محل برگزاری: فرانسه / France

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

Micromechanical formulation of the mobilized stress ratio under principal stress rotation in granular materials

نویسندگان: همايون شاوردي, فرزين كلانتري, مهد ريحان طاها

Homayoun Shaverdi, Farzien Kalantari, Mohd Raihan Taha

عنوان همایش:

8th International Conference on Micromechanics on Granular Media

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

بررسي عوامل موثر بر بهسازي ميكروبي خاك بر اساس تعيين مقاومت فشاري محدود نشده خاك

نویسندگان: رضا موس زاده مقدم, فاطمه تابنده, فرزين كلانتري

reza moosazadeh, fatemeh tabandeh, Farzien Kalantari

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي محيط زيست و منابع طبيعي

3rd National Conference on Environment and Natural Resources

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

SIMULATION OF SPUDCAN PENETRATION BEHAVIOUR IN TWOLAYER CLAY USING COUPLED EULERIAN LAGRANGIAN APPROACH

نویسندگان: محمد دادگر, فرزين كلانتري, فواد زاهدي, سيد امير طباطبائي

Mahmood Dadgar, Farzien Kalantari, Foad Zahedi, Seyed Amir Tabatabaei

عنوان همایش: دوازدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

12th International Conferences on Coasts Ports and Marine Structures (ICOPMAS2016)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي پارامترهاي نفوذ پذيري و دبي جريان ورودي روي شكاف هيدروليكي در محيط متخلخل اشباع

نویسندگان: اميدرضا باراني لنباني, فاطمه دستجردي, فرزين كلانتري

Omied Reza Barani Lenbani, Fatemh Dastejdi, Farzien Kalantari

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

استفاده از زيست فن آوري در بهسازي فيزيكي مكانيكي و پاكسازي خاك

نویسندگان: مصطفي كاهاني, فرزين كلانتري, محمدرضا صعودي

Mostafa Kahani, Farzien Kalantari, M Soudi

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

الگويي از طراحي بهينه عمليات پيش بارگذاري به همراه زهكش هاي قائم ماسه اي

نویسندگان: فرزين كلانتري, جواد اسدي فلاح

Farzien Kalantari, Javad Asadifallah

عنوان همایش: دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

10th International Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

تعيين سطح لغزش بحراني در ترانشه هاي خاكي مسلح شده با ميخ با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات

نویسندگان: فرزين كلانتري, الهه فرزادنيا

Farzien Kalantari,

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

2nd international congress of structure architecture and urban development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

مقايسه سيستم ميخ كوبي با مهاري ها در بررسي پايداري شيب هاي خاكي و تعيين ضرايب ايمني

نویسندگان: مهدي افزون, علي خاكبازان, فرزين كلانتري

Mehdi Afzon, Ali Khakbazan, Farzien Kalantari

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي

1st National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۵

بررسي تاثير نوع اتصال سر شمع بر جابجايي افقي و لنگر خمشي وارده به شمع مستقر در خاكهاي مستعد روانگرايي

نویسندگان: احسان مهدوي, فرزين كلانتري, محمود قضاوي

Ehsan Mahdavi, Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران، معماري و مديريت پايدار شهري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

بررسي تاثير بار پيش تنيدگي مهاري بر جمع طول حفاري شيب هاي خاكي مهار بندي شده و ارائه روابط بين آنها بر اساس تحليل ضرايب ايمني

نویسندگان: مهدي افزون, علي خاكبازان, فرزين كلانتري

Mehdi Afzon, Ali Khakbazan, Farzien Kalantari

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

بررسي پارامترهاي موثر روي شكافت هيدروليكي در محيط متخلخل اشباع

نویسندگان: فاطمه دستجردي, اميدرضا باراني لنباني, فرزين كلانتري

Fatemh Dastejdi, Omied Reza Barani Lenbani, Farzien Kalantari

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International Conference on Civil Engineering Architecture Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

ارزيابي مدلسازي رفتار خاك به كمك نظريه حالت آشفته و كاليبراسيون پارامترهاي مدل به كمك الگوريتم هاي بهينه سازي

نویسندگان: محمدطاها سادات رسول, فرزين كلانتري

Mohammad Taha Sadat Rasoul, Farzien Kalantari

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International Conference on Civil Engineering Architecture Urban Sustainable Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

آناليز لرزه اي شيرواني هاي قائم مسلح به كمك روش قطعات افقي

نویسندگان: مصطفي خسروي زاده, فرزين كلانتري, نيما رنجبرمالي دره

Mostafa Khosravizade, Farzien Kalantari, Nima Ranjbar Mali D

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري

International Conference on Civil Engineering Architecture Urban Sustainable Development

محل برگزاری: استراليا / Australia

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

Effect of fabric on the strength of granular materials in biaxial compression

نویسندگان: همايون شاوردي, Mohd. Raihan , taha, فرزين كلانتري

, , Farzien Kalantari

عنوان همایش:

POWDERS AND GRAINS 2013 Proceedings of the 7th International Conference on Micromechanics of Granular Media

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي روانگرايي در دشت مشهد با استفاده از نتايج مطالعات ژئوتكنيك سامانه هاي آبي مشهد

نویسندگان: مهدي حيدري, فرزين كلانتري

, Farzien Kalantari

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

ارزيابي زاويه اصطكاك داخلي رسوبات درشت دانه مسير خطوط انتقال آب مشهد بر اساس نتايج آزمايش نفوذ استاندارد

نویسندگان: مهدي حيدري, فرزين كلانتري

, Farzien Kalantari

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: آمريكا / USA

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹

Deep Excavation in an Urban Area A Case Study

نویسندگان: محمد شريف رجبي, فرزين كلانتري

Mohammad Sharif Rajabi, Farzien Kalantari

عنوان همایش:

7th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

شبيه سازي سيستم هاي محافظتي در مقابل فرود ناموفق هواپيما در انتهاي باند فرودگاه

نویسندگان: محمد كجباف والا, فرزين كلانتري

Mohammad Kajbaf Vala, Farzien Kalantari

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲

واسنجي پارامترهاي مدل رفتاري خاك به كمك الگوريتمهاي بهينه سازي تركيبي

نویسندگان: محمد طاها سادات رسول, فرزين كلانتري

Mohammad Taha Sadat Rasoul, Farzien Kalantari

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

انسداد بيولوژيكي خاك هاي ماسه اي

نویسندگان: فرزين كلانتري, يوسف دانش آذري

Farzien Kalantari,

عنوان همایش: نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹

ظرفيت باربري پايه هاي سنگريزه اي كوبشي با استفاده از شبيه سازي عددي و نتايج آزمون هاي درجا با مقياس كوچك

نویسندگان: حميدرضا رازقي, اكرم قضائي, فرزين كلانتري

, , Farzien Kalantari

عنوان همایش: نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۳

بررسي مكانيزم گسيختگي كمانشي شمع هاي عبور كننده از لايه هاي خاك با قابليت روانگرايي

نویسندگان: احسان مهدوي, فرزين كلانتري, محمود قضاوي

, Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: همايش ملي سازه، راه، معماري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

مطالعه موردي مدل رفتاري DSC براي مصالح سنگريزه

نویسندگان: فرزين كلانتري, علي مسعوديان

Farzien Kalantari, Ali Masoodiyan

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاههاي برق آبي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶

محاسبه زاويه بهينه مسلح كننده ها به منظور پايدارسازي شيبها

نویسندگان: فرزين كلانتري, حميد توكليان بنا

Farzien Kalantari, Hamid Tavakolian Bana

عنوان همایش: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶

ارزيابي سختي ستونهاي سنگي به منظور طراحي بهينه شالوده هاي گسترده در خاك هاي نرم ريزدانه

نویسندگان: عطا جعفري شالكوهي, علي كشاورز مقدم جورشري, فرزين كلانتري

, , Farzien Kalantari

عنوان همایش: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶

Investigation of the Rockfill Materials Properties Based on the Confiniig Pressure Effect and the Rock Type

نویسندگان: م نعمتي, س جهانگيري, فرزين كلانتري, م.ا.ه مهرداد, م وييس كرمي

, , Farzien Kalantari, ,

عنوان همایش: ششمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰

بررسي روش شبه استاتيكي BNWF در طراحي شمع هاي مستقر در خاكهاي روانگرا

نویسندگان: احسان مهدوي, فرزين كلانتري, محمود قضاوي

, Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي عمران و توسعه

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹

ارائه مدل رفتاري رس هاي نيمه اشباع بدون استفاده از مكش ماتريك

نویسندگان: هادي احمدي, فرزين كلانتري, مهيار عرباني

, Farzien Kalantari,

عنوان همایش: چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹

تحليل پايداري شيرواني خاكهاي ريزدانه نيمه اشباع

نویسندگان: هادي احمدي, فرزين كلانتري

, Farzien Kalantari

عنوان همایش: چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹

تعيين توان باربري و سختي ريز شمع با استفاده از گردآوري نتايج آزمايش هاي بارگذاري موردي

نویسندگان: محمدرضا احمدي گلسفيدي, فرزين كلانتري

, Farzien Kalantari

عنوان همایش: چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹

استفاده از تحليل آماري و محيط سامانه اي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در ريزپهنه بندي ژئوتكنيكي جنوب تهران

نویسندگان: سيامك هاشمي, فرزين كلانتري, مازيار ظهوري, مهدي بدخشان

, Farzien Kalantari, ,

عنوان همایش: چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹

بررسي اثر ابعاد شالوده بر تعيين ضريب عكس العمل بستر

نویسندگان: صدر اله توراني سماء, فرزين كلانتري

, Farzien Kalantari

عنوان همایش: پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: مصر / Egypt

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۳

An investigation on the dilative behavior of crushed rock Une recherche sur la loi de durcissement des roches concassee

نویسندگان: فرزين كلانتري, س جهانگيري ماموري

Farzien Kalantari,

عنوان همایش:

17th. International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۱

بررسي خود ترميمي خاكهاي رسي با استفاده از آزمايش پين هول

نویسندگان: فرزين كلانتري, يعقوب هوشيار, سعيد حامد

Farzien Kalantari, ,

عنوان همایش: هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۱

گسترش مدل رفتاري خاك غير اشباع به فضاي تنش متقارن محوري

نویسندگان: ميثم زرين فر, فرزين كلانتري

, Farzien Kalantari

عنوان همایش: هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱

ارزيابي عملكرد ستون سنگي در كاهش نشست در مناطق ساحلي

نویسندگان: مهدي حيدري, فرزين كلانتري

, Farzien Kalantari

عنوان همایش: چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱

ارزيابي رفتار ديوارهاي مهاربنددار انعطاف پذير در خاك هاي ماسه اي

نویسندگان: شهرام سليمانپور, فرزين كلانتري, ميرعبدالحميد مهرداد

, Farzien Kalantari,

عنوان همایش: چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱/۰۱

ارزيابي سختي خمشي راديه بر سهم باربري شمع و كنترل نشست هاي كلي و تفاضلي راديه در پي هاي شمع - راديه

نویسندگان: جواد نظري افشاد, فرزين كلانتري, خشايار همتي, علي قرباني

, Farzien Kalantari, ,

عنوان همایش: چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۶

اثر سختي قاب فضايي در نشست پي و باز توزيع نيروها در سازه

نویسندگان: ابوذر امرايي, جواد رزاقي, فرزين كلانتري

, , Farzien Kalantari

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰/۱۱

معيار گسيختگي غير خطي براي تحليل سدهاي بتني غلطكي (RCC)

نویسندگان: فرزين كلانتري, پيام صادقي

Farzien Kalantari,

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس سدسازي

4th Conference on Dam Construction