جديد در فضاهاي متريك كامل

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : مهلا غفاري رباطي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

تعميم برخي نتايج از فضاهاي هيلبرت به هيلبرت مدول ها

Generalization of Some Results in Hilbert Spaces to Hilbert Modules

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : مهرداد گلابي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

نقاط ثابت نگاشت ها در هيلبرت –C* مدول ها

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, هاشم پروانه مسيحا, علي ذاكري
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Hashem Parvaneh Masiha, Ali Zakeri
نام دانشجو : فرهنگ جهانگير

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

نرم هاي چند ساني

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني, اسدالله آقاجاني
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini,
نام دانشجو : شهره گلپايگاني فرد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

چند ساني هاي L1- نشاندني

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, مليحه حسيني, اسدالله آقاجاني
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini,
نام دانشجو : سيدمهدي چالاك

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

نگاشتهاي ناگسترشي و ويژگي نقطه ي ثابت

نام اساتید: كوروش نوروزي, منصور واعظ پور, هاشم پروانه مسيحا, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, , Hashem Parvaneh Masiha, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : فاطمه الوستاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴

نگاشت هاي ناگسترشي مجانبي و نقاط ثابت آنها

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, هاشم پروانه مسيحا, محمدباقر قائمي
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Hashem Parvaneh Masiha,
نام دانشجو : نيكان احمدي كرچي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۵

اندازه نافشردگي در برخي مسائل غير خطي

نام اساتید: كوروش نوروزي, اسداله آقاجاني, عبدالرحمن رازاني, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, احد ملك زاده
Kourosh Nourouzi, , , Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Ahad Malekzadeh
نام دانشجو : فايزه زاهدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

چند ساني ها به عنوان تعميمي از فضاهاي متريك

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني, اسداله اقاجاني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini,
نام دانشجو : ميترا فرحي گويا

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

قضيه كراين ميلمن در فضاهاي متريك ژئودزيك

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, هاشم پروانه مسيحا, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Hashem Parvaneh Masiha, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : ليلا ميچاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

توپولوژي هاي ضعيف در فضاهاي متريك كامل (0)CAT

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, هاشم پروانه مسيحا, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Hashem Parvaneh Masiha, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : منيژه علي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۷

فضاهاي متريك ابر محدب

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : عفت رستمي خسروآبادي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰

نافشردگي و برخي كاربردهاي آن روي عملگرهاي ماتريسي در فضاهاي دنباله اي

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مهدي پوربيگدلي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك مجهز به يك گراف

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, هاشم پروانه مسيحا, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Hashem Parvaneh Masiha, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : شيما محمدعليان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

تحدب اكيد و تحدب يكنواخت در مدول هاي نرم دار تصادفي

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, هاشم پروانه مسيحا, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Hashem Parvaneh Masiha, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مژده تقوي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

نقاط اكسپوزد و نقاط اكسپوزد قوي در فضاهاي دنباله اي موزيلاك- اورليچ

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : مرضيه رمزي عراقي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷

برخي قضاياي نقطه ي ثابت در فضاهاي يكنواخت

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, شعبان قلندرزاده, فريده قريشي
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Shaban Ghalandarzadeh, Farideh Ghoreishi
نام دانشجو : آريس آقانيانس

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

نگاشت هاي ناگسترشي قوي و عملگرهاي يكنواي ماكسيمال: تناظر و دوگاني

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : نرگس صالح آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

تغيير نرم در برخي فضاهاي باناخ با كاربردهايي در نظريه نقطه ثابت

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : معراج حسيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

برخي قضاياي نقطه ثابت در *C- جبرها و جبر هاي باناخ

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : فاطمه قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

تعميم برخي از قضاياي نقطه ي ثابت در فضاهاي يكنواخت

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, فرشته ملك
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Fereshteh Malek
نام دانشجو : كمال فلاحي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تعميم برخي قضاياي نقطه ثابت براي توابع چند مقداري

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, فرشته ملك
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Fereshteh Malek
نام دانشجو : فاطمه لعل دولت آباد

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

قضاياي نقطه ثابت براي انقباض هاي تعميم يافته در فضاهاي متريك داراي يك گراف

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : علي برومندنيا

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

خاصيت نقطه ثابت براي نگاشت هاي چند مقداري غير انبساطي

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : مينا ديناروند

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۵

بررسي ويژگي هاي نگاشت هاي خطي چند مقداري پيوسته در فضاهاي برداري توپولوژيك

نام اساتید: كوروش نوروزي, مليحه حسيني, هاشم پروانه مسيحا, حسن حقيقي
Kourosh Nourouzi, Maliheh Hosseini, Hashem Parvaneh Masiha, Hassan Haghighi
نام دانشجو : معصومه آقاجاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

مدول هاي هيلبرت روي C- جبرها

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : خشايار شمس الكتابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷

برخي قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك فازي

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : سميه عبدلي ارمكي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷

مطالعه اي بر قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك احتمالي

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا, مليحه حسيني, مليحه حسيني
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha, Maliheh Hosseini, Maliheh Hosseini
نام دانشجو : ندا عشقائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

C- جبرها در آناليز عددي

نام اساتید: كوروش نوروزي, علي ذاكري, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Ali Zakeri, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : مهديه معنوي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۰۴

كمنت

jklll

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : فاطمه لعل دولت آباد

تاریخ:

قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي متريك

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : سميه جهاني

تاریخ:

تحدب و نقاط ثابت در فضاهاي نرم دار احتمالي

نام اساتید: هاشم پروانه مسيحا, كوروش نوروزي
Hashem Parvaneh Masiha, Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : سارا واعظزاده

تاریخ:

كرانداري در فضاهاي نرم دار احتمالي

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : كمال فلاحي

تاریخ:

قيضيه ي نقطه ثابت مخروط كراسنوسلسكي

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : زهرا ايزدي

تاریخ:

قضاياي نقطه ثابت براي انقباض هاي مجموعه مقدار در فضاهاي متريك كامل

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : ايمان محرابي نژاد

تاریخ:

قضاياي نقطه ي ثابت براي جفت نگاشت هاي عير خود نگار روي فضاهاي متريك مخروطي

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : سكينه مختارگندماني

تاریخ:

قضاياي نقطه ي ثابت در فضاهاي متريك مخروطي

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : اريس آقانيانس

تاریخ:

نقاط ثابت نگاشت هاي مجموعه - مقدار در فضاهاي متريك به طور يكنواخت محدب

نام اساتید: كوروش نوروزي, هاشم پروانه مسيحا
Kourosh Nourouzi, Hashem Parvaneh Masiha
نام دانشجو : محبوبه مهدوي خطيبي

تاریخ:

تعميم برخي نتايج از فضاهاي هيلبرت به هيلبرت مدول

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : مهرداد گلابي

تاریخ:

رساله

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : پويا حق مرام