انتگرال در آناليز خمينه

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : آتوسا حيدري

فضاهاي هيلبرت و باناخ

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : شهره گلپايگاني فرد

آناليز ساختي

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : آيدا حسين پور

فضاهاي متريك احتمالاتي

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : فاطمه حسيني

نشاندن متريكي

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : رسا ميرزااقاسي

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

دنباله هاي دوگانه و سري هاي دوگانه

نام اساتید: كوروش نوروزي
Kourosh Nourouzi
نام دانشجو : نيوشا اويار حسيني