تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

ارائه يك معيار ارزيابي كيفيت بدون مرجع براي ويدئوهاي چندنمايي و سه بعدي

نام اساتید: هدی رودکی لواسانی
Hoda Roodaki Lavasani, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : شيما نوري فرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

ارائه يك معيار ارزيابي كيفيت بدون مرجع براي ويدئوهاي چندنمايي و سه بعدي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي, اعظم باستان فرد
Hoda Roodaki Lavasani, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : شيما نوري فرد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

بهينه سازي نرخ بيت - اعوجاج براي ويدئوي چند نمايي مقياس پذير در كاربرد ويدئوي همه جانبه

نام اساتید: هدی رودکی لواسانی
Hoda Roodaki Lavasani, Amir Mousavinia, , Amir Mousavinia
نام دانشجو : قانع زندي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

بهينه سازي نرخ بيت - اعوجاج براي ويدئوي چند نمايي مقياس پذير در كاربرد ويدئوي همه جانبه

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, امير موسوي نيا, شهره كسائي, امير موسوي نيا
Hoda Roodaki Lavasani, Amir Mousavinia, , Amir Mousavinia
نام دانشجو : قانع زندي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

ارائه يك روش كارآمد جهت طراحي توام سخت افزار /نرم افزار براي كدكنندهHEVC با استفاده از پردازش موازي

نام اساتید: هدی رودکی لواسانی
Hoda Roodaki Lavasani, Masoud Dehyadegari, Masoud Dehyadegari,
نام دانشجو : زيد محمود عبدالرزاق حنوش

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

ارائه يك روش كارآمد جهت طراحي توام سخت افزار /نرم افزار براي كدكنندهHEVC با استفاده از پردازش موازي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, مسعود ده يادگاري, مسعود ده يادگاري, حميدرضا مهدياني
Hoda Roodaki Lavasani, Masoud Dehyadegari, Masoud Dehyadegari,
نام دانشجو : زيد محمود عبدالرزاق حنوش

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

ارائه يك معيار كمي جهت ارزيابي كيفيت ويدئو در بازي هاي ابري

نام اساتید: هدی رودکی لواسانی
Hoda Roodaki Lavasani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : معظم منجم

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

ارائه يك معيار كمي جهت ارزيابي كيفيت ويدئو در بازي هاي ابري

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, شهره كسايي
Hoda Roodaki Lavasani, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : معظم منجم

تاریخ:

ارائه يك معماري كار آمد بر اساس نرخ بيت- اعوجاج- پيچيدگي براي ويدئوهاي 360 درجه در استاندارد كد كردن ويدئوي VCC

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : امير رضائيه ياغبستي

تاریخ:

ارائه يك چارچوب كار آمد جهت كد كردن ويدئوهاي 360 درجه بر اساس مفهوم Tile در استاندارد كد كردن ويدئو vcc

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : اميرمحمود احرار

تاریخ:

ارائه روشي كار آمد جهت تخصيص نرخ بيت به ويدئوهاي بازي هاي ابري بر اساس ناحيه مورد علاقه كاربر

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : محمدجواد محمودي

تاریخ:

ارائه يك روش شناسي جهت ارزيابي كيفيت و يدئوهاي 360 درجه

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : زهرا شريفي داراني

تاریخ:

استخراج نواحي مورد علاقه كاربر در بازي هاي ابري جهت اختصاص مناسب نرخ بيت با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : سيدميثم سجادي