تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

برازش مدل Hardening soil با استفاده از داده هاي آزمايش بارگذاري صفحه

نام اساتید: فرزين كلانتري, سعيد اصيل قره باغي, سيدناصر مقدس تفرشي, جناب آقاي دكتر سيد محسن حائري, سيدناصر مقدس تفرشي
Farzien Kalantari, Saeed Asil Gharebaghi, Seyed Naser Moghadas Tafreshi, , Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : سيدمسعود ابطهي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

ارزيابي آزمايشگاهي و تحليلي معيار تسليم ماسه با سيمانه شدگي

نام اساتید: سيداميرالدين صدر نژاد, فرزين كلانتري, اميدرضا باراني لنباني, جناب آقاي دكتر سيد محسن حائري
Seyed Amireddin Sadrnezhad, Farzien Kalantari, Omied Reza Barani Lenbani,
نام دانشجو : محمدامين ربيعي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

بررسي ساز و كار گسيختگي زمين مهارها و تصديق آن با استفاده از روش فتوگرامتري

نام اساتید: فرزين كلانتري, علي حسيني نوه , محمود قضاوي, محمود قضاوي, جناب آقاي دكتر علي فاخر
Farzien Kalantari, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Mahmood Ghazavie, Mahmood Ghazavie,
نام دانشجو : علي اسمعيل پورآغميوني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

تثبيت ماسه ي ريز با محتواي املاح مختلف با استفاده از رسوب كلسيم كربنات

نام اساتید: فرزين كلانتري, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي, جناب آقاي دكتر مجيد مرادي
Farzien Kalantari, Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : داريوش عباسي گونجك

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

بررسي تحريك باكتري بومي بر سيماني شدن خاك هاي ماسه اي

نام اساتید: فرزين كلانتري, محمود رضا عبدي, محمود رضا عبدي, امير حميدي
Farzien Kalantari, Mahmood Reza Abdi, Mahmood Reza Abdi,
نام دانشجو : محمد امامقلي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

بررسي آزمايشگاهي تاثير روش هاي تزريق بر سيماني شدن زيستي خاكهاي ماسه اي

نام اساتید: فرزين كلانتري, حسن قاسم زاده, حسن قاسم زاده, هادي شهير
Farzien Kalantari, Hasan Ghasemzadeh, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : عليرضا يزداني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

تحليل شبكه عصبي رفتار طول پيوند در انكرهاي پس تنيده با استفاده از داده هاي كشش

نام اساتید: فرزين كلانتري, سيدناصر مقدس تفرشي, حبيب شاه نظري
Farzien Kalantari, Seyed Naser Moghadas Tafreshi,
نام دانشجو : آرش حامدمقدم رافتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

بهينه سازي ديواره هاي مهاربندي شده توسط مهارهاي پيش تنيده

نام اساتید: فرزين كلانتري, سيداميرالدين صدر نژاد, سيدمحسن حائري
Farzien Kalantari, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Seyedmohsen Haeri
نام دانشجو : الهه فرزادنيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي عددي كرنشي موضعي در محيط دو فازه با استفاده از روش ايكس اف اي ام

نام اساتید: فرزين كلانتري, امير رضا خوئي , سهيل محمدي , مجيد گتميري, سيداميرالدين صدر نژاد, حسن قاسم زاده, محمود قضاوي
Farzien Kalantari, , , , Seyed Amireddin Sadrnezhad, Hasan Ghasemzadeh, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : ميثم زرين فر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

مدلسازي كوبش شمع

نام اساتید: فرزين كلانتري, اميدرضا باراني لنباني, حبيب شاه نظري, حسن قاسم زاده
Farzien Kalantari, Omied Reza Barani Lenbani, , Hasan Ghasemzadeh
نام دانشجو : حامد محمديان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۸

مدل سازي عددي عملكرد اي ام اي اس تحت بار هواپيما

نام اساتید: فرزين كلانتري, امير حميدي, سيداميرالدين صدر نژاد
Farzien Kalantari, , Seyed Amireddin Sadrnezhad
نام دانشجو : سيدعلي لنگري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

مدلسازي نا پيوستگيها در محيط هاي متخلخل غير اشباع

نام اساتید: فرزين كلانتري, اميدرضا باراني لنباني, حسن قاسم زاده, محمد رضا امام
Farzien Kalantari, Omied Reza Barani Lenbani, Hasan Ghasemzadeh,
نام دانشجو : فاطمه دستجردي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۲۸

ارزيابي نشست مادمت بر روي رس هاي بسيار نرم با استفاده از تحليل اجزا محدود اولري-لاگرانز

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : سيدامير طباطبائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تحليل ابعادي ژئوپيرهاي مقياس شده

نام اساتید: فرزين كلانتري, سيدناصر مقدس تفرشي
Farzien Kalantari, Seyed Naser Moghadas Tafreshi
نام دانشجو : مرتضي مجيدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر سمانتسيون زيستي خاك هاي ماسه اي

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : مصطفي كاهاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

مدل رفتاري مصالح سنگريز و بهينه سازي پارامترهاي مصالح با الگوريتم pso

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : جواد صدوقي يزدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۸

مطالعه تغيير پذيي فضايي پارامترهاي مكانيكي خاك ومقايسه آن باتوجه به نتايج به دست آمده از آزمايشات مختلف

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : احسان زينلي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

بررسي روش انسداد بيولوزيكي خاك هاي ماسه اي

نام اساتید: فرزين كلانتري, محمود رضا عبدي
Farzien Kalantari, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : يوسف دانش آذري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

بهينه سازي طول مسلح كننده ها در خاكريز هاي مسلح شده با ژئو گريدها

نام اساتید: فرزين كلانتري, محمود رضا عبدي
Farzien Kalantari, Mahmood Reza Abdi
نام دانشجو : ايمان رضا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۲۹

بهينه سازي ديوارهاي خاكي مسلح شده با روشnailing توسط الگو ريتم ژنتيك

نام اساتید: فرزين كلانتري, محمود قضاوي
Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : حميد توكليان بنا

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي خواص هيدروليكي لاستيك خرد شده و مقايسه آن با ماسه هم ارز دانه اي

نام اساتید: فرزين كلانتري, محمود قضاوي
Farzien Kalantari, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : ميثم فريد

تاریخ:

تععين رفتار بار -نشست پي هاي سطحي مستقر بر خرده لاستيك ضايعاتي مسلح به زئوگريد

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari
نام دانشجو : وحيد نصيري

تاریخ:

بررسي ظرفيت بار بري سنگها با استفاده از روش آناليز حدي

نام اساتید: حسن قاسم زاده, فرزين كلانتري
Hasan Ghasemzadeh, Farzien Kalantari
نام دانشجو : سيدميلاد معين السادات

تاریخ:

بررسي اثر مسلح كننده هاي زئو سنتتيكي در افزايش بار بري پي هاي سطحي تحت اثر نيروهاي برخاست

نام اساتید: محمود قضاوي, فرزين كلانتري
Mahmood Ghazavie, Farzien Kalantari
نام دانشجو : عماد زرگران

تاریخ:

مدل سازي آزمايشگاهي و بهينه سازي رسوبگذاري زيستي به منظور بهسازي خاكهاي ماسه اي

نام اساتید: فرزين كلانتري, محمدرضا صعودي
Farzien Kalantari, Mohamadreza Soodi
نام دانشجو : مصطفي كاهاني

تاریخ:

استفاده از روش عددي در برسي پايداري

نام اساتید: اميدرضا باراني لنباني, فرزين كلانتري
Omied Reza Barani Lenbani, Farzien Kalantari
نام دانشجو : مرتضي نزهتي

تاریخ:

تحليل عددي سدهاي CFRD با رويكرد پدافند غير عامل

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : دوست محمد سيدغراوي

تاریخ:

بررسي تفاوت ميان پارامترهاي مقاومت برشي خاك بدست آمده از آزمايش برش مستقيم بر جاي خاك به روش مرسوم و روش آيين نامه

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : محمدامين محمودي

تاریخ:

رفتارسنجي آزمايشگاهي توسعه الگوي رفتاري مصالح ژئوفوم

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : ايمان رضا

تاریخ:

واسنجي مشخصات خاك در تحليل برگشتي تونل آرش- اسفنديار با استفاده از روش هاي بهينه سازي

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : امير انبارلوئي

تاریخ:

برسي عملكرد سازه نگهبان مهار متقابل با استفاده از اطلاعات دو طرح اجرايي

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : احسان امين جعفري

تاریخ:

مطالعه و بررسي تاثير افزودني ها بر روي قيرامولسيوني براي ساخت ژئوممبران

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : مهشاد شيخي

تاریخ:

ارزيابي و توسعه آزمايش برش درون گمانه اي

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : فرزانه ثالث نجار

تاریخ:

ارزيابي رفتار مصالح ژئوفوم(EPS ) در آزمايش سه محوري و تك محوره با استفاده از روش فتوگرامتري

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : عارف گلناري

تاریخ:

اثر اندر كنش خاك-پي-سازه بر نشست پي و عكس العمل هاي بستر

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : اميرحسين اكبري كرماني

تاریخ:

بررسي ترميم القايي عايق رطوبتي پايه قيري

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : رضا پوركاظم نياول

تاریخ:

بررسي روش هاي تثبيت سطحي با باكتري هاي در محل

نام اساتید: فرزين كلانتري
Farzien Kalantari
نام دانشجو : علي جلالي