سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي فرونشست سطح زمين در اثر برداشت بي رويه آب زيرزميني با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري-آبخوان مرودشت

نویسندگان: علي اصغر آل شيخ, زهرا چترسيماب, بهزاد وثوقي, مهدي مديري, محمد صادق پاكدامن
عنوان مجله: مهندسي و مديريت آبخيز
از صفحه: ۱۱۴
تا صفحه: ۱۲۵

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modeling of precipitable water vapor from GPS observations using machine learning and tomography methods

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۲۶۷۱
تا صفحه: ۲۶۸۱

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

پيش بيني آنامولي سطح دريا با استفاده از روش تجزيه به توابع حالت هاي ذاتي و شبكه عصبي تابع پايه شعاعي

نویسندگان: حامد كيا, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: چين / China

Gaussian Radial Basis Function interpolation in vertical deformation analysis

نویسندگان: محمدامين خليلي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: Geodesy and Geodynamics
از صفحه: ۲۱۸
تا صفحه: ۲۲۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

پايش مستقل بي عيبي مشاهدات كد در تعيين موقعيت ماهواره اي با روش كمترين مربعات كامل وزن دار

نویسندگان: يونس نعيمي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۷۳
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي سري زماني تغييرات محتواي الكترون كلي يونوسفر با شبكه عصبي موجك سه لايه و الگوريتم آموزش هيبريد PSO

نویسندگان: مير رضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فناوري فضايي
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: روسيه / Russia

Development of a land subsidence forecasting model using SBAS-DInSAR and PSO-RF (Case study: Tehran-Karaj-Shahriyar Aquifer, Iran)

نویسندگان: زهرا چتر سيماب, علي اصغر آل شيخ, بهزاد وثوقي, سعيد بهزادي, مهدي مديري
عنوان مجله: DOKLADY EARTH SCIENCES
از صفحه: ۷۱۸
تا صفحه: ۷۲۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Estimation of tropospheric wet refractivity using tomography method and artificial neural networks in Iranian case study

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: GPS SOLUTIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Regional modeling of the ionosphere using adaptive neuro-fuzzy inference system in Iran

نویسندگان: رسول فيضي, بهزاد وثوقي, ميررضا غفاري رزين
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۲۵۱۵
تا صفحه: ۲۵۲۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي تاثير جنس آبخوان و افت تراز آب زيرزميني در ميزان فرونشست با استفاده از تكنيك تداخل سنجي راداري و داده هاي صحرايي (مطالعه موردي:حوزه آبخوان تهران-كرج-شهريار)

نویسندگان: زهرا چترسيماب, علي اصغر آل شيخ, بهزاد وثوقي, سعيد بهزادي, مديري مهدي
عنوان مجله: زمين شناسي كاربردي پيشرفته
از صفحه: ۶۸۶
تا صفحه: ۶۹۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

آناليز حساسيت شكل موج مدل براون در ارتفاع سنجي راداري

نویسندگان: رضا عرب صاحبي, بهزاد وثوقي, محمد جواد طوريان
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

A modified iterative algorithm for the weighted total least squares

نویسندگان: يونس نعيمي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: Acta Geodaetica et Geophysica
از صفحه: ۳۱۹
تا صفحه: ۳۳۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Ionosphere time series modeling using adaptive neuro-fuzzy inference system and principal component analysis

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: GPS SOLUTIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

كاربرد شبكه عصبي موجك با الگوريتم آموزش بهينه سازي انبوه ذرات در مدل سازي تغييرات زماني محتواي الكترون كلي يون سپهر

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: اطلاعات جغرافيايي سپهر
از صفحه: ۷
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۸

بررسي اثر توپوگرافي در مدلسازي ميدان تغيير شكل آتشفشان كامپي فلگري با استفاده از روش حل اساسي

نویسندگان: مريم يزدان پرست, بهزاد وثوقي, فرشيد مسيبي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۸

Three-Dimensional Displacement Fields from InSAR through Tikhonov Regularization and Least-Squares Variance Component Estimation

نویسندگان: حميد مهرابي, بهزاد وثوقي, Mahdi Motagh, Ramon F. Hanssen
عنوان مجله: JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE
از صفحه: ۴۰۱۹۰۱۱
تا صفحه: ۴۰۱۹۰۲۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Estimating the slip rate on the north Tabriz fault (Iran) from InSAR measurements with tropospheric correction using 3D ray tracing technique

نویسندگان: سعيد حاجي اقاجاني, بهزاد وثوقي, يزدان عامريان
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۲۱۹۹
تا صفحه: ۲۲۰۸

سال: ۱۳۹۸

مدل سازي سريهاي زماني تغييرات محتواي الكترون كلي يونسفر با بكارگيري روش عددي سيستم استنتاج عصبي-فازي سازگار مطالعه خاص: ايستگاه دائمي ته

نویسندگان: رسول فيضي, بهزاد وثوقي, مير رضا غفاري رزين
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۱۹

سال: ۱۳۹۸

اهميت طرح هندسي نقاط مرجع در برآورد تغيير شكل مطلق از مشاهدات تداخل سنجي راداري

نویسندگان: آرزو تقي بيگلو, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A denoising-classification-retracking method to improve spaceborne estimates of the water level-surface-volume relation over the Urmia Lake in Iran

نویسندگان: رضا عرب صاحبي, بهزاد وثوقي, Mohammad J. Tourian
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING
از صفحه: ۵۰۶
تا صفحه: ۵۳۳

سال: ۱۳۹۸

ارزيابي الگوريتم پايدارسازي جهت ناهمبسته سازي ماتريس كوواريانس ابهامات شناور در حل سريع ابهام فاز مشاهدات GPS

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۶۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Land subsidence modelling using Particle Swarm Optimization Algorithm and Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar

نویسندگان: Zahra Chatrsimab, علي اصغر آل شيخ, بهزاد وثوقي, Saeed Behzadi, Mahdi Modiri
عنوان مجله: Ecopersia
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An estimation of tropospheric corrections using GPS and synoptic data Improving Urmia Lake water level time series from Jason-2 and SARAL/AltiKa satellite altimetry

نویسندگان: رضا عرب صاحبي, بهزاد وثوقي, Mohammad J. Tourian
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۲۴۰۶
تا صفحه: ۲۴۱۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: برزيل / Brazil

On estimating the curvature attributes and strain invariants of deformed surface through radial basis functions

نویسندگان: حميد مهرابي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: COMPUTATIONAL and APPLIED MATHEMATICS
از صفحه: ۹۷۸
تا صفحه: ۹۹۵

سال: ۱۳۹۷

پايش و پيش بيني تغيير شكل سه بعدي سازه هاي مهندسي بزرگ با استفاده از تلفيق تصاوير راداري و مشاهدات ژئودتيكي (مورد مطالعاتي سد درودزن فارس )

نویسندگان: مهدي طاهري نژاد, بهزاد وثوقي, سعيد حاجي اقاجاني
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۷

بهبود دقت تعيين موقعيت در مكان هاي سرپوشيده با استفاده از شبكه بي سيم با روش اثر مكاني محل

نویسندگان: علي خسروي, بهزاد وثوقي, ميررضا غفاري رزين
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۱۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The Method of Fundamental Solutions for Solving the Inverse Problem of Magma Source Characterization

نویسندگان: مريم يزدان پرست, بهزاد وثوقي, Farshid Mossaiby
عنوان مجله: Geomatics Natural Hazards and Risk
از صفحه: ۷۹۷
تا صفحه: ۸۱۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

The Inflection-Point Retracking Algorithm: Improved Jason-2 Sea Surface Heights in the Strait of Hormuz

نویسندگان: رضا عرب صاحبي, بهزاد وثوقي, Mohammad J. Tourian
عنوان مجله: MARINE GEODESY
از صفحه: ۳۳۱
تا صفحه: ۳۵۲

سال: ۱۳۹۷

Application of Wavelet Neural Networks for Improving of Ionospheric Tomography Reconstruction over Iran

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۱۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigating the performance of wavelet neural networks in ionospheric tomography using IGS data over Europe

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۱۸۲۰
تا صفحه: ۱۸۳۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هندوستان / India

Investigation of Post-seismic and Inter-seismic Displacement Field Following 2003 Bam Earthquake in Iran Based on PS-InSAR Technique

نویسندگان: سمانه شكرزاده, بهزاد وثوقي, معصومه آميغ پي, مصطفي رحماني
عنوان مجله: Journal of the Indian Society of Remote Sensing
از صفحه: ۵۴۱
تا صفحه: ۵۵۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Estimation of fault parameters using GRACE observations and analytical Case study The 2010 Chile earthquake

نویسندگان: فرزام فتح الله زاده, مهدي روفيان نائيني, بهزاد وثوقي, آرمين رحيمي
عنوان مجله: JOURNAL OF GEODYNAMICS
از صفحه: ۲۶
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۶

برآورد مدل ارتفاعي البرز شمالي با استفاده از زيرساخت گسلي منطقه

نویسندگان: چيستا پناهي وقار, بهزاد وثوقي, سعيد حاجي آقاجاني
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۲۲۹
تا صفحه: ۲۴۴

سال: ۱۳۹۶

معيار دوران متوسط نووژيلو به عنوان يك پارامتر اسكالر تغيير شكل سطح زمين در مقياس محلي (مطالع موردي شمالغرب ايران)

نویسندگان: رحيم جوادي آذر, بهزاد وثوقي, ميررضا غفاري رزين
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۶

ارزيابي كارائي شبكه عصبي چند لايه MLP-ANN با الگوريتم آموزش PSO در مدلسازي سري زماني محتواي الكترون كلي لايه يونسفر

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۱۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Estimation of fault parameters using GRACE observations and analytical model

نویسندگان: فرزام فتح اله زاده, مهدي روفيان نائيني, بهزاد وثوقي, Armin Rahimi
عنوان مجله: JOURNAL OF GEODYNAMICS
از صفحه: ۲۶
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Ionosphere tomography using wavelet neural network and particle swarm optimization training algorithm in Iranian case study

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: GPS SOLUTIONS
از صفحه: ۱۳۰۱
تا صفحه: ۱۳۱۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Determination of Cerro Blanco volcano deformation field using method of fundamental solutions

نویسندگان: مريم يزدان پرست, بهزاد وثوقي, Farshid Mossaiby
عنوان مجله: Geomatics Natural Hazards and Risk
از صفحه: ۱۲۵۸
تا صفحه: ۱۲۷۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Estimation of north Tabriz fault parameters using neural networks and 3D tropospherically corrected surface displacement field

نویسندگان: سعيد حاجي آقاجاني, بهزاد وثوقي, امير يزديان
عنوان مجله: Geomatics Natural Hazards and Risk
از صفحه: ۹۱۸
تا صفحه: ۹۳۲

سال: ۱۳۹۶

توموگرافي يونوسفر بكمك روش كمينه سازي توابع هدف و شبكه هاي عصبي مصنوعي در منطقه ايران

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۹۳
تا صفحه: ۱۱۰

سال: ۱۳۹۶

شناخت ساختار گسلش ير مبناي توپوگرافي در مناطق لرزه خيز

نویسندگان: چيستا پناهي وقار, بهزاد وثوقي, سعيد حاجي آقاجاني
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: لهستان / Poland

Correction of Hydrological and Oceanic Effects from GRACE Data by Combination of the Steric Sea Level Altimetry Data and GLDAS Model

نویسندگان: فرزام فتح اله زاده, بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني
عنوان مجله: Acta Geophysica
از صفحه: ۱۱۹۳
تا صفحه: ۱۲۱۰

سال: ۱۳۹۵

محلي سازي سيگنال هاي جاذبه ناشي از ماهواره گريس

نویسندگان: فرزام فتح اله زاده, مهدي روفيان نائيني, بهزاد وثوقي, محمود محبي, رحيم جوادي آذر
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Modeling interseismic deformation field of North Tehran Fault extracted from precise leveling observation

نویسندگان: معصومه آميغ پي, بهزاد وثوقي, Siyavash Arabi
عنوان مجله: TECTONOPHYSICS
از صفحه: ۱۶۹
تا صفحه: ۱۷۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Regional application of multi-layer artificial neural networks in 3-D ionosphere tomography

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۳۳۹
تا صفحه: ۳۴۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modeling of ionosphere time series using wavelet neural networks (case study N-W of Iran)

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: ADVANCES IN SPACE RESEARCH
از صفحه: ۷۴
تا صفحه: ۸۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Wavelet neural networks using particle swarm optimization training in modeling regional ionospheric total electron content

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۵

مدلسازي و درونيابي محتواي الكتروني كلي يون سپهر به كمك شبك عصبي مصنوعي و مشاهدات GPS

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۴۱۹
تا صفحه: ۴۳۷

سال: ۱۳۹۵

برآورد ميدان سرعت پوسته زمين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و درونيابي كريژينگ فراگير (منطقه مورد مطالعه شبكه ژئوديناميك كشور ايران)

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۹۸

سال: ۱۳۹۵

كشف نقاط ناپايدار در شبكه هاي ژئودزي پايش تغيير شكل به روش آناليز زير شيكه

نویسندگان: پيمان جوادي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۵

آناليز تغيير شكل پوسته زمين در ايران با معيار دوران متوسط Novozhilov با استفاده از روش اجزاي محدود

نویسندگان: رحيم جوادي آذر, بهزاد وثوقي, ميررضا غفاري رزين
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۸۵
تا صفحه: ۹۳

سال: ۱۳۹۵

مقايسه داده هاي بازتحليل ERA-Interim و حسگر MERIS در كاهش اثر لايه وردسپهر موجود در ميدانهاي سرعت جابجايي تداخل سنجي راداري

نویسندگان: سعيد حاجي آقاجاني, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۶۰۷
تا صفحه: ۶۱۸

سال: ۱۳۹۵

تعيين تصحيحات ناشي از اثرات هيدرولوزي و اقيانوسي در مطالعه تغييرات ميدان ثقل زمين

نویسندگان: فرزام فتح اله زاده, بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني, محمود محبي, رحيم جوادي آذر
عنوان مجله: مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Stability Analysis of Deformation-Monitoring Network Points Using Simultaneous Observation Adjustment of Two Epochs

نویسندگان: A. R. Amiri-Simkooei, سيدمحسن علائي طباطبائي, F. Zangeneh-Nejad, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۵

كاربرد پايدارسازي بروش هيبريد در بازسازي توموگرافي چگالي الكتروني يونوسفر در ايران

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Recursive moving least squares

نویسندگان: حميد مهرابي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS
از صفحه: ۱۱۹
تا صفحه: ۱۲۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Efficiency of artificial neural networks in map of total electron content over Iran

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي, علي محمدزاده
عنوان مجله: Acta Geodaetica et Geophysica
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۴

برآورد رفتار بين لرزه اي گسل هاي فعال بر مبناي مشاهدات ژئودتيكي، بررسي موردي گسل شمال تهران

نویسندگان: معصومه آميغ پي, بهزاد وثوقي, مهدي معتق, سياوش عربي
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۹

سال: ۱۳۹۴

اهميت مدل هاي ارتفاعي رقومي در دقت ميدان هاي سرعت جابجايي InSAR

نویسندگان: سعيد حاجي آقاجاني, بهزاد وثوقي, زهرا موسوي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۳۷

سال: ۱۳۹۴

مدل سازي ميدان جابه جايي ژئودتيكي ناشي از فعاليت هاي مخزن ماگماي آتشفشان و تحليل حساسيت پارامترهاي مدل

نویسندگان: مينا علي صوفي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۴

بررسي ويژگي هاي زمين ساخت زمين لرزه ششم آذرماه 1384 جزيره قشم به روش حل معكوس با استفاده از مشاهدات تداخل سنجي راداري و الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: معصومه آميغ پي, بهزاد وثوقي, مهدي معتق
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۳۴۳
تا صفحه: ۳۵۰

سال: ۱۳۹۴

تخمين پارامترهاي گسل مسبب زلزله با استفاده از ميدان جابجايي هم لرزه آن و الگوريتم هاي شبكه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي زلزله 6 آذر 1384)

نویسندگان: امير يزديان, بهزاد وثوقي, سعيد حاجي آقاجاني
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Computation of the changes in gravitational gradient components from GRACE observations and analytical model

نویسندگان: فرزام فتح اله زاده, بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني
عنوان مجله: Acta Geodaetica et Geophysica
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۳

تغييرات انحناي سطح پوسته زمين در ايران با نظريه تحليلي تغيير شكل

نویسندگان: محمدرضا جبار حنيش السماح, مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۳

كاربرد تنسور گراديان جاذبه در حذف خطاي نواري مشاهدات ثقل سنجي ماهواره اي گريس

نویسندگان: فرزام فتح اله زاده, بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۳

آناليز سه بعدي تغييرات زماني و مكاني چگالي الكتروني لايه يونوسفر بر مبناي داده هاي پيوسته GPS شبكه ژئوديناميك ايران

نویسندگان: ميررضا غفاري رزين, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

بررسي مكانيزم هاي شركت كننده در جابجايي هاي بعد لرزه اي زلزله 1382 بم ايران با استفاده از تصاوير راداري

نویسندگان: سمانه شكرزاده, بهزاد وثوقي, معصومه آميغ پي
عنوان مجله: رادار
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۳

مطالعه تغيير شكل منطقه البرز مركزي با استفاده از روش آناليز تغيير شكل هندسه ذاتي و مشاهدات ژئودزي ماهواره اي

نویسندگان: مريم يزدان پرست, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

مدلسازي ميدان جابجايي ژئودتيكي ناشي از فعاليت هاي مخزن ماگماي آتشفشان دماوند

نویسندگان: مينا علي صوفي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

مدلسازي تغيير مختصات مسطحاتي شبكه ژئودزي كلاسيك البرز در چهارچوب مرجع ITRF

نویسندگان: نسيم جعفري, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۷۰

سال: ۱۳۹۳

مطالعه ميدان تغيير شكل بعد لرزه اي 1382 بم با استفاده از تكنيك پراكنش كننده هاي دائمي

نویسندگان: سمانه شكرزاده, بهزاد وثوقي, معصومه آميغ پي
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۳

Wavelet and Gaussian Approaches for Estimation of Groundwater Variations Using GRACE Data

نویسندگان: فرزام فتح اله زاده, بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني
عنوان مجله: GROUND WATER
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

برآورد مقادير دقيق پارامترهاي هندسي گسل بم با به كارگيري روش كمترين مربعات

نویسندگان: هانيه طباطبائي, بهزاد وثوقي, اصغر راست بود
عنوان مجله: مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
از صفحه: ۷۳
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۳۹۲

A statistical search for detection of possible rigid blocks in the Arabia-Eurasia oblique collision zone Iran

نویسندگان: بهزاد وثوقي, مسعود نوذري, اصغر راست بود
عنوان مجله: journal of geodetic science
از صفحه: ۴۸
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A research on Damavand magma source model using GPS data

نویسندگان: مريم يزدان پرست, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: Geomatics Natural Hazards and Risk
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۲

افراز نرخ لغزش مابين گسل هاي فعال بخش جنوبي البرز مركزي با لحاظ اندركنش مكانيكي مابين گسل

نویسندگان: اصغر راست بود, بهزاد وثوقي, هانيه طباطبائي
عنوان مجله: مجله ژئوفيزيك ايران
از صفحه: ۷۸
تا صفحه: ۹۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Deformation and fault parameters of the 2005 Qeshm earthquake in Iran revisited A Bayesian simulated annealing approach applied to the inversion of space geodetic data

نویسندگان: معصومه آميغ پي, بهزاد وثوقي, مهدي موتق
عنوان مجله: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
از صفحه: ۱۸۴
تا صفحه: ۱۹۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: لهستان / Poland

Regional Ionosphere modeling in support of IRI and Wavelet using GPS Observations

نویسندگان: يزدان عامريان, بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي
عنوان مجله: Acta Geophysica
از صفحه: ۱۲۴۶
تا صفحه: ۱۲۶۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Regional improvement of IRI extracted ionospheric electron density by compactly supported base functions using GPS observations

نویسندگان: يزدان عامريان, مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۲

پيش بيني مكاني زمين زلزله هاي بزرگ در منطقه ايران با استفاده از معيار شكست كولمب

نویسندگان: بهزاد وثوقي, رويا محسني ديبا
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۱

آناليز حساسيت سنجي مدل هاي چسبنده كشسان تغييرشكل پوسته زمين به پارامترهاي ورودي براساس ميدان جابه جا

نویسندگان: اصغر راست بود, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۸۸

سال: ۱۳۹۱

توزيع آهنگ لغزش در سامانه گسل هاي فعال منطقه برخورد مايل صفحه هاي عربستان و اوراسيا بر اساس روش المان هاي مرزي

نویسندگان: اصغر راست بود, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۱

بهينه سازي سامانه هاي تصوير لامبرت، مركاتور و استريوگرافيك براي ناحيه جغرافيايي ايران با توجه به معيار ايري-كاورايسكي

نویسندگان: بهزاد وثوقي, بهزاد ملكان, اصغر راست بود
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۸۴

سال: ۱۳۹۱

مقايسه روشهاي متفاوت تعيين پارامترهاي سامانه تصوير مركاتور بر اساس معيار چبيشوف

نویسندگان: بهزاد وثوقي, بهزاد ملكان, اصغر راست بود
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۸۵
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۱

تحليل حساسيت مدلهاي كشسان تغييرات همالرزه اي شتاب گراني در سطح پوسته زمين به پارامترهاي ورودي

نویسندگان: اصغر راست بود, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مجله ژئوفيزيك ايران
از صفحه: ۷۳
تا صفحه: ۹۴

سال: ۱۳۹۱

مطالعه سهم حركات صفحات زمين ساختي منطقه خاورميانه در توليد ميدان سرعت GPS شبكه غير دايم ژئوديناميك سراسري ايران

نویسندگان: اصغر راست بود, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: ULUM-I ZAMIN
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۱

مدلسازي تغيير مختصات مسطحاتي نقاط سطحي زمين در چهارچوب مرجع ITRF در محدوده فلات ايران

نویسندگان: اصغر راست بود, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: مجله ژئوفيزيك ايران
از صفحه: ۱۲
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۰

تغيير انحنا، كميتي ناوردا به منظور بررسي تغيير شكل ارتفاعي شبكه هاي كنترل ژئودزي، تحقيق موردي بررسي فرو نشست خراسان با استفاده از مشاهدات ترازيابي

نویسندگان: معصومه آميغ پي, بهزاد وثوقي, سياوش عربي
عنوان مجله: مجله ژئوفيزيك ايران
از صفحه: ۱۱۶
تا صفحه: ۱۲۲

سال: ۱۳۹۰

كنترل فرونشست دشت مشهد و نيشابور بر مبناي روش تجزيه و تحليل تغيير انحنا با استفاده از ميدان جابجايي

نویسندگان: يزدان عامريان, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: ULUM-I ZAMIN
از صفحه: ۱۳۳
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۳۹۰

Least Squares Spectral Analysis for Detection of Systematic Behaviour of Digital Levels Compensator

نویسندگان: يزدان عامريان, بهزاد وثوقي
عنوان مجله: journal of geodetic science
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۰

آناليز تغييرشكل زمين بر مبناي هندسه ذاتي رويه. تحقيق موردي آناليز تغييرشكل شبك ژئوديناميك كشور در فاصل زماني 1999 تا 2005

نویسندگان: عليرضا آزموده اردلان, بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۴۶

سال: ۱۳۸۹

Tomographic Reconstruction of the Ionospheric Electron Density in term of Wavelets

نویسندگان: يزدان عامريان, مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي, ام البنين غفاري رزين
عنوان مجله: journal of aerospace science and technology
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۸۸

مدلسازي ميدان جابجايي هم لرزه يك گسل و تعيين حساسيت پارامترهاي هندسي و فيزيكي مدل به ميدان جابجايي آن

نویسندگان: سينا نوري, بهزاد وثوقي, اميرمسعود ابوالقاسم
عنوان مجله: مجله فيزيك زمين و فضا
از صفحه: ۵۹
تا صفحه: ۷۳