تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

پياده سازي سيستم انتشار وو تطابق رويداد توزيع شده در شبكه هاي بلوتوث كم توان از طريق انتشار سيل آساي كنترل شده

نام اساتید: حامد خانميرزا, مسعود ده يادگاري, محمديوسف درماني, بهادر بخشي
Hamed Khanmirza, Masoud Dehyadegari, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : سلمان معروفي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

مطالعه اي در مورد مسيريابي در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار و شبكه هاي سنتي ( هيبريد SDN)

نام اساتید: حامد خانميرزا, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, وصال حكمي
Hamed Khanmirza, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : ارش علومي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

طراحي روش ناحيه بندي بهينه در معماري مقياس پذير براي شبكه هاي نرم افزار محور با استفاده از توزيع كشسان وچندسطحي جداول قوانين در سوئيچ هاي شبكه

نام اساتید: حامد خانميرزا, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني, وصال حكمي
Hamed Khanmirza, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani,
نام دانشجو : فروغ مژدهي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

جاگذاري قوانين مسيريابي در شبكه هاي نرم افزار محور بر اساس طول پيشوندهاي ثابت

نام اساتید: حامد خانميرزا, محمديوسف درماني, سيدوحيد ازهري, علي خادم
Hamed Khanmirza, Mohammad Yousef Darmani, , Ali Khadem
نام دانشجو : احمد هادي حمزه الغزالي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

طراحي معماري مقياس پذير براي شبكه هاي نرم افزار محور با استفاده از توزبع كشسان و چند سطحي جداول قوانين در سوئيچ هاي شبكه

نام اساتید: حامد خانميرزا, سعيد صديقيان كاشي, سيدوحيد ازهري, علي خادم
Hamed Khanmirza, Saeed Sedighian Kashi, , Ali Khadem
نام دانشجو : محمد يوسف زكريا السعدي

تاریخ:

بهبود بار كنترلر شبكه در شبكه هاي تركيبي نرم افزار محور

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : محمدرضا خوب بخت

تاریخ:

پياده سازي سيستم كاهش تداخل بين پيكونت ها در شبكه هاي بلوتوث كم توان بوسيله كنترل كننده مركزي

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : رضا سرايلو

تاریخ:

پياده سازي سيستم نظارت و خطايابي مركزي در شبكه هاي بلوتوث كم توان بر پايه الگوهاي شبكه هاي نرم افزار محور

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : افشين يوسفي

تاریخ:

پياده سازي سيستم انتشار و تطابق رويداد توزيع شده در شبكه هاي بلوتوث كم توان از طريق انتشار سيل آساي كنترل شده

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : سلمان معروفي

تاریخ:

پياده سازي مكانيزم انتخاب رهبر در شبكه هاي بلوتوث كم انرژي بر اساس ميزان تداخل

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : مهدي گلشني