از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تا تاریخ :

مديريت امور آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي و علم مواد