مشخصات فردی

نام: کمال

نام خانوادگی: محامد پور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: kmpour@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۴۲۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/KamalMohamedpour

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - مخابرات

گرایش: مخابرات سیستم

واحد سازمانی: مهندسی برق