مشخصات فردی

نام: کریم

نام خانوادگی: عباس زاده


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: abbaszadeh@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/KarimAbbaszadeh


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی

واحد سازمانی: مهندسی برق