طراحي و شبيه سازي سامانه ي تغيير فاز دهنده مبتني بر DSP براي آنتن هاي آرايه فازي و پياده سازي آن روي كارت TMS-6713DSK

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, علي خالقي
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Ali Khaleghi
نام دانشجو : حامد قاسمي

رديابي اهداف بامعادلات حركتي غير خطي با استفاده از فيلتر كالمن تعميم يافته

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : محمد مرادي

طراحي وپياده سازي فيلتر چبي شف وبررسي عملكرد windowing با استفاده ار بردTMS320C6416

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : احمد شعباني باغاني

طراحي و پياده سازي فيلتر باترورث FIRو بررسي عملكرد Kaiser windowing با استفاده ازبردTMS320C6713

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : احسان عباس نژاد

مطالعه ، بررسي و شبيه سازي فرآيندHand Over درWimax

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : ميثم گودرزي

مطالعه و شببيه سازي طرحهاي مدولاسيون و كدينگ در سيستم LED

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : الهه افتخاريان جهرمي

شبيه سازي مولاتور و دمولاتورهاي ديجيتال GMSK وQpsk 4/3.14 و مقايسه آنها

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : سحر عزيزيان

بررسي ساختاري نسل چهارم شبكه هاي مخابرات سيار

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : مجتبي دهقاني نژاد