مشخصات فردی

نام: بهزاد

نام خانوادگی: وثوقی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: vosoghi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۷۷۰۷۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BehzadVoosoghi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - نقشه برداری

گرایش: ژئودزی

واحد سازمانی: مهندسی نقشه برداری