سال: ۱۳۹۷

Experimental study on soil improvement with stone columns and granular blankets

نویسندگان: نيما مهران نيا, فرزين كلانتري, نويد گنجيان
عنوان مجله: Journal of Central South University
از صفحه: ۸۶۶
تا صفحه: ۸۷۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Optimization of the biological soil improvement procedure

نویسندگان: فرزين كلانتري, مصطفي كاهاني
عنوان مجله: International Journal of Environmental Science and Technology
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Mitigation of the liquefaction potential of soil by Ca-carbonate precipitation induced by indigenous urease-producing Staphylococcus sp. IR-103

نویسندگان: R. Moosazadeh, F. Tabandeh, فرزين كلانتري, N. Ganjian, H. Fallah, T. Bagheri Lotfabad, F. Yazdian
عنوان مجله: International Journal of Environmental Science and Technology
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Application of UAV Photogrammetry in Displacement Measurement of the Soil Nail Walls Using Local Features and CPDA Method

نویسندگان: فريد اسماعيلي, حميد عبادي, محمد سعادت سرشت, فرزين كلانتري
عنوان مجله: ISPRS International Journal of Geo-Information
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

بررسي مولفه هاي نفوذپذيري و دبي جريان ورودي بر روي شكاف هيدروليكي در محيط متخلخل اشباع

نویسندگان: اميدرضا باراني لنباني, فاطمه دستجردي, فرزين كلانتري
عنوان مجله: مهندسي عمران اميركبير
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Experimental Investigation on the Bearing Capacity of Stone Columns with Granular Blankets

نویسندگان: م مهران نيا, جواد نظري افشار, فرزين كلانتري
عنوان مجله: Geotechnical and Geological Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Bearing Capacity of Group of Stone Columns with Granular Blankets

نویسندگان: جواد نظري افشار, نيما مهران نيا, فرزين كلانتري, نويد گنجيان
عنوان مجله: International Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

On the seismic stability and critical slip surface of reinforced slopes

نویسندگان: مصطفي خسروي زاده, مهدي دهستاني, فرزين كلانتري
عنوان مجله: SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING
از صفحه: ۱۷۹
تا صفحه: ۱۹۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Evaluation of the Ability to Control Biological Precipitation to Improve Sandy Soils

نویسندگان: فرزين كلانتري, مصطفي كاهاني
عنوان مجله: Procedia Earth and Planetary Science
از صفحه: ۲۷۸
تا صفحه: ۲۸۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

MODELING OF HYDRAULIC FRACTURE PROBLEM IN PARTIALLY SATURATED POROUS MEDIA USING COHESIVE ZONE MODEL

نویسندگان: فاطمه دستجردي, اميدرضا باراني لنباني, فرزين كلانتري
عنوان مجله: International Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۱۸۵
تا صفحه: ۱۹۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ژاپن / Japan

Prediction of recompression index using GMDH-type neural network based on geotechnical soil properties

نویسندگان: افشين كرد نائيج, فرزين كلانتري, بهروز كردتبار, حسين ملا عباسي
عنوان مجله: SOILS AND FOUNDATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

Optimum calibration of DSC/HISS constitutive model parameters for rock fill materials

نویسندگان: فرزين كلانتري, جواد صدوقي يزدي, ه بزاز زاده
عنوان مجله: International Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۲۱۶
تا صفحه: ۲۲۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

A flow rule incorporating the fabric and non-coaxiality in granular materials

نویسندگان: همايون شاهوردي, ريحان طه موهد, فرزين كلانتري
عنوان مجله: GRANULAR MATTER
از صفحه: ۶۷۵
تا صفحه: ۶۸۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Prediction of Liquefaction induced lateral displacements using robust optimization model

نویسندگان: فرزين كلانتري, حسين ملاعباسي, مازيار صلاحي, مهدي ويس كرمي
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۲۴۲
تا صفحه: ۲۵۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigation on the Effect of Date Imbalance on Prediction of Liquefaction

نویسندگان: جواد صدوقي يزدي, فرزين كلانتري, هادي صدوقي يزدي
عنوان مجله: International Journal of Geomechanics
از صفحه: ۴۶۳
تا صفحه: ۴۶۶

سال: ۱۳۹۲

Numerical simulation of strain localization using mixed XFEM-integral type nonlocal model

نویسندگان: ميثم زرين فر, فرزين كلانتري
عنوان مجله: MIDDLE EAST JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH
از صفحه: ۷۳
تا صفحه: ۸۷

سال: ۱۳۹۲

Micromechanical Formulation of the Yield Surface in the Plasticity of Granular Materials

نویسندگان: همايون شاوردي, محمدريحان طاها, فرزين كلانتري
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

تخمين پارامترهاي مقاومت برشي زهكشي شده خاكهاي ريزدانه جنوب تهران با استفاده از مدل رگرسيون غير خطي

نویسندگان: علي قرباني, فرزين كلانتري, مازيار ظهوري
عنوان مجله: زمين شناسي مهندسي
از صفحه: ۱۸۶۹
تا صفحه: ۱۹۰۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

XFEM Analysis of Strain Localization on Hostun RF Sand using Integral Type Nonlocal Model

نویسندگان: ميثم زرين فر, فرزين كلانتري
عنوان مجله: Electronic Journal of Geotechnical Engineering
از صفحه: ۵۴۵۳
تا صفحه: ۵۴۷۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

رسوب گذاري زيستي كربنات كلسيم در خاك هاي ماسه اي و تاثير آن بر افزايش مقاومت خاك

نویسندگان: مصطفي كاهاني, فرزين كلانتري, رويا بزاززاده, بهروز ميرزايي
عنوان مجله: علوم و مهندسي محيط زيست
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۲

Extended Finite Element Modeling of Shear Band Localization of Fluid-Saturated Porous Media for Integral-Type Nonlocal Continuum Mechanics

نویسندگان: ميثم زرين فر, فرزين كلانتري
عنوان مجله: JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH
از صفحه: ۴۴۳
تا صفحه: ۴۵۵

سال: ۱۳۹۱

Prediction of compression index using artificial neural network

نویسندگان: فرزين كلانتري, افشين كردنائيج
عنوان مجله: Scientific Research and Essays
از صفحه: ۲۸۳۵
تا صفحه: ۲۸۴۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Calibration of Soil Model Parameters Using Particle Swarm Optimization

نویسندگان: جواد صدوقي يزدي, فرزين كلانتري, هادي صدوقي يزدي
عنوان مجله: International Journal of Geomechanics
از صفحه: ۲۲۹
تا صفحه: ۲۳۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Prediction of Liquefaction Potential Based on CPT Up-Sampling

نویسندگان: جواد صدوقي يزدي, فرزين كلانتري, هادي صدوقي يزدي
عنوان مجله: COMPUTERS and GEOSCIENCES
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

Uncertainty in shear wave Velocity Based on Standard Penetration Teat by Using Error Least Square Model

نویسندگان: حسين ملاعباسي, فرزين كلانتري, مازيار صلاحي
عنوان مجله: زمين شناسي مهندسي
از صفحه: ۱۵۵۹
تا صفحه: ۱۵۷۶

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Prediction of Elastic Modulus of Concrete Using Support Vector Committee Method

نویسندگان: جواد صدوقي يزدي, فرزين كلانتري, هادي صدوقي يزدي
عنوان مجله: JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Investigation on the Effect of Particle Breakage on Rockfill Constitutive Parameters

نویسندگان: حسين بزاززاده, فرزين كلانتري, عادل اساكره
عنوان مجله: Electronic Journal of Geotechnical Engineering
از صفحه: ۸۴۷
تا صفحه: ۸۶۴

سال: ۱۳۹۰

بررسي نظري و عددي اضافه تنش افقي ناشي از سربار بر روي ديوار حائل

نویسندگان: محمود قضاوي, جواد نظري افشار, فرزين كلانتري
عنوان مجله: مهندسي عمران و نقشه برداري
از صفحه: ۳۴۵
تا صفحه: ۳۴۹