طراحي و پياده سازي بازي موبايلي با سبك پازل

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : محمد قاسمي

توسعه يك بستر آزمايشي منبع باز براي بازي هاي ابري به منظور استفاده از كد كننده ويدئوي HEVC

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فرشته حسيني

ارائه يك مدل نرخ بيت - اعوجاج مناسب در سطح نما براي ويدئوي چندنمايي در استاندارد HEVC

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, امير موسوي نيا
Hoda Roodaki Lavasani, Amir Mousavinia
نام دانشجو : حميدرضا تجلي

ارائه يك الگوريتم جهت اختصاص مناسب داده ها به لايه هاي پايه و افزايشي در ويدئوي چند نمايي مقياس پذير

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, سيد بهروز نصيحت كن
Hoda Roodaki Lavasani, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : شيما چراغعلي زاده

توسعه يك الگوريتم بازسازي نما در ويدئوي چند نمايي به عنوان يك نرم افزار تلفن همراه

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سحر رضاقلي لالاني

ارائه يك روش به منظور استخراج و كد كردن كارآمد ويدئوهاي چند نمايي در كاربرد ويدئوي همه جانبه

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, سيد بهروز نصيحت كن
Hoda Roodaki Lavasani, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : ريحانه راهي

پياده سازي روشي جهت استخراج ميزان پيچيدگي محاسباتي واحدهاي مختلف در كد كننده ويدئوي HEVC

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سمانه سجادي

شبيه سازي و انتخاب يك الگوريتم براي تبديل ويدئوهاي دو بعدي به سه بعدي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, سيد بهروز نصيحت كن
Hoda Roodaki Lavasani, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : سمر غبرائي

پياده سازي الگوريتم استخراج بين نمايي در ويدئو هاي چندنمايي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه شيراوند

ارائه يك معيار كمي براي ارزيابي كيفيت ويدئوهاي همه جانبه

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه حميداخلاقي

ارزيابي كمي كيفيت ويدئو با استفاده از ويژگي هاي بافتي و شبكه عصبي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه سهلاني

پياده سازي الگوريتم بازتوليد نماهاي مياني ويدئويي در ويدئوي چند نمايي در كاربرد ويدئوي نماي آزاد

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : معصومه آقاقلي زاده سيار

طراحي و پياده سازي سامانه پرداخت الكترونيكي در اماكن عمومي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, سعيد صديقيان كاشي
Hoda Roodaki Lavasani, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : حميد محمدجعفري سيابان

پياده سازي سخت افزاري توابع كد كننده ويدئويي HEVC به منظور كاهش پيچيدگي محاسباتي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : ميثم ملارضاي نيارجي

ارائه يك معيار كمي براي ارزيابي كيفيت ويدئوها

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : محمود شيري وراميني

پياده سازي سخت افزاري تابع تبديل DCT و عكس تبديل DCT در كد كننده ويدئويي HEVC به منظور كاهش پيچيدگي محاسباتي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : كمال سبك روكريمي

پياده سازي سخت افزاري تابع تخمين حركت در كد كننده ويدئوي H.264

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : محمدسينا اله كرم

پياده سازي سخت افزاري فيلتر de-blocking در استاندارد فشرده سازي ويدئو HEVC

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, رسول دلير روي فرد
Hoda Roodaki Lavasani, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : وفا كهنموئي

پياده سازي سخت افزاري واحد تخمين حركت نيم پيكسل در كد كننده ويدئويي HEVC به منظور كاهش پيچيدگي محاسباتي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, بابك ناصر شريف
Hoda Roodaki Lavasani, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سيداميراحمد سياه پوش

پياده سازي سخت افزاري كد كردن ويدئو با استفاده از tile در كد كننده ويدوئي HEVC به منظور كاهش پيچيدگي محاسباتي

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, رسول دلير روي فرد
Hoda Roodaki Lavasani, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : سيده نگين نويدي

پياده سازي سخت افزاري تابع تخمين اختلاف بين نمايي در ويدئوهاي چند نمايي در استاندارد كد كردن ويدئو HEVC

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, سيد بهروز نصيحت كن
Hoda Roodaki Lavasani, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : اميدرضا افرنگ

پياده سازي سخت افزاري تابع تخمين حركت در كد كننده ويدئوي 264/H

نام اساتید: هدي رودكي لواساني, امير موسوي نيا
Hoda Roodaki Lavasani, Amir Mousavinia
نام دانشجو : محمدسينا اله كرم

طراحي و پياده سازي بازي كامپيوتريPac-man

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : پارسا نصيري مهر

طراحي و پياده سازي بازي كامپيوتري TRIX

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : حسام قيامي نوبري

تاریخ:

پياده سازي و شبيه سازي موتور رندرينگ سه بعدي (3D real-time rendering engine)

نام اساتید: هدي رودكي لواساني
Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : عرفان مومني يزدي