مشخصات فردی

نام: بدری زمان

نام خانوادگی: مومنی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: momeni@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BadriZamanMomeni


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی گرایش شیمی معدنی

گرایش: شیمی معدنی

واحد سازمانی: شیمی