تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آناليز سري زماني يونسفر با استفاده از تبديل فوريه زمان كوتاه (STFT)

نام اساتید: بهزاد وثوقي, ميررضا غفاري رزين, يزدان عامريان, يحيي جمور, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, Mirreza GHafarirezin, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : زينب كوشكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

توسعه الگوريتم هاي باز تعقيب ارتفاع سنجي ماهواره اي به منظور مطالعه آبهاي درون بوم

نام اساتید: بهزاد وثوقي, محمدجواد طوريان, يزدان عامريان, مسعود مشهدي حسين علي, عليرضا آزموده اردلان, محمدعلي شريفي, علي اصغر آل شيخ, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, Mohamadjavad Torian, Yazdan Amerian, Masoud Mashhadi Hossienali, , , Alesheikh ALi Asghar, Yazdan Amerian
نام دانشجو : رضا عرب صاحبي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

پايش تغييرات آب درياچه ها با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي و تصاوير راداري SAR

نام اساتید: بهزاد وثوقي, ايرج جزيرييان, سميع سميعي اصفهاني, ايرج جزيرييان
Behzad Vosoghi, Iraj Jazirian, , Iraj Jazirian
نام دانشجو : آرش اميني

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

آناليز تغيير شكل فرونشست زمين با استفاده از تداخل سنجي راداري و روشهاي عددي بدون المان

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, سميع سميعي اصفهاني, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, , Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : محمدامين خليلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

بهبود مدلهاي يونسفري حاصل از شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از سيستم هاي فازي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, محمد مهدي علي زاده اليزئي, محمدعلي شريفي, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Behzad Vosoghi, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, , Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : رسول فيضي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

مدلسازي ميدانهاي جابجايي هم لرزه گسلي در محيط هاي الاستيك بر پايه مدل نابرجايي كروي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني, يحيي جمور, مهدي روفيان نائيني
Behzad Vosoghi, Mahdi Raoofian, , Mahdi Raoofian
نام دانشجو : افسانه مرادي فرج

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

روش حل اساسي به عنوان يك ابزار رياضي مدلسازي ميدانهاي تغيير شكل آتشفشاني بر مبناي مشاهدات ژئودزي ماهواره اي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, فرشيد مسيبي برزي, مسعود مشهدي حسين علي, يزدان عامريان, عليرضا آزموده اردلان, يحيي جمور, علي محمدزاده, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Behzad Vosoghi, Farshid Mosayebibarzi, Masoud Mashhadi Hossienali, Yazdan Amerian, , , Ali Mohammadzadeh, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : مريم يزدان پرست

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

پايش خشكسالي درياچه اروميه با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, ايرج جزيرييان, يحيي جمور, ايرج جزيرييان
Behzad Vosoghi, Iraj Jazirian, , Iraj Jazirian
نام دانشجو : شاهو صالح

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

آناليز پايداري نقاط در شبكه هاي ميكروژئودزي بر اساس روش برآورد مولفه هاي واريانس

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, عبدالرضا صفري, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, , Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : حسام شعباني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

مدلسازي جزر و مد درياي عمان با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي و تايدگيج

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, محمدعلي شريفي, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : سيده مريم ذبيحي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

نقش ديتوم در استخراج ميدانهاي جابجايي InSAR و بهبود دقت آنها

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني, يحيي جمور, مهدي روفيان نائيني
Behzad Vosoghi, Mahdi Raoofian, , Mahdi Raoofian
نام دانشجو : آرزو تقي بيگلو

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

توسعه نرم افزاري يك سيستم تركيبي چند ساختي بر مبناي شبكه هاي مصنوعي عصبي براي تعيين موقعيت آني در محيط هاي سرپوشيده

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يحيي جمور, يزدان عامريان, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, , Yazdan Amerian, Yazdan Amerian
نام دانشجو : علي خسروي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

مدلسازي محلي يونسفر با استفاده از توابع هارمونيك كلاه كروي و توابع متعامد تجربي ( مطالعه موردي: ايران)

نام اساتید: بهزاد وثوقي, محمد مهدي علي زاده اليزئي, يحيي جمور, محمد مهدي علي زاده اليزئي
Behzad Vosoghi, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, , Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei
نام دانشجو : رضا چاشني دل

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

توموگرافي يونسفر با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مشاهدات سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني در ايران

نام اساتید: بهزاد وثوقي, عليرضا آزموده اردلان, سرمد قادر, مسعود مشهدي حسين علي, يزدان عامريان, مسعود ورشوساز, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, , , Masoud Mashhadi Hossienali, Yazdan Amerian, Masood Varshosaz, Yazdan Amerian
نام دانشجو : ميررضا غفاري رزين

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

آناليز ذاتي تغيير شكل سطحي زمين با استفاده از مشاهدات تداخل سنجي راداري و روشهاي عددي بدون المان

نام اساتید: بهزاد وثوقي, عليرضا آزموده اردلان, يحيي جمور, مسعود مشهدي حسين علي, يزدان عامريان, علي محمدزاده, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, , , Masoud Mashhadi Hossienali, Yazdan Amerian, Ali Mohammadzadeh, Yazdan Amerian
نام دانشجو : حميد مهرابي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

مدلسازي فيزيكي تجمع كرنش در مناطق لرزه خيز

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يحيي جمور, يزدان عامريان, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, , Yazdan Amerian, Yazdan Amerian
نام دانشجو : حسين عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

رفتار سنجي ژئودزي با استفاده از ميدانهاي جابجايي حاصل از تداخل سنجي راداري

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, يحيي جمور, مهدي روفيان نائيني, مهدي روفيان نائيني
Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, , Mahdi Raoofian, Mahdi Raoofian
نام دانشجو : مهدي طاهري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آناليز تغيير شكل پوسته زمين در ايران با معيار دوران متوسط Novozhilov

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, مهدي روفيان نائيني, عبدالرضا صفري, مهدي روفيان نائيني
Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, Mahdi Raoofian, , Mahdi Raoofian
نام دانشجو : رحيم جوادي آذر

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

مدلسازي ساختار تكتونيكي مناطق لرزه خيز بر مبناي توپوگرافي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, محمدعلي شريفي, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : چيستا پناهي وقار

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

تلفيق داده هاي زميني و ماهواره اي ژئودزي براي تعيين دقيق ميدانهاي سه بعدي سرعت جابجايي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, Masoud Mashhadi Hossienali, Yahya Jamour, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : سيدمعصوم موسوي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

تحقيقي در خطاي تروپوسفري مشاهدات تداخل سنجي راداري و تاثير آن بر صحت ميدانهاي سرعت مستخرج از آن

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, مسعود مشهدي حسين علي, مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور
Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, Masoud Mashhadi Hossienali, Masoud Mashhadi Hossienali, Yahya Jamour
نام دانشجو : سعيد حاجي آقاجاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

تعيين پارامترهاي گسل با استفاده از مشاهدات ماهواره گريس

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مهدي روفيان نائيني, روح اله عمادي, مسعود مشهدي حسين علي, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Mahdi Raoofian, , Masoud Mashhadi Hossienali, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : فرزام فتح اله زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

تعيين پارامترهاي گسل با استفاده از ميدان جابجايي سه بعدي بر مبناي الگوريتم شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, عبدالرضا صفري, يزدان عامريان, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, , Yazdan Amerian, Yazdan Amerian
نام دانشجو : امير يزديان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

آناليز حساسيت شبكه GPS شمال تهران به فعاليتهاي احتمالي آتشفشان دماوند

نام اساتید: بهزاد وثوقي, يزدان عامريان, محمدعلي شريفي, يزدان عامريان
Behzad Vosoghi, Yazdan Amerian, , Yazdan Amerian
نام دانشجو : مينا علي صوفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

مدلسازي تغيير مختصات هاي مسطحاتي ايستگاهي در يك شبكه ژئودزي كلاسيك در چهار چوبهاي مرجع ITRF

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, عبدالرضا صفري, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, , Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : نسيم جعفري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

آناليز خطر لرزه خيزي با مدلسازي همزمان كميتهاي تمايل لغزش و تغييرات تنش كولمب در منطقه ايران

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, , Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : رويا محسني ديبا

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مدل سازي پديده هاي لرزه زمين ساخت با استفاده از مشاهدات راداري بر پايه روشهاي معكوس

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مهدي معتق, عليرضا آزموده اردلان, وحيد اردستاني, مسعود مشهدي حسين علي, محمدجواد ولدان زوج, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمد كريمي
Behzad Vosoghi, Mehdi Motagh, , , Masoud Mashhadi Hossienali, Mohammad Javad Valadanzoej, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Karimi
نام دانشجو : معصومه آميغ پي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۹

مدل سازي منطقه اي توزيع چگالي الكتروني در لايه يون سپهر با استفاده از آناليز موجك و مشاهدات GPS

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, علي اكبر آبكار, محمدرضا مباشري, يحيي جمور, عليرضا آزموده اردلان, محمدعلي شريفي, محمد كريمي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, Aliakbar Abkar, Mohammad Reza Mobasheri, Yahya Jamour, , , Mohammad Karimi
نام دانشجو : يزدان عامريان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

مقايسه روشهاي بهينه سازي كلاسيك و تكاملي در حل مساله معكوس ژئوفيزيك

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, عبدالرضا صفري, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, , Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : هانيه طباطبائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

تركيب ميدانهاي سرعت GPS محلي جهت تشخيص بلوكهاي صلب در منطقه ايران

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, عليرضا آزموده اردلان, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, , Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : مسعود نوذري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۸

مدل سازي مكانيكي اثر برخورد مايل صفحات زمين ساختي عربستان و اوراسيا در محدوده گسل شمال تبريز

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, يحيي جمور, محمد كريمي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : جواد صبائي ماسوله

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

مطالعه رفتار پوسته زمين در منطقه وقوع زلزله بر مبناي تكنيك پراكنش كننده هاي دائمي(PSI) تصاوير راداري

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, محمدعلي شريفي, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, , Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : سمانه شكرزاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدل سازي توپوگرافي مناطق لرزه خيز با استفاده از داده هاي تكتونيكي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, محمدرضا ملك
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مهدي سبحاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

مدلسازي تحليلي تغييرات شتاب ثقل ناشي از تغيير شكل هاي هم لرزه

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مهدي اسحاق, مهدي اسحاق
Behzad Vosoghi, Mahdi Eshagh, Mahdi Eshagh
نام دانشجو : علي كريمي دونا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

مدلسازي تغيير شكل سطحي زمين در منطقه برخورد مايل اوراسيا - عربستان در محدوده فلات ايران بر اساس روش المان هاي مرزي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك, مهدي اسحاق, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek, Mahdi Eshagh, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : اصغر راست بود

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

آناليز پايداري نقاط شبكه هاي آشكارسازي جابجايي بر اساس سرشكني همزمان مشاهدات دو اپك

نام اساتید: بهزاد وثوقي, عليرضا اميري, مسعود مشهدي حسين علي, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Alireza Amiri, Masoud Mashhadi Hossienali, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : سيدمحسن علائي طباطبائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹

آناليز تغيير شكل ميدان ثقل زمين بر اساس زمين لرزه هاي شديد با استفاده از داده هاي ثقل سنجي ماهواره اي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : امين سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

تحقيقي در دقت هاي قابل حصول در تعيين موقعيت DGPS بر اساس روش ايستگاه هاي مرجع مجازي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : حامد برهاني ايرائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۳۰

تعيين نرخ ممان لرزه اي در منطقه ايران بر اساس داده هاي ژئودزي و زمين شناسي و لرزه اي و مقايسه آنها

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي, محمدرضا ملك
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : فاطمه كارد ر

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۲

امكان سنجي استفاده از مشاهدات اسكنرهاي ليزري در آناليز تغيير شكل هاي هندسي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : محمود كريمي

تاریخ:

آشكارسازي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : آرش فولادي

تاریخ:

آناليز تغيير شكل زمين بر پايه مشاهدات GPS وتصاوير راداري INSAR

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : معصومه آميغ پي

تاریخ:

توزيع مكاني بهينه نقاط كنترل در شبكه هاي GPS با هدف مطالعه و شناخت حركات گسل

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : ليلا كريمي دهكردي

تاریخ:

تحقيقي در مدل هاي رياضي اخيرحركت گسل و تغيير شكل سطحي حاصل آن

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : سينا نوري

تاریخ:

مدل سازي خطاهاي اتمسفري در سيستم DGPS

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : مهدي علائي بخش

تاریخ:

روشهاي بهبود دقت ارتفاعي در تعيين موقعيت ماهواره اي GPS

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : مرتضي حاجي هادي ريسه

تاریخ:

الگوريتم هاي بهبود دقت تعيين موقعيت آني در سيستم DGPS

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : داود نجات

تاریخ:

مبدل وارون چند بعدي آناليز طيفي به روش كمترين مربعات براي كاربرد در اجسمنت شبكه تراز يابي دقيق ايران

نام اساتید: بهزاد وثوقي, 0 ونيچك
Behzad Vosoghi, 0 Vanichek
نام دانشجو : محمود محمد كريم

تاریخ:

مدل سازي عددي تغيير شكل لايه كراست در منطقه زاگرس ايران بر مبناي مقادير مرزي ميدانهاي سرعت جابجايي GPS

نام اساتید: بهزاد وثوقي, 0 ثبوتي
Behzad Vosoghi,
نام دانشجو : حميد رضا نانكلي

تاریخ:

آشكار سازي و كاهش اثر خطاي چند گانگي مسير از مشاهدات GPS بر مبناي تبديل موجك

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : محمد عباسي چري

تاریخ:

ارزيابي نگرش ديناميك در تجزيه و تحليل تغيير شكل سازه هاي مهندسي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : هدي كيوان ارا

تاریخ:

بررسي و تعيين تغييرات انحنائ پوسته زمين در ايران به وسيله مشاهدات GPS

نام اساتید: مسعود مشهدي حسين علي, بهزاد وثوقي
Masoud Mashhadi Hossienali, Behzad Vosoghi
نام دانشجو : محمدرضا جبار حنيش السماح

تاریخ:

تحقيق در روش هاي نوين مدل سازي اعوجاج و تغيير شكل در سيستم هاي تصوير

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : بهزاد ملكان

تاریخ:

تحقيقي در ميدان تغيير شكل آتش فشان بر اساس مشاهدات ژئودزي ماهواره اي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مهدي نجفي علمداري
Behzad Vosoghi,
نام دانشجو : مريم يزدان پرست

تاریخ:

آناليز نويز سري هاي زماني حاصل از مشاهدات ايستگاه هاي دائمي GPS در ايران

نام اساتید: بهزاد وثوقي, مسعود مشهدي حسين علي
Behzad Vosoghi, Masoud Mashhadi Hossienali
نام دانشجو : حسن صادقي علي آبادي

تاریخ:

طراحي سيستم رفتارسنجي آني تغيير شكل هاي هم لرزه ناشي از زلزله

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : محمدعلي محمد

تاریخ:

تحقيقي در مدل سازي تغيير شكل هاي لرزه اي ناشي از پديده تكتونيك صفحه اي بر اساس روش هاي المان مرزي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : ميلاد نهاوندي

تاریخ:

پايان نامه

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : عبداله نارويي

تاریخ:

ديتوم ژئودزي ديناميك ايران- استراتژي پيشنهادي جهت دستيابي به آن

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : حميده چراغي

تاریخ:

پهنه بندي و تعيين نرخ تغييرات ممان لرزه اي در ايران بر پايه مشاهدات GPS

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : زهرا موسوي

تاریخ:

بررسي رفتار خطاهاي سيستماتيك در ترازيابي رقومي دقيق

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : يزدان عامريان

تاریخ:

بررسي نقش تنسور دوران به عنوان يك معيار تغيير شكل در پديده هاي ژئوديناميكي ايران

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : ابوالفضل شهامت افشرد

تاریخ:

آناليز پايداري نقاط كنترل در شبكه هاي آشكارسازي تغيير شكل بر اساس نگرش روباست

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : جعفر قراخاني

تاریخ:

تعيين مناسب ترين مدل رياضي تصحيح خطاي انكسار براي مشاهدات ترازيابي دقيق

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : سعيد احمدي قمي

تاریخ:

حل مسئله معكوس تعيين پارامترهاي گسل بر مبناي الگوريتم بهينه سازي مونت كارلو

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : مريم دانش فر

تاریخ:

الگوريتم پايش مستقل بي عيبي مشاهدات GPS بر پايه روش كمترين مربعات كامل وزن دار

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : يونس نعيمي

تاریخ:

امكان سنجي استفاده از نظريه آشوب در مطالعه تغيير شكل سطح زمين

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : بهزاد اميري

تاریخ:

بهينه سازي مدلهاي تصادفي نويز با استفاده از برآورد مولفه هاي وريانس به روش كمترين مربعات

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : فروزان قاصر مباركه

تاریخ:

ارزيابي روشها و الگوريتم هاي نوين شبكه عصبي در مدلسازي محلي يونوسفر

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : پريسا خرازي

تاریخ:

مدلسازي مكان- زمان يونوسفر با استفاده از آناليز شبكه هاي عصبي موجك

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : بهروز صفري

تاریخ:

پايش تغييرات سطح آب در مناطق ساحلي با استفاده از ماموريت هاي اخير ارتفاع سنجي ماهواره اي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : پريسا اگار

تاریخ:

نقش مدلهاي تركيبي در پيش بيني آنامولي سطح دريا با استفاده از داده هاي ارتفاع سنجي ماهواره اي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : حامد كيا

تاریخ:

پايش خشكسالي تالابها با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : پريسا صالحي

تاریخ:

پايش تغييرات صفحات يخي با استفاده از داده هاي ژئودزي ماهواره اي

نام اساتید: بهزاد وثوقي, شيرزاد روحي
Behzad Vosoghi, Shirzad Roohi
نام دانشجو : مرتضي قربان نيااميري

تاریخ:

مدلسازي ديناميك تغيير شكل هاي غير لرزه اي در مناطق فرو رانشي با مشاهدات ژئودزي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : ارش دشتبازي

تاریخ:

مدلسازي تغييرات مكاني و زماني محتوي الكتروني كلي لايه يونسفر با استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان

نام اساتید: بهزاد وثوقي, ميررضا غفاري رزين
Behzad Vosoghi, Mirreza GHafarirezin
نام دانشجو : مهديه السادات نظام زاده

تاریخ:

بررسي پيش نشانگري پارامتر TEC يونسفر و آنومالي هاي حرارتي قبل از وقوع زمين لرزه هاي بزرگ به كمك روش هاي مبتني بر يادگيري

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : سيده مهرناز بني هاشمي

تاریخ:

پايش جابجايي زير ساخت هاي شهري با بهره گيري از روش هاي تداخل سنجي راداري

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : محمد رضا ارجمند راد

تاریخ:

برآورد بخار آب قابل بارش با استفاده از روش كمترين مربعات ماشين بردار پشتيبان

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : مريم چگيني

تاریخ:

روش كمترين مربعات ماشين بردار پشتيبان در مدل‌سازي محلي محتواي الكترون كلي يونسفر

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : تانيا منصورفلاح

تاریخ:

مطالعه تغييرات منابع آبي وخشكسالي با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجي و ثقل سنجي ماهواره ايي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : ميلاد نجاري الموتي

تاریخ:

تشخيص خودكار و پيش بيني زمين لغزش با استفاده از رويكرد يادگيري عميق مبتني بر داده هاي تداخل سنجي راداري

نام اساتید: بهزاد وثوقي, ياسر مقصودي مهراني, علي خسروي
Behzad Vosoghi, Yasser Maghsoudi Mehrani, Ali Khosravi
نام دانشجو : زهرا قرباني

تاریخ:

پهنه بندي خطر زمين لغزش ناشي از زمين لرزه هاي چندگانه با بهره گيري از مشاهدات تداخل سنجي راداري

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : مه تا معصومي گرجي

تاریخ:

مطالعه فرونشست زمين در مسيرهاي خطوط انتقال نيرو با استفاده از تنسور گراديان جابجايي مستخرج از مشاهدات تداخل سنجي راداري

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : حامد اميرخاني

تاریخ:

بهبود صحت سري هاي زماني ارتفاع سطح آب در مناطق ساحلي و درياچه ها با استفاده از الگوريتم بازتعقيب حد آستانه

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : زهرا اسماعيلي

تاریخ:

مدلسازي تركيبي تغييرات خطوط ساحلي با مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي و تصاوير راداري مبتني بر روشهاي هوش مصنوعي

نام اساتید: بهزاد وثوقي
Behzad Vosoghi
نام دانشجو : عباس نادري

تاریخ:

مدل سازي و پيش بيني سري زماني بخار آب قابل بارش با استفاده از مشاهدات سامانه هاي ماهواره اي ناوبري جهاني و روش هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: بهزاد وثوقي, ميررضا غفاري رزين
Behzad Vosoghi, Mirreza GHafarirezin
نام دانشجو : فاطمه فراتي

تاریخ:

بهبود روشهاي محاسبه بخار آب قابل بارش براي كمك به سيستم مدل سازي زمان واقعي پيش بيني سيل با استفاده از تكنيك هاي غيرپارامتريك

نام اساتید: بهزاد وثوقي, ميررضا غفاري رزين
Behzad Vosoghi, Mirreza GHafarirezin
نام دانشجو : اميرعلي حاج ابوطالبي ورنوسفادران