مشخصات فردی

نام: فلورا

نام خانوادگی: حشمت پور


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: heshmatpour@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FeloraHeshmatpour


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی

گرایش: شیمی معدنی

واحد سازمانی: شیمی