سال: ۱۳۹۶

اعتبار پژوهشي 1396 - الگوريتمهاي توزيع جداول در سوييچها در شبكه هاي نرم افزار محور

همکاران: حامد خانميرزا

Hamed Khanmirza

سال: ۱۳۹۵

پياده سازي نرم افزار هاي telemetry viewr و command planner

همکاران: حامد خانميرزا

Hamed Khanmirza