مشخص سازي خانواده هايي از گراف

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : فاطمه كربلائي آقاجاني

مقادير ويژه گراف ها

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : ريحانه اميني هرندي

انواع عدد رنگي گرافها

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : سحر شاه حسينيان

مساله جور چيني

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : محدثه گرشاسبي

كاربردهاي پايه گربنر در هندسه تركيبياتي

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : فاطمه رحيمي

نظريه بازي ها و كابردها

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : فريبا ايزدي

هارموني و عددشناسي مربوط به آن هارموني

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : شيدا حراجي

قضيه رمزي در گرافها

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : زهرا حدادي

رنگ آميزي ليستي گراف هاي 3-منتظم

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : شيرين ساري

خواص اكسترمال گراف ها

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : سعيده علي بابائي

گراف هاي با قطر 2 بدون مربع

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : مهديه اميني آبچوئيه

برنامه ريزي خطي براي يافتن درخت فراگير بيشينه

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : سارا سليمي گرگري

برنامه ريزي خطي براي حل مساله جورسازي

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : محبوبه رضائي

آموزش مسئله محور

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : تارا سبكار

رنگ آميزي زاسلاوسكي گراف هاي علامتدار

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : سارينا ايمان زاده خياوي

جريان هاي هيچ جا صفر با درايه هاي 0 و مثبت 10 و منفي 10

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : مليكا درباني

3- جريان هيچ جا صفر روي گرافهاي علامتدار منظم

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : پريسا طلوعي

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

گراف هاي بازه اي

نام اساتید: فرزانه رمضاني بناب
Farzaneh Ramezani Bonab
نام دانشجو : مينا گرجي سينكي