از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

سرپرستي آزمايشگاه شيمي معدني

از تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

مدير گروه شيمي معدني

از تاریخ : ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵

سرپرست آزمايشگاه شيمي معدني2