تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

جريان صحيح گراف هاي علامت دار سه منتظم

Integer flow in signed cubic graphs

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, علي رضا مقدم فر, محرم نژاد ايرد موسي, علي رضا مقدم فر
Farzaneh Ramezani Bonab, Alireza Moghaddamfar, , Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : ليلا شفائيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

رده اي از ميدان هاي تصادفي روي گراف هاي كامل

نام اساتید: حسين جوهري, حسين تيموري فعال, حسين جوهري, فرزانه رمضاني بناب
Hossein Jowhari, , Hossein Jowhari, Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : ذكريا ميرعرب رضي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

مساله رنگ آميزي و يكريختي تعويضي روي خانواده هايي از گراف هاي علامتدار

coloring and switching fsomorphism problems on some Families of signed Graphs

نام اساتید: ابراهيم قرباني, حسن حقيقي, فرزانه رمضاني بناب, علي رضا مقدم فر, بهروز طايفه رضا يي, محرم ايردموسي
Ebrahim Ghorbani, Hassan Haghighi, Farzaneh Ramezani Bonab, Alireza Moghaddamfar, ,
نام دانشجو : يوسف باقري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

رنگ آميزي اسپرنر

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, سيدمسعود فاطمي, سيدمسعود فاطمي
Farzaneh Ramezani Bonab, Seyed Masoud Fatemi, Seyed Masoud Fatemi
نام دانشجو : توحيد داننده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

جريانها در گراف هاي علامت دار

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, فرشته ملك, فرشته ملك
Farzaneh Ramezani Bonab, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : ساناز لطفي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

حل مساله خوشه وزن دار ماكسيمم به كمك برنامه ريزي درجه دو دودويي

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, امير رهنماي برقي, امير رهنماي برقي
Farzaneh Ramezani Bonab, Amir Rahnamai Barghi, Amir Rahnamai Barghi
نام دانشجو : سمانه سادات موسوي شريف

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

همريختي هاي گراف هاي علامت دار مسطح به مكعب هاي تصويري علامت دار

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, فرشته ملك, فرشته ملك, حميدرضا ميمني
Farzaneh Ramezani Bonab, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek,
نام دانشجو : مجيد همتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

پيچيدگي مساله همومورفيسم گراف هاي علامت دار و گراف هاي يال رنگي

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, ابراهيم قرباني, محرم نژادايردموسي, ابراهيم قرباني
Farzaneh Ramezani Bonab, Ebrahim Ghorbani, , Ebrahim Ghorbani
نام دانشجو : فاطمه پورغلامي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

همومورفيسم هاي گراف هاي علامت دار

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, علي رضا مقدم فر, ابراهيم قرباني, ابراهيم قرباني, محرم نژاد ايرد موسي
Farzaneh Ramezani Bonab, Alireza Moghaddamfar, Ebrahim Ghorbani, Ebrahim Ghorbani,
نام دانشجو : فاطمه مهرعليان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

برحي خواص گراف هاي تاپليتز

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, علي رضا مقدم فر, فرشته ملك, فرشته ملك
Farzaneh Ramezani Bonab, Alireza Moghaddamfar, Fereshteh Malek, Fereshteh Malek
نام دانشجو : اكرم علي نژاد

تاریخ:

مساله رنگ آميزي و يكريختي تعويضي روي خانواده هايي از گراف هاي علامتدار

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب, علي رضا مقدم فر
Farzaneh Ramezani Bonab, Alireza Moghaddamfar
نام دانشجو : يوسف باقري