تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تحليل و طراحي كنترل كننده براي كانال هاي رول دروني و رول بيروني چهار قاب در سامانه صفحه پايدار

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, سعيد عبادالهي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : حميدرضا توكلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

امكان سنجي به كارگيري ژيروسكوپ هاي MEMS در سيستم strapdown

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, بابك توسلي, بابك توسلي, ايمان محمدزمان
Jafar Heyrani Nobari, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : پويان زرگر

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

طراحي و ساخت سامانه اندازه گيري الكترونيكي و پياده سازي كاليبراسيون ژيروسكوپ تنظيم ديناميكي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, محمدرضا عاروان
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : محسن شعباني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

طراحي سامانه كاهش اثر رقص محوري در ژيروسكوپ هاي تنظيم ديناميكي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, اميرعلي نيكخواه, اميرعلي نيكخواه, ايمان محمدزمان
Jafar Heyrani Nobari, Amirali Nikkhah, Amirali Nikkhah,
نام دانشجو : رامين مهتابي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷

مدلسازي و شناسايي گشتاور ساز قاب هاي صفحه پايدار

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, محمدرضا عاروان
Jafar Heyrani Nobari, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : حسين اسماعيلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

مدلسازي و شبيه سازي ژيروسكوپ تنظيم ديناميكي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, محمدرضا عاروان
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : عباس حسن پور رودبنه

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

آناليز پارامترهاي تاثيرگذار پرنده و ماموريت بر طراحي مسير بهينه پروازي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, حميدرضا تقي راد, محمدعلي نكويي, كمال محامد پور, مهدي مرتضوي, حسين ساداتي
Jafar Heyrani Nobari, Hamid Reza Taghirad, Ali Mohammad Nekouei, Kamal Mohamedpour, ,
نام دانشجو : سيد جواد طالبيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

طراحي و ساخت كنترلر دبي سنج كوريوليس

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Jafar Heyrani Nobari, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : امير غني پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

مدلسازي و شناسايي عملكرد فلومتر كوريوليس

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : محمد نعمتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

تحليل خطاي ناوبري اينرسي در زمان گسسته

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سپيده عدن ور نظيفي يان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

طراحي الگوريتم هدايتي به منظور كمينه سازي ارتفاع از سطح عوارض زميني

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي
Jafar Heyrani Nobari, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : ايوب نظرآقائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

نگرش نوين به ناوبري سماوي و تحليل خطاي يك سامانه ناوبري سماوي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, جعفر روشني يان, حميد خالوزاده, نصرت الله گرانپايه
Jafar Heyrani Nobari, Jafar Roshanian, Hamid Khaloozadeh, Nosrat Granpayeh
نام دانشجو : عبدالحميد بهجت پناه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و شبيه سازي هدايت براي يك پرنده ي معين در فاز فرود

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : حسينعلي كريمي دهنو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

طراحي و ساخت مبدل حسگر فشار كاتد سرد با پيمايش خودكار بر پايه شناسايي با شبكه عصبي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سعيد محمدرضائي مهدي آباد

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

طراحي هدايت براي يك پرنده معين در فاز پروازي En route جهت عبور از تعدادي نقطه راه معين

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : نويد آقا محمدعلي امين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

ارائه مدل ديناميكي اقتصاد كلان ايران بر پايه مدل كينز به همراه اعتبار سنجي آن

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, فرشيد رئيسي, احمدرضا تحسيري, احمدرضا تحسيري
Jafar Heyrani Nobari, Farshid Raissi, Ahmad Reza Tahsiri, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : محمد درزي رامندي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل سنسور سنجش گراديان گرانش و بررسي منابع ايجاد خطا

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, حميد خالوزاده, حسن سالاريه, حميد خالوزاده
Jafar Heyrani Nobari, Hamid Khaloozadeh, , Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مصطفي گشاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

مدل سازي ديناميكي و طراحي كنترل مقاوم براي يك جسم پرنده

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, حميدرضا تقي راد, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Jafar Heyrani Nobari, Hamid Reza Taghirad, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : عباسعلي رسولي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

مدل سازي خطا و آناليز دقت شتاب سنج هاي ميكروالكترومكانيكي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : حسين ايران دوست

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

طراحي خلبان خودكار براي يك پرنده هوا به زمين

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : محمدجواد شياسي اراني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

مدلسازي، شبيه سازي و تحليل خطاي عملكرد يك جستجوگر پرنده

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Jafar Heyrani Nobari, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مهدي گلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۰

تحليل توزيع احتمال در ناحيه انهدام يك سامانه

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, بابك توسلي, بابك توسلي
Jafar Heyrani Nobari, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : زهرا پارسانژاد

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۰۱

تعيين حركت فضايي يك جسم مشخص به وسيله ي فيلم برداري

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, بابك توسلي, بابك توسلي
Jafar Heyrani Nobari, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مهديه حسينقلي زاده الاشتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت مولد فركانس راديويي و جعبه تطبيق امپدانس 13.56 مگاهرتز 600 وات براي تشكيل پلاسماي فركانس راديويي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, بابك توسلي, بابك توسلي
Jafar Heyrani Nobari, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمد قسمتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۹

تحليل خطاي تصادفي در حلقه هدايت سه نقطه اي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, حميد خالوزاده, حميدرضا تقي راد, علي خاكي صديق, شكرالله شكري كجوري
Jafar Heyrani Nobari, Hamid Khaloozadeh, Hamid Reza Taghirad, Ali Khaki Sedigh, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : سعيد عباداللهي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل خطاي يافتن دستگاه اينرسي به وسيله ردياب ستاره ها

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Jafar Heyrani Nobari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سينا پوررضاجورشري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ارائه الگوريتم هدايت سه نقطه اي بهينه و مقايسه آن با هدايت خط ديد

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, عليرضا باصحبت نوين زاده, عليرضا باصحبت نوين زاده
Jafar Heyrani Nobari, Alireza Basohbat Novinzadeh, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : هادي قادري شره جيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵

شناسايي، مدل سازي و تحليل عوامل خطا در حلقه ردگيري

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : امين ابراهيمي فيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تحليل ، شبيه سازي و آناليز خطاي ژيروسكوپ آزاد يك گلوله هوشمند

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Jafar Heyrani Nobari, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : فاطمه شفيعي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۲

طراحي نوعي هدايت پيشرفته براي يك وسيله پرنده سريع

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, محمد اردبيلي, حميد خالوزاده, جعفر روشني يان
Jafar Heyrani Nobari, Mohammad Ardebili, Hamid Khaloozadeh, Jafar Roshanian
نام دانشجو : ميثم عظيمي

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۳۰

تحليل ناحيه كشندگي يك سامانه پدافند هوايي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمدعلي دهقاني مزيك

تاریخ:

..زمان بندي متغير سوپاپ

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : مهدي كاوه

تاریخ:

پيش بيني مسير ماهواره...

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : حسين رحماني

تاریخ:

تخمين وضعيت يك جسم گردان به كمك 6شتاب سنج...

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : وحيد قاسم زاده

تاریخ:

حركتهاي يكنواخت هواپيما به همراه طراحي خود خلبان

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : مهدي ابراهيمي

تاریخ:

تحليل سيستمي سامانه هدايت گلوله...

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : سيدجواد طالبيان

تاریخ:

حل تحليلي و شبيه سازي معادلات هندسه درگيري...

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : آرش شه بخش

تاریخ:

تخمين نرخ چرخش خط ديد..

نام اساتید: علي خاكي صديق, جعفر حيراني نوبري
Ali Khaki Sedigh, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمدرضا عاروان

تاریخ:

تحليل معادلات درگيري....

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمدحسن اشتري لركي

تاریخ:

طراحي آزمايشگاه شبيه سازي سخت افزار در حلقه سيستم هدايت و كنترل يك موشك

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمدسجاد قاسمي

تاریخ:

طراحي، ساخت وكنترل ياطاقان مغناطيسي اكتيو

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, محمدعلي نكويي
Jafar Heyrani Nobari, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محسن پوردهقان

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي فرود و برخاستن خودكار يك هواپيما

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : جليل شرفي

تاریخ:

تحليل مسير در الگوريتم هدايت خط ديد

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : احسان ميرزازاده

تاریخ:

مدلسازي ، شبيه سازي و طراحي كنترل كننده براي لانچر دو درجه آزادي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, حميدرضا تقي راد
Jafar Heyrani Nobari, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : ميثم يادگار

تاریخ:

طراحي و ساخت كوره القايي تحت خلا با كنترل حلقه بسته فركانس رزونانس

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : علي نوري احمدآبادي

تاریخ:

مدل سازي خطاي شتاب سنج MEMS جهت بكارگيري در صفحه پايدار

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : عليرضا حقاني پرچيكلائي

تاریخ:

طراحي كنترل كننده PID متغير با زمان مقاوم جهت دستيابي به رفتار مطلوب سيستم در فضاي حالت

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : مهديه حسينقلي زاده الاشتي

تاریخ:

طراحي و ساخت كنترل ديجيتال چهار قاب يك صفحه پايدار و آناليز حساسيت آن

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمدصادق فربودي

تاریخ:

طراحي و ساخت قرائتگر و كنترل كننده ديجيتال حلقه تعادلي شتاب سنج A11 و آناليز حساسيت آن

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محسن اخلاقي

تاریخ:

شناسايي سيستمي سامانه ي عكس برداري رزونانس مغناطيسي و طراحي و ساخت آزمونگر كويل ماتريسي بدن

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : حسين اسمعيل زاده

تاریخ:

آناليز، طراحي و ساخت با لانس براي يك نوع ژيروسكوپ

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمد چناري