تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي هيدروكسي آپاتيت اصلاح شده بر بستر گرافن اكسيد و بررسي خواص زيستي آن

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني, عبدالوحيد مصباح
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni,
نام دانشجو : آناهيتا ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت تيتانيوم دي اكسايد تثبيت شده بر بسترهاي معدني و بررسي عملكرد فوتوكاتاليستي آن

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, عبدالوحيد مصباح
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : كتايون اسمعيل پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

بررسي رفتار فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيتهاي اصلاح شده ي جديد هيدروكسي آپاتيت / اكسيد هاي فلزي روي و تيتانيوم

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, فاطمه درويش
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : عليرضا اسماعيل زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت تثبيت شده بر بستر اكسيد گرافن و بررسي عملكرد فوتوكاتاليسيتي آن

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, ميترا قاسم زاده
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : ساحل ظهيري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

سنتز شناسايي و بررسي مورفولوژي نانو كامپوزيت اكسيد روي آلاييده با يون هاي فلزات واسطه در حضور آمينو اسيد

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, ميترا قاسم زاده
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : سمانه ساعدي صومعه سفلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

بررسي مورفولوژي و كنترل اندازه ذرات نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم اصلاح شده با يون هاي فلزات واسطه و پليمر

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, عبدالوحيد مصباح
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : آمنه هداوند

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت اصلاح شده با پلي مر و عناصر واسطه : جاذب فلزات سنگين

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, ميترا قاسم زاده
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : محدثه ماندكار

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

سنتز ،شناسايي و بررسي خواص زيستي نانو هيدروكسي آپاتيت / كيتوسان جانشين شده با Mg2+،Mn2+و Sr2+

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني, علي اكبر طرلاني
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni,
نام دانشجو : مينا صمدي پور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲

سنتز و شناسايي نانو ذرات TiO2 محلول در آب و مطالعه فعاليت فتوكاتاليستي آن

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : معصومه پروازي ايزدي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

بررسي اثر واكنشگر كمپلكس كننده بر مورفولوژي و كنترل رشد بلور در سنتز نانو هيدروكسي آپاتيت

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : منا ازوجي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

كنترل شكل، اندازه و فعاليت فتوكاتاليستي نانو ذرات Tio2 دوپ شده با استفاده از مواد فعال سطحي

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : محمدمهدي هنرمند

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

سنتز و شناسايي نانو ذرات تيتانيوم دي اكسايد كوپل شده با حساس كننده هاي آلي و معدني و بررسي عملكرد فتوكاتاليستي آن

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : حميده رضاخانيها

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي باز شيف يونهاي فلزي و اكسيد زيركونيوم اصلاح شده بعنوان نانو كاتاليست هاي ناهمگن قابل بازيافت مغناطيسي بر پايه Fe3O4@SiO2 و كاربرد آنها در سنتز تركيبات آلي

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, فاطمه درويش
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : نرجس طيبي ثابت خمامي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي شيف باز - فلزات واسطه ناهمگن شده با كيتوسان مغناطيسي شده و مطالعه خواص كاتاليتيكي آنها در سنتز مواد آلي

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : فريده رشيدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

سنتز و شناسايي نانو كاتاليزورهاي قابل بازيافت مغناطيسي و بررسي كاربرد آنها در واكنشهاي كوپلينگ

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : آزاده پادياب

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

سنتزو شناسايي نانمو ذرات تيتانيوم دي اكسيد اصلاح شده و بررسي اثر آن بر فرايند فوتو كاتاليستي تخريب رنگها

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : نسيم عزتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي كوئوردينانسي جديد از فلزات واسطه با ليگاند ي بر پايه رودانين و باز شيف مربوطه

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : سارا اخوين انصاري رودسري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

سنتزو شناسايي نانو كامپوزيت هيدروكسي اپاتيت اصلاح شده با فلزات واسطه و پليمرهاي طبيعي و سنتزي

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : آمنه اناركي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

سنتز و شناسايي نانو ذرات فلزي به روش كاهش شيميايي به كمك استفاده از مايكروويو خانگي و بررسي خواص ضد باكتري آن ها

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : نسيم سلاحورزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

سنتز و شناسايي نانو ذرات فلزهاي واسطه و كاربرد آن ها به عنوان كاتاليزور ناهمگن در سنتز تركيبات اوليه دارويي

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : زهرا نودهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۷

تهيه و شناسايي نانو كامپوزيت آپاتيت / پليمر با استفاده از پليمرهاي طبيعي ، مصنوعي و تركيبي از آن ها

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سعيده حق بين لشت نشائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

سنتز و شناسايي نانو كامپوزيت هاي TiO2- YSZ سولفاته به روش سل - ژل و بررسي اثر افزايش تيتانا بر خواص ساختاري

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : حانيه سعيدآذري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

سنتز ، شناسايي و بررسي شفافيت نوري و رسانايي الكتريكي لايه هاي نازك نانو ساختار ITO:M(M=Ti,Zr,...) به روش سل-ژل

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, بدري زمان مومني
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سجاد رخشاني اول

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

سنتز و شناسايي نانو پودر 8YSZ اصلاح شده با يونهاي سولفات و فسفات ، به روش ژل - سل و مطالعه انواع پارامترهاي سنتزي

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : زهرا خدائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

سنتز نانو ذرات فلزات واسطه با استفاده از مايسل معكوس و كاربردهاي آنها به عنوان كاتاليست سبز

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد بلالايي, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeed Balalaei, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : رضا اباذري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

سنتز و شناسايي و تعيين ساختار كريستالي كمپلكس هاي كوئوردينانسي فلزات واسطه با ليگاندهايي بر پايه آمينوپيريميدينون و شيف بازها

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : منا افغان حاجي عباس

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

تهيه پوشش ضد باز تاب

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : مهدي نهاوندي

تاریخ:

سنتز شيشه هاي سيليكاتي رنگي با استفاده از رنگدانه هاي معدني به روش سل - ژل

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : مونا جانقلي

تاریخ:

لايه نشاني نانوساختارهاي اكسيداينديم

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : سيدهادي علوي پيرسرائي

تاریخ:

سنتز وشناسايي برخي از پلي مرهاي كيورديناسيون جديد

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : شيما حميدي

تاریخ:

سنتز و بررسي شيشه هاي خاص به روش سل - ژل

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : كيانا مددزاده

تاریخ:

بررسي وشناخت تركيبات كويورديناسيوني

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : عادل اسدي جوزاني

تاریخ:

بررسي خواص اپتيكي و ساختاري پوششهاي سيليكاتي حاوي عناصر انتقالي سنتز شده به روش سل-ژل

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : غلامرضا رخشان

تاریخ:

بررسي خواص اپتيكي و الكتريكي لايه هاي نانو ساختار ITO سنتز شده به روش سل- ژل

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : نهال بهشتي نژاد

تاریخ:

بهينه سازي شفافيت نوري و هدايت الكتريكي لايه هاي نانو ساختار ITO سنتز شده به روش سل- ژل

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : سلدا آبيار

تاریخ:

سنتزو شناسايي كمپلكسهاي كئوردينانسي فلزات واسطه با ليگاندي بر پايه رودانين

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : مجتبي رضايي

تاریخ:

سنتز نانو كريستال زير كونيا و زيركونياي سولفاته به روش سل- ژل و مطالعه عوامل موثر بر ساختار و بافت

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : رضا بابادي آقاخانپور

تاریخ:

بررسيسنتز

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : مريم خسروي سقزچي

تاریخ:

بررسي عملكرد فوتوكاتاليستي نانو ذرات اصلاح شده تيتانيوم دي اكسيد در تخريب آلاينده هاي آلي

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, شهرام صيدي, فلورا حشمت پور
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Shahram Seidi, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : ساويز زرين

تاریخ:

بررسي عوامل موثر در كنترل مورفولوژي، بلورينگي و زيست فعالي نانو كامپوزيت هاي هيدروكسي آپاتيت

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, فاطمه درويش, فلورا حشمت پور
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Fatemeh Darvish, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : سعيده حق بين لشت نشايي

تاریخ:

بررسي عوامل موثر در كنترل مورفولوژي ، بلورينگي و زيست فعالي نانو كامپوزيت هاي هيدروكسي آپاتيت

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : سعيده حق بين لشت نشايي

تاریخ:

مطالعه فتوكاتاليستي آلاينده هاي آلي با استفاده از نانو كامپوزيت روي اكسيد اصلاح شده

نام اساتید: فلورا حشمت پور, بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, برهمن موثق, عليرضا عباسي, ميترا قاسم زاده
Felora Heshmatpour, Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Berahman Movassagh, ,
نام دانشجو : مرضيه السادات عبدي خاني

تاریخ:

بررسي رفتار فتوكاتاليستي نانو كامپوزيتهاي اصلاح شده ي جديد هيدروكسي آپاتيت / اكسيدهاي فلزي روي و تيتانيوم

نام اساتید: فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي, بدري زمان مومني, فاطمه درويش
Felora Heshmatpour, Saeid Rayati, Badri Zaman Momeni, Fatemeh Darvish
نام دانشجو : عليرضا اسماعيل زاده

تاریخ:

سنتز و شناسايي نانو كاتاليست هاي هيدروكسي آپاتيت اصلاح شده با عناصر Ag ,Co, Sr و كاربرد كاتاليستي آن ها در واكنش هاي آلي

نام اساتید: فلورا حشمت پور
Felora Heshmatpour
نام دانشجو : فرزانه مقدر