مشخصات فردی

نام: کوروش

نام خانوادگی: نوروزی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nourouzi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/KouroshNourouzi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: ریاضی محض

گرایش: ریاضی محض

واحد سازمانی: ریاضی