محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۰۶

استخراج معادلات دقيق حاكم بر يك ژيروسكوپ يك درجه آزادي با بدنه ي متحرك با به كارگيري يك روند مستقيم مبتني بر مكانيك نيوتني

نویسندگان: فاطمه شفيعي, جعفر حيراني نوبري

, Jafar Heyrani Nobari

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۰۶

مدلسازي خطاهاي باياس و ناهم محوري سنسورهاي شتاب سنج در يك سيستم ناوبري اينرسي بدون ژيروسكوپ

نویسندگان: وحيد قاسم زاده, جعفر حيراني نوبري

, Jafar Heyrani Nobari

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي كنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰

طراحي مسير فرود براي يك فضاپيما بدون نيروي پيشران

نویسندگان: جليل شرفي, جعفر حيراني نوبري

Jalil Sharafi, Jafar Heyrani Nobari

عنوان همایش: دهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران