سال: ۱۳۹۶

فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادي-اجتماعي و شرح اصطلاحات و لغات حوزه ICT

Information and Communication Technology and Economic-social Development

نویسندگان: كمال محامد پور
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۴۶۸۵۹۳۴

سال: ۱۳۹۵

مخابرات سيار فناوريهاي نسل1-5

Mobile Communication,1G-5G

نویسندگان: كمال محامد پور
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۹۵۵۶۱-۵-۱

سال: ۱۳۹۵

اصول مخابرات بي سيم و سيار

نویسندگان: كمال محامد پور
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۲۸۶

سال: ۱۳۹۴

كاربرد پردازش سيگنال در مهندسي و علوم: (مخابرات - رادار - سونار) (صوت - تصوير - دورسنجي- تخمين)

نویسندگان: كمال محامد پور
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۱۶۷

سال: ۱۳۹۱

اصول مخابرات بي سيم و سيار

Principles of wireless and mobile ?communication

نویسندگان: كمال محامد پور
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۲۸۶