از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

مدير گروه هاي آموزشي معماري سيستم هاي كامپيوتري و شبكه هاي كامپيوتري