از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ تا تاریخ :

عضويت درشوراي انتشارات انتشارات

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه شيمي عمومي

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ تا تاریخ :

مدير گروه شيمي معدني

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه مجله شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

نماينده دانشكده شيمي درشوراي برنامه ريزي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ تا تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۷

معاون پژوهشي وفناوري دانشكده شيمي

از تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

نمايند دانشكده علوم در شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

سرپرست آرمايشگاه شيمي معدني

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

عضو كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي