محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

Concerning Some Properties of Signed Graphs Associated With Specific Graphs

نویسندگان: يوسف باقري, علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب

Yousef Bagheri, Alireza Moghaddamfar, Farzaneh Ramezani Bonab

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس نظريه گروههاي ايران

12th Iranian Group Theory Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

Nowhere zero Flows on signed Mobius ladder

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب

Farzaneh Ramezani Bonab

عنوان همایش: چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران

The 49th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

Signed cubic graphs which admit 3-flows

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب

Farzaneh Ramezani Bonab

عنوان همایش: چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران

The 49th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

Erdos -Ko -Rado Theorem revisited

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب

Farzaneh Ramezani Bonab

عنوان همایش: چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران

The 49th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷

برنامه ريزي صحيح براي مساله رنگ آميزي گراف ها

An Integer programming for the coloring problem of graphs

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب

Farzaneh Ramezani Bonab

عنوان همایش: دهمين كنفرانس نظريه گراف و تركيبيات جبري

10th Conference on Graph Theory and Algebraic Combinatorics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

گراف هاي قويا منتظم علامتدار

signed strongly regular graphs

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب

Farzaneh Ramezani Bonab

عنوان همایش: چهل و هشتمين كنفرانس رياضي ايران

The 48th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

ليفت هاي هم طيف گراف ها

Cospectral lifts of graphs

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب

Farzaneh Ramezani Bonab

عنوان همایش: چهل و هشتمين كنفرانس رياضي ايران

The 48th Annual Iranian Mathematics Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

خواص جزئي گراف هاي تاپليتز

Some partial Properties of Toeplitz graphs

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب, شبنم مالك

Farzaneh Ramezani Bonab, Shabnam Malek

عنوان همایش: چهل و پنجمين كنفرانس رياضي ايران

The 45th Annual Iranian Mathematics Conference