تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

استفاده از ترموديناميك تغيير شكل براي مدل سازي معادلات ساختاري پليمرهاي هوشمند

نام اساتید: كيوان نارويي, مجيد سيد صالحي, مصطفي باغاني, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : رضا رحمتي حسن سرائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: رضا اسلامي فارساني, مجيد سيد صالحي, مجيد سيد صالحي, حسين محمدي شجاع, مصطفي باغاني, كيوان نارويي
Reza Eslami Farsani, Majid Seyedsalehi, Majid Seyedsalehi, , , Keivan Narooei
نام دانشجو : ميثم بختياري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

شبيه¬سازي حسگرهاي لمسي با استفاده از المان حجمي و مدل-سازي چندمقياسي

نام اساتید: كيوان نارويي, رحمت الله قاجار, روح اله توكلي, رحمت الله قاجار
Keivan Narooei, Rahmatollah Ghajar, , Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : علي صدوقي يارندي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

شبيه¬سازي فرايند شكل¬دهي كامپوزيت¬هاي بافته شده به وسيله مدل¬هاي هايپرالاستيك ناهمسانگرد

نام اساتید: كيوان نارويي, مهرداد آقايي خفري, مصطفي باغاني, مهرداد آقايي خفري
Keivan Narooei, Mehrdad Aghaie Khafri, , Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : عباس محمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مدل¬سازي تغييرشكل الاستيك- پلاستيك كامپوزيت¬هاي شبه صدفي

نام اساتید: كيوان نارويي, مجيد سيد صالحي, سيد مهدي گنجياني, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : امير فرهادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷

ارائه مدل هايپرالاستيك ناهمسانگرد بر اساس نامتغيرهاي ساختاري و مدل¬سازي اجزاء محدود

نام اساتید: كيوان نارويي, مجيد سيد صالحي, مجيد بني اسدي, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : رقيه اقبالي جلودارلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

مدلسازي رفتار تغيير شكل پلاستيك پليمرها با دانسيته بالا با استفاده از مدلهاي پلاستيسيته وابسته به فشار

نام اساتید: كيوان نارويي, مهرداد آقايي خفري, عباس منتظري هدش, عباس منتظري هدش
Keivan Narooei, Mehrdad Aghaie Khafri, Abbas Montazeri hedesh, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : جعفر دودانگه

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

مدلسازي تغيير شكل پلاستيك فلزات آمورف با استفاده از تابع پتانسيل هيو با درنظر گرفتن مرتبه مناسب براي اثر فشار هيدرواستاتيك

نام اساتید: كيوان نارويي, مجيد بني اسدي, مهرداد آقايي خفري, مهرداد آقايي خفري
Keivan Narooei, , Mehrdad Aghaie Khafri, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : قاسم سويزي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

شبيه سازي فرآيند شكل دهي با لايه لاستيكي با درنظر گرفتن خواص الاستيك غيرخطي لاستيك

نام اساتید: كيوان نارويي, مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : سيده مريم موسوي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

ارائه رابطه ساختاري هايپرالاستيك جهت بررسي رفتار تغيير شكل ساختارهاي اسفنجي نانولوله¬هاي كربني سه¬بعدي بر مبناي المان حجمي نماينده

نام اساتید: كيوان نارويي, عباس منتظري هدش, مجيد سيد صالحي, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Abbas Montazeri hedesh, Majid Seyedsalehi, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : معصومه رشيدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

استفاده از توابع انرژي هايپرالاستيك بر مبناي نامتغيرهاي تانسور تغيير فرم براي شبيه سازي عددي رفتار تنشي بافت نرم

نام اساتید: كيوان نارويي, عباس منتظري هدش, مهدي مقيمي, عباس منتظري هدش
Keivan Narooei, Abbas Montazeri hedesh, , Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : نازنين زهرا بيات

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

مدلسازي عروق تحت بارگذاري استنت و فشار خون با استفاده از معادلات ساختاري هايپرالاستيك

نام اساتید: كيوان نارويي, مجيد سيد صالحي, حسن ميرزا بزرگ, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Majid Seyedsalehi, Hasan Mirza Bozorg, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : ميلاد آرمان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

استفاده از قوانين سيلان نا همبسته پلاستيسيته براي مدلسازي آسيب با در نظر گرفتن تئوري تغيير فرم بزرگ و غير خطي هندسي

نام اساتید: كيوان نارويي, مهرداد آقايي خفري, مجيد سيد صالحي, مهرداد آقايي خفري
Keivan Narooei, Mehrdad Aghaie Khafri, Majid Seyedsalehi, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : احسان انصاري بصير

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

استفاده از مدل گراديان كرنش در تغيير فرم بزرگ مواد نانو جهت بررسي موضعي شدن تغيير فرم

نام اساتید: علي شكوه فر, كيوان نارويي, رحمت الله قاجار, عباس منتظري هدش, رحمت الله قاجار
Ali Shkoohfar, Keivan Narooei, Rahmatollah Ghajar, Abbas Montazeri hedesh, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : امين زعمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

بررسي موضعي شدن تغيير فرم در فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد SPD با استفاده از روش X-FEM و پيش بيني نانو ساختار ايجاد شده

نام اساتید: علي شكوه فر, كيوان نارويي, اميررضا شاهاني, مهدي ظهور, اميررضا شاهاني
Ali Shkoohfar, Keivan Narooei, Amir Reza Shahani, Mehdi Zohoor, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سجاد نوروزي نيا

تاریخ:

مدلسازي ساختاري و تحليل تجربي رفتار ترمومكانيكي پليمرهاي حافظه دار دوجهته پرينت سه بعدي شده بر اساس روش اينكلوژن معادل

نام اساتید: كيوان نارويي
Keivan Narooei
نام دانشجو : ميثم بختياري

تاریخ:

ارائه مدل ويسكوهايپر الاستيك جهت بررسي رفتار مكانيكي مواد ژله اي و شبيه سازي پرينت سه بعدي

نام اساتید: كيوان نارويي
Keivan Narooei
نام دانشجو : عليرضا قربان اوغلي

تاریخ:

استفاده از تئوري هايپرالاستيسيته براي طراحي سنسور قابل انعطاف و ساخت به روش پرينت سه¬بعدي

نام اساتید: كيوان نارويي
Keivan Narooei
نام دانشجو : شميم كوچك زاده

تاریخ:

استفاده از تئوري ترموديناميك تغيير شكل براي مدل¬سازي رفتار هوشمند سازه-هاي پليمري با نسبت پوآسون منفي و ساخت به روش پرينت سه¬بعدي

نام اساتید: كيوان نارويي
Keivan Narooei
نام دانشجو : مينا بخشي

تاریخ:

سنتز هيدروژل¬هاي فوق جاذب مبتني بر نشاسته و مدل¬سازي ساختاري با كوپل معادلات تغييرشكل و نفوذ

نام اساتید: كيوان نارويي
Keivan Narooei
نام دانشجو : مسعود رجبلو

تاریخ:

مدل¬سازي و ساخت سنسور لمسي انعطاف¬پذير جهت اندازه¬گيري دما و نيرو با استفاده از روش پرينت سه بعدي

نام اساتید: كيوان نارويي
Keivan Narooei
نام دانشجو : محمد محمدي

تاریخ:

شبيه¬سازي رفتار غيرعادي سازه¬هاي پرينت چهاربعدي ميورا-اريگامي داراي خاصيت حافظه شكلي با استفاده از مدل¬سازي ترمو-ويسكوهايپرالاستيك

نام اساتید: كيوان نارويي
Keivan Narooei
نام دانشجو : سارينا وزيري