تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

بررسي و شبيه سازي جهت يابي سيگنال مبتني بر فاز سيستمهاي هواپايه

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, ياسر نوروزي, محمدعلي سبط
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, , Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : سينا قهرماني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

شبيه سازي تخمين با يادگيري ماشين براي كانال سيستم هاي بي سيم مبتني بر صفحات هوشمند انعكاسي

نام اساتید: كمال محامد پور, فاطمه رضائي, سروش اخلاقي اصفهاني, فاطمه رضائي
Kamal Mohamedpour, Fatemeh Rezaei, , Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : نسيم جعفري فارساني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

ارزيابي خودكار وضعيت شناختي و احساسي با پردازش سيگنالهاي فيزيولوژيكي با يادگيري عميق

نام اساتید: كمال محامد پور, محمد فروزانفر, مريم محبي آشتياني, سپيده حاجي پور, مريم محبي آشتياني
Kamal Mohamedpour, Mohamad Forouzanfar, Maryam Mohebi Ashtieani, , Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : محمد يوسفي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

پيش بيني و تشخيص بيماري هاي مغزي با استفاده از پردازش سيگنال هاي مغزي و يادگيري ماشين

نام اساتید: كمال محامد پور, مريم محبي آشتياني, مريم ايماني آراني, مريم محبي آشتياني
Kamal Mohamedpour, Maryam Mohebi Ashtieani, , Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : سيداميررضا حميدي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ارائه روشي براي بهبود كيفيت مخابرات سلولي با بهينه سازي مسير حركت UAV

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, ابوالفضل فلاحتي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, , Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : الهه ارغواني سعدآبادي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

تحليل عملكرد و شبيه سازي پيش كدگذار تركيبي در سيستمهاي چند ورودي چندخروجي انبوه

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي, سروش اخلاقي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami,
نام دانشجو : اميررضا مرادي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شكل دهي پرتو براي شبكه هاي بيسيم مجهز به RIS

Beamforming for Reconfigurable Intelligent Surface Aided Wireless Networks

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, علي حبيبي بسطامي, سيدمحمد رضوي زاده, محمدجواد عمادي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Ali Habibi Bastami, , , Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : سيده ريحانه شاه چراغ

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

شبيه سازي طبقه بندي احساسات در سيگنال هاي گفتار با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: كمال محامد پور, منصور ولي, منصور ولي, محمدحسن قاسميان يزدي
Kamal Mohamedpour, Mansour Vali, Mansour Vali,
نام دانشجو : شيوا شكوهمند

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

افزايش ظرفيت و كاهش تداخل در سيستم هاي دسترسي چندگانه غير متعامد با استفاده از تكنيك تخصيص توان

نام اساتید: كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري, بهمن ابوالحسني
Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari,
نام دانشجو : حميدرضا راحتلو

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي بزرگ مبتني بر FDD با استفاده از روش برهم نهي

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, سروش اخلاقي
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : حسن قانوني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

بهينه سازي پايلوت ها در مسير فروسو براساس سنجش فشرده(Cs) در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي عظيم مبتني بر FDD

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, بهمن ابوالحسني
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : نيما نوري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

طراحي گيرنده براي سيستم هاي دسترسي چندگانه غيرمتعامد با حذف موفقيت آمير تداخل

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي, پاييز عزمي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami,
نام دانشجو : محمدشريف شكوهي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

كاهش اثر تداخل در شبكه هاي WBAN همزيست با استفاده از زمان بندي توزيعي

نام اساتید: كمال محامد پور, محمديوسف درماني, عبدالرسول قاسمي, ابراهيم قرباني, مهدي علياري شوره دلي, ناصر يزداني, حسن طاهري
Kamal Mohamedpour, Mohammad Yousef Darmani, Abdorasoul Ghasemi, Ebrahim Ghorbani, Mahdi Aliyari Shorehdeli, ,
نام دانشجو : محمدحسن ميري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

رهگيري اطلاعات حالت كانال در سيستم هاي آنتني مقياس بزرگ

نام اساتید: كمال محامد پور, لطف اله بيگي, بيژن معاوني, بابك حسين خلج, عباس محمدي, مهرداد اردبيلي پور
Kamal Mohamedpour, Lotfolah Beigi, Bijan Moaveni, , , Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : محمدجواد عزيزي پورراويز

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

آشكارسازي بهينه در سيستم هاي Massive MIMO چند كاربره

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, بهاره اخباري, عباس محمدي, وحيد طباطباوكيلي, نگين معنوي زاده
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Bahareh Akhbari, , , Negien Manavizadeh
نام دانشجو : مرجان ملكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

بهبود بهره طيفي در شبكه هاي ناهمگون راديو شناختي نسل پنجم

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, سيد محمد رضوي زاده
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : احسان عزيزيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

مكان يابي اهداف متحرك در سيستم هاي سونار چند پايه با استفاده از تاخيرهاي زماني و شيفت هاي داپلر

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, فرزان حدادي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, , Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : محسن اشكاني پور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

تشخيص هواپيما توسط پردازش صداي ثبت شده آرايه اي از ميكروفن ها

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط, محمدحسين كهايي
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt,
نام دانشجو : ابوالفضل اخباري رهقي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

بهبود ظرفيت ارتباطات بين خودروها در شبكه هاي سلول كوچك مشاركتي در نسل 5

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, سيدعلي قريشي
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : حامد قرباني عطائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

مكان يابي اهداف توسط رادارهاي غير فعال با استفاده از سيگنال هاي ماهواره اي

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط, ياسر نوروزي
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt,
نام دانشجو : سميه پيشه ور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

" مكانيابي هدف متحرك در رادارهاي چندورودي-چندخروجي با استفاده از TDOA و FDOA و خطاي موقعيت

نام اساتید: كمال محامد پور, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, فرزان حدادي
Kamal Mohamedpour, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh,
نام دانشجو : افشين عيسي زاده خرابه

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي پردازشگري تركيبي آنالوگ و ديجيتال در شبكه هاي رله دو طرفه(TWO-WAY)

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, بهمن ابوالحسني
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : فاطمه يعقوبي بشلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

بهبود عملكرد سنجش به روش آشكارسازي انرژي براي شبكه هاي راديو شناختگر مبتني بر OFDM

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي, سيدعلي قرشي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami,
نام دانشجو : محمود عسگري مهرآبادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

مسيريابي، كد و تخصيص طيف خرابي-آگاه فيبر نوري در شبكه هاي نوري كشسان

نام اساتید: كمال محامد پور, لطف اله بيگي, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, حسن طاهري قزويني
Kamal Mohamedpour, Lotfolah Beigi, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : سعيده قشوني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

انتخاب رله در شبكه هاي رله تمام دو طرفه

نام اساتید: كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور, سيد محمد رضوي زاده
Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour,
نام دانشجو : صدف اقارفيعي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲

تخمين زاويه ورود با قدرت تفكيك بالا در سيگنال هاي باند پهن طيف گسترده دنباله مستقيم

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط, ياسر نوروزي
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt,
نام دانشجو : سعيد زمانيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

تحليل مشخصات سيگنال هاي ماهواره(DVB-S) براي استفاده در رادارهاي غيرفعال و ارزيابي عملكرد و استخراج پارامترها

نام اساتید: كمال محامد پور, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
Kamal Mohamedpour, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh
نام دانشجو : زهرا قيومي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

كاهش تداخل به كمك تكنيك همترازي در شبكه هاي مخابرات سلولي مبتني بر رله

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : علي گلستاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

آشكارسازي اهداف بر مبناي نمونه برداري فشرده در رادارهاي آرايه اي

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : اسداله خدائي مهر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

ارائه روشي براي تخمين كور آفست فركانس در سيستم هايOFDMبا الگوريتم هاي وفقي

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : اميد ترابيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸

تخمينDOA با استفاده از روش سنجش فشرده

نام اساتید: رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : سيدموسي حسيني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

الگوريتم انتخاب مسير بهينه براساس حداقل انرژي در يك شبكه مشاركتي دوپرشي و مبتني بر MIMO

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : مسعود طولابي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

طراحي و پياده سازي نرم افزاري بخش راديوييRFID

نام اساتید: مهدي احسانيان مفرد, كمال محامد پور, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Mahdi Ehsanian Mofrad, Kamal Mohamedpour, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : پروين طالبي زاده سردري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

سنجش طيف همكارانه در شبكه حسگر بي سيم راديو شناختي با وجودچندين كاربر اوليه

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : اكرم هوشياري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

كاهش نسبت قله به متوسط توان در سيستم هايOFDM با استفاده از تكنيك سنجش فشرده

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : محمد جواد عزيزي پورراويز

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

پردازش سيگنال در سنسورهاي چند ورودي چند خروجي آرايه فازي گسترده

نام اساتید: كمال محامد پور, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدعلي سبط, علي جباري
Kamal Mohamedpour, Ramezanali Sadeghzadeh Shykhan Gafsheh, Mohammad Ali Sebt, Ali Jabbari
نام دانشجو : معين احمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل و شبيه سازي شكل دهي پرتو مقاوم در شبكه هاي راديو شناختگر چند كاربره

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : يوسف عقاب نشين

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل كارايي تابع توزيع شده پروتكل IEEE802.با حضور گره هاي پنهان و ارزيابي اعتبار آن با شبيه سازي

نام اساتید: كمال محامد پور, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Kamal Mohamedpour, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محمد رزاق پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ارائه روشي براي كاهش اثر تداخلي بين سلولي با رله هاي MIMO

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : پويان خسروي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

تخصيص منابع براي شبكه راديو شناختگر مبتني بر MIMO-OFDM

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : سيدحامد خاتمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي الگوريتم تجميع بهينه فريم در شبكه هاي محلي بيسيم IEEE 802.11n با شرط تاخير و خطا

نام اساتید: كمال محامد پور, عبدالرسول قاسمي, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Kamal Mohamedpour, Abdorasoul Ghasemi, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : معين بهرامي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تخمين كانال در شبكه هاي بي سيم رله مبتني بر OFDM در حضور تاخير فركانس حامل

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : مجيد نوروزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

پياده سازي تخمين كانال در سيستم هاي MIMO با استفاده از سنجش فشرده

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : حامد ساعدي گرمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي يك رادار هوا پايه با استفاده از پردازش تطبيقي زماني-مكاني

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدعلي سبط, محمدعلي سبط
Kamal Mohamedpour, Mohammad Ali Sebt, Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : مهدي كريمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

تحليل و شبيه سازي منابع با حداقل تداخل براي كاربران در سيستمهاي سلولي MIMO چند كاربره

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : احمد كسائيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۷

تحليل و شبيه سازي اثر استفاده از رله در بهبود كارايي شبكه هاي سلولي مشاركتي

نام اساتید: كمال محامد پور, علي حبيبي بسطامي, علي حبيبي بسطامي
Kamal Mohamedpour, Ali Habibi Bastami, Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : محمدحسين مقدم

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي الگوريتمي مبتني بر فيلتر كالمن در پيش بيني براي تعقيب اشياء در حضور نويز و كنتراست پايين با قابليت تعقيب حركت شتابدار

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : حميدرضا جهانديده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۹

بهبود ظرفيت و تخصيص توان براي شبكه هاي راديو شناختي مبتني بر MIMO-OFDMA

نام اساتید: كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, اميرمسعود سوداگر
Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : حميد شاهرخ شهركي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

الگوريتمي جديد در تخمين كانال و تاخير فركانس حامل در شبكه هاي بي سيم رله

نام اساتید: محمود احمديان عطاري, سهيل سالاري, كمال محامد پور, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Mahmoud Ahmadian Attari, Soheyl Salari, Kamal Mohamedpour, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : بهنام زاهدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

روش تخصيص منابع و شبيه سازي آن در شبكه هاي راديو شناختگر مبتني بر OFDM

نام اساتید: كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : ميثم صادقي گوغري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

مديريت و تخصيص منابع توام براي سيستم هاي سلولي چندكاربره MIMO-OFDM با تضمين Qos

نام اساتید: كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, حميد ابريشمي مقدم
Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سيدمهدي حسيني اندارگلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

مديريت و تخصيص منابع توام براي سيستم هاي سلولي چندكاربره MIMO-OFDM با تضمين Qos

نام اساتید: كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, حميد ابريشمي مقدم
Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سيدمهدي حسيني اندارگلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

چارچوبي براي افزايش مقاومت شبكه هاي حسگر در مقابل نفوذ

نام اساتید: كمال محامد پور, محمديوسف درماني, جعفر حيراني نوبري, سعدان زكائي
Kamal Mohamedpour, Mohammad Yousef Darmani, Jafar Heyrani Nobari, Saedan Zokaei
نام دانشجو : محمد صيادحقيقي

تاریخ:

شبيه سازي دي اس-سي دي ام آ با گيرنده ....

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : سيدمهدي حسيني اندارگلي

تاریخ:

بررسي شبيه سازي ا_اف_ دي_ ام...

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : حميد شاهرخ شهركي

تاریخ:

پياده سازي پروتكل مگاكو...

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : پدرام حاجي پور

تاریخ:

پروتكل مگاكو در شبكه ان-جي-ان قسمت ام-جي...

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : ايمان راحمي زاده

تاریخ:

..پروتكل اس-آي-پي در شبكه هاي ان-جي-ان..

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : حميدرضا نظري

تاریخ:

ردگيري يك سيستم فريكو انسي هاپينگ...

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمدحسين لطفي

تاریخ:

...تخصيص ديناميكي منابع راديويي..

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : ميثم زورابادي

تاریخ:

...عملكرد مي مو -ا اف دي ام...

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : حسين ابراهيمي

تاریخ:

طراحي شبكه سلولي با سي دي ام آ...

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : عزيزالله گرانپايه

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي تخمين كانال در سيستمهاي Multiuser Mimo – OFDM

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مسعود حسين زاده

تاریخ:

طراحي و پياده سازي واحد پردازش سيستم شنود راداري ) ESM )

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : معين احمدي

تاریخ:

تحليل و پياده سازي تخمين زننده كانالهاي متغير با زمان با الگوريتمهاي وفقي با TMS

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مهدي تقدسي

تاریخ:

ارائه يك مدل افت انتشار مخابرات سيار زميني...

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مهدي حيدري

تاریخ:

ارائه روشي براي بهبود عملكرد تله متري فضايي با استفاده از تركيب MIMO و كدهاي بلوكي فضا-زمان

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : شاهرخ مرزبان

تاریخ:

...تخصيص طبيعي منابع در سيتم چندكاربره...

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : هژير شكري رزاقي

تاریخ:

بررسي شبيه سازي و مقايسه عملكرد دو روش تكرار كننده متعاون با دايورسيتي در شبكه هاي ثابت بي سيم

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : احمد قرنجيك

تاریخ:

جداسازي رادارهاي متداخل در سيستم IFF/SSR با استفاده از پارامترهاي TOA,PA

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : يونس احمدي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي الگوريتم ردگيري پرتابه با در نظر گرفتن اغتشاشات هوايي ساده در صفحه مسير

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمدجواد بهادري

تاریخ:

( دوره مشترك) ارائه روشهاي بهبود تعيين موقعيت جغرافيايي براي سيگنال mimo

نام اساتید: كمال محامد پور, مهران مير شمس
Kamal Mohamedpour, Mehran Mirshams
نام دانشجو : مجيد خانلرزاده كلائي

تاریخ:

ارائه روشي براي بهبود عملكرد همسان گر توربو فركانسي براي سيستم هاي mimo

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محسن عميدزاده

تاریخ:

ارائه روشي به منظور بهبود عملكرد آشكارسازي در رادارغيرفعال چند فرستنده چند گيرنده به روش مستقيم پردازش سيگنال

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : سعيد فولادي تالاري

تاریخ:

بهبود نرخ ارسال داده روي كانال HF با روش ارسال چند حاملي

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : احمد اسماعيل

تاریخ:

تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي انبوه در مخابرات بي سيم نسل 5

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : ميثم ولي زاده قره قاشلو

تاریخ:

طراحي شكل دهي پرتو در شبكه هاي برداشت كننده انرژي پشتيباني شده با رله

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : الناز اكبريان

تاریخ:

بهينه سازي نسبت سيگنال به نويز و تداخل در سيستم هاي دسترسي چندگانه غيرمتعامد فروسو

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : حسين زماني خانه زنياني

تاریخ:

تشخيص عيب با استفاده از پردازش تصوير و الگوريتم هاي شبكه هاي عصبي

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : علي رضا كنعاني

تاریخ:

تخمين كانال در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي FDD با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : سيدطالب ساداتي لمردي

تاریخ:

بررسي مدلسازي و شبيه سازي اثر نويزفاز در كانال MIMO

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مهناز خان محمدي

تاریخ:

تحليل و شبيه سازي استقرار پهپادهاي پشتيبان شبكه سيار با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : زهرا ميرزاعليان

تاریخ:

تخصيص منابع در شبكه هاي چند كاربره با استفاده از يادگيري ماشين

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : نيلوفر ديني پور

تاریخ:

تخصيص منابع به صورت توزيع شده در شبكه مجازي شده نسل پنج

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مريم اكبري

تاریخ:

بهبود نرخ ارسال داده روي كانال HF با روش ارسال چند حاملي

data rate enhancement in HF channel by using multi carrier transmission

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : احمد اسماعيل

تاریخ:

شكل دهي پرتو براي شبكه هاي بيسيم مجهز به RIS

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : سيده ريحانه شاه چراغ

تاریخ:

جايگيري و مسيريابي بهينه حسگر پهپادي به منظور مكانيابي و رهگيري سه بعدي اهداف ثابت و متحرك

Optimization of Placement and Trajectory for UAV Sensor in order to Localization and Tracking of Fixed and Moving Targets

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمدرضا كرمي

تاریخ:

بهبود عملكرد در سيستم¬هاي دوگانه حسگري و مخابرات

Performance improvement in dual sensing and communication systems

نام اساتید: كمال محامد پور, محمدجواد عزيزي پورراويز
Kamal Mohamedpour, Mohammad Javad Azizipour
نام دانشجو : سميرا عرب عامري

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي آشكارسازي پهپاد در محيط برون شهري با استفاده از سنسورهاي همگون يا غير همگون

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : اردشير جمشيدي

تاریخ:

بهبود لايه فيزيكي 5G Broadcastبا استفاده از سيستم OTFSمبتني بر DFDFrFT-OFDM

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : رضا اسماعيل لو

تاریخ:

بررسي عملكرد و شبيه سازي يادگيري خود نظارتي براي بهبود گفتار

نام اساتید: كمال محامد پور, بابك ناصر شريف
Kamal Mohamedpour, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : مريم طاهري فر

تاریخ:

بررسي و شبيه سازي تاثير افزايش صفحات هوشمند انعكاسي در افزايش ظرفيت مخابراتي

نام اساتید: كمال محامد پور
Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : مينا جديدي