تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي كمپلكس هاي جديد شامل پيوند پلاتين - گروه (IV) ،سنتز ، شناسايي ، ساختار بلوري و اثر ليگاند هاي دهنده نيتروژن دار و فسفر دار

نام اساتید: بدري زمان مومني, فلورا حشمت پور, سعيد رعيتي
Badri Zaman Momeni, Felora Heshmatpour, Saeid Rayati
نام دانشجو : سيروس حيدري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

اثرات فضايي و الكتروني استخلاف در تشكيل محصولات افزايشي كمپلكسهاي اورگانو قلع IV

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, شكوفه گرانمايه, سعيد رعيتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, , Saeid Rayati
نام دانشجو : رضا كشاورز

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طراحي كمپلكسهاي اورگانو قلع هاليد و ايزوتيوسيانيد با ليگاندهاي پيريديلي استخلاف دار سنتز شناسايي و ساختار كريستالي

نام اساتید: بدري زمان مومني, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور, بهروز نوتاش
Badri Zaman Momeni, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour,
نام دانشجو : مريم خرادپور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

سنتز برخي كمپلكسهاي پلاتين (II)(IV) شامل ليگاندهاي ايميني با استفاده از واكنشهاي استخلافي و اكسايش - افزايش

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, وحيد خاكي زاده, ناصر صفري, عليرضا عباسي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Vahid Khakyzadeh, ,
نام دانشجو : نسترن فتحي سقرلو

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

سنتز شناسايي ساختار كريستالي و بررسي خواص بيولوژيكي برخي كمپلكسهاي جديد اورگانو قلع (IV) شامل ليگاندهاي نيتروژن دار

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, حميدرضا خواصي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : ريحانه عباسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

طراحي كمپلكس هاي اورگانو پلاتين (IV) شامل ليگاند هاي دي ايميني از طريق واكنش اكسايش افزايش با شبه هاليدهاي قلع : سنتز شناسايي و ساختار بلوري

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, عليرضا عباسي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : ميلاد مقدسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

شيمي كوئورديناسيون 2،6:2،2- ترپيريدين هاي استخلاف دار برخي عناصر واسطه : سنتز ، شناسايي، ساختار كريستالي و بررصي خواص آنها

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, وحيد خاكي زاده
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : فرزانه رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

سنتز برخي كمپلكس هاي 4- ترپيريديل استخلاف دار عناصر واسطه گروههاي 10-12 : بررسي خواص لومينسانس و كاربرد به عنوان پيش ماده براي تهيه نانو مواد

:

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, فلورا حشمت پور, وحيد خاكي زاده
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Felora Heshmatpour, Vahid Khakyzadeh
نام دانشجو : ساناز كاظم زاده اناري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

طراحي ساختارهاي درشت مولكول برخي عناصر واسطه بر پايه ليگاندهاي ترپيريديل استخلاف دار

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, مسعود صلواتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : فروغ دوست خواه واجاري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

سنتز، شناسايي ساختاري و خواص اسپكتروسكوپي برخي كمپلكسهاي جديد قلع (IV)شامل ليگاندهاي 7،4 - فنانترولين ، بي كوئينولين و ترپيريديل هاي استخلاف دار

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, مسعود صلواتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : ساقي خادمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

طراحي برخي كمپلكسهاي فلزات واسطه آخر شامل2،6،2،2 - ترپيريدين استخلاف دار :سنتز ،شناسايي و خواص ضد باكتري آنها

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي, مسعود صلواتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati,
نام دانشجو : مريم طرئي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

سنتز و شناسايي برخي كمپلكس هاي قلع و پلاتين حاوي ليگاندهاي نيتروژن دار

نام اساتید: بدري زمان مومني, برهمن موثق, فلورا حشمت پور, احمد روح الهي, مجيد ماستري فراهاني, عليرضا عباسي
Badri Zaman Momeni, Berahman Movassagh, Felora Heshmatpour, Ahmad Roohollahi, ,
نام دانشجو : وحيد نوروزي چرندابي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

سنتز، شناسايي و ساختار كريستالي كمپلكسهاي اورگانو قلع (IV) شامل ليگاندهاي فنانترولين استخلاف دار

نام اساتید: بدري زمان مومني, علي جباري, علي جباري
Badri Zaman Momeni, Ali Jabbari, Ali Jabbari
نام دانشجو : فهيمه حق شناس

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

طراحي و سنتز برخي كمپلكسهاي عناصر واسطه شامل ليگاندهاي پيريديلي

نام اساتید: بدري زمان مومني, شهرام صيدي, شهرام صيدي
Badri Zaman Momeni, Shahram Seidi, Shahram Seidi
نام دانشجو : مليحه شفيعي سورك

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

بررسي واكنش هاي اكسايش - افزايش كمپلكس هاي اورگانوپلاتين (IV) داراي ليگاندهاي ايميني و فسفيني

نام اساتید: بدري زمان مومني, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Badri Zaman Momeni, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : صبا هادي سلطان آباد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

تهيه و شناسايي برخي كمپلكس هاي مخلوط ليگاند ارگانوپلاتين (IV)

نام اساتید: بدري زمان مومني, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Badri Zaman Momeni, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : عاطفه فرهي يگانه

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

طراحي برخي كمپلكسهاي كوئورديناسيون 4-تر پيريديل استخلاف دار عناصر واسطه

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : سپيده حيدري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

اكسايش كمپلكس هاي دي متيل پلاتين(2) بر پايه ليگاندهاي استخلاف دار دي متيل -2-2- بي پيريدين

نام اساتید: بدري زمان مومني, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Badri Zaman Momeni, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : آرزو محققي ثمرين

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي واكنش هاي اكسايش افزايش كمپلكسهاي اورگانو پلاتين (II) و پلي هالو آلكانها : اثر ليگاندهاي هاليد و ايمين

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : نسترن فتحي سقرلو

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي هالو پلاتين

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : فهيمه قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بررسي واكنش هاي تركيبات قلع و ليگانهاي نيتروژن دار

نام اساتید: بدري زمان مومني, فلورا حشمت پور, فلورا حشمت پور
Badri Zaman Momeni, Felora Heshmatpour, Felora Heshmatpour
نام دانشجو : صادق خيرانديش

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

بررسي محصولات افزايشي ليگاندهاي پيريديني و تركيبات قلع

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : سميه سيراني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي بيس ( پيريديل استخلاف دار) قلع

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : مژگان قارائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

كمپلكسهاي ترپيريديل استخلاف دار پلاتين(II) و قلع(IV) :سنتز، شناسايي و ساختار كريستالي

نام اساتید: بدري زمان مومني, سعيد رعيتي, سعيد رعيتي
Badri Zaman Momeni, Saeid Rayati, Saeid Rayati
نام دانشجو : سيد محمد جبرئيل

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵

بررسي واكنش هاي كمپلكس ها

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : زينب مرادي شوييلي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۳۰

سنتز وشناسايي كمپلكس هاي هيدروكسي

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سيميمن سادات حسيني

تاریخ:

بررسي واكنشهاي كمپلكسهاي پلاتين

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : وحيد نوروزي خطبه سرا

تاریخ:

بررسي واكنشهاي كمپلكسهاي دي هالو پلاتين2 شامل ليگاندهاي كيليت فسفين دار 1.1 بيس دي فنيل فسفينوفرين وقلع2 هاليد

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : حوريه كظمي گورابجيري

تاریخ:

بررسي محصولات افزايشي كمپلكسها ي قلع17 و ليگاندهاي ايميني

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سهيلا شهبازي

تاریخ:

بررسي واكنشهاي اكسايش

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : الهه خزيمه سربيشه

تاریخ:

بررسي واكنشهاي - افزايش. حذفي - كاهشي اورگانو پلاتين (II) شامل ليگاند هاي كي ليت فسفين دار با قلع (IV) هاليد

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : صديقه اعتضادي

تاریخ:

مطالعه واكنشهاي تبادل هالوژن و جايگزين قلع(II) هاليد در پيوندهاي پلاتين -هاليد كمپلكسهاي دي هالو پلاتين (II) شامل كي ليت فسفين

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : عاطفه نجفي

تاریخ:

واكنشهاي كمپلكسهاي دي هالوپلاتين (II ) وقلع (II ) هاليد شامل هاليد هاي مختلف

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : فاطمه اميري رومنان

تاریخ:

اثر گروه همسايه در واكنشهاي اكسايش - افزايش كمپلكسهاي اورگانو پلاتين (II)

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : محمدمهدي جعفري

تاریخ:

بررسي محصولات افزايشي كمپلكسهاي اورگانو قلع (17) و هتروسيكلهاي شامل اتم نيتروژن ، فسفر ، اكسيژن دار

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سمانه قنبرزاده كاشي

تاریخ:

سنتز و شناسايي كمپلكسهاي دو هسته اي پلاتين (17)

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سيده عاطفه كامياب

تاریخ:

سنتز ، شناسايي و بررسي مكانسيم واكنش كمپلكس هاي دي متيل پلاتين(2 )و3برومو -1-پروپانول و بررسي واكنش دي كلروبيس(دي اتيل سولفيد)پلاتين (2) و قلع (2) كلريد

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سعيده حمزه دولابي

تاریخ:

بررسي واكنش هاي

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : ليلي جليلي باله

تاریخ:

بررسي واكنشهاي

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : ليلا ديانتي

تاریخ:

شيمي كوئورديناسيون 2،2: 6، 2 - ترپيريدين هاي اسختلاف دار برخي عناصر واسطه : سنتز ،شناسايي، ساختار كريستالي و بررسي خواص آنها

نام اساتید: علي جباري, سعيد رعيتي, فاطمه درويش, بدري زمان مومني
Ali Jabbari, Saeid Rayati, Fatemeh Darvish, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : فرزانه رحيمي

تاریخ:

سنتز برخي كمپلكسهاي پلاتين II/IV شامل ليگاندهاي ايميني با استفاده از واكنشهاي استخلافي و اكسايش - افزايش

نام اساتید: احمد روح الهي, فلورا حشمت پور, شهناز رستمي زاده, بدري زمان مومني
Ahmad Roohollahi, Felora Heshmatpour, Shahnaz Rostamizadeh, Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : نسترن فتحي سقرلو

تاریخ:

سنتز برخي كمپلكس هاي 4- ترپيريديل استخلاف دار عناصر واسطه گروههاي 10-12 : بررسي خواص لومينسانس و كاربرد به عنوان پيش ماده براي تهيه نانو مواد

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : ساناز كاظم زاده اناري

تاریخ:

سنتز و تجزيه ساختاري كمپلكس هاي جديد شبه هاليد اورگانو قلع (IV) شامل ليگاندهاي متنوع پيريديلي

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سيدفرزاد حسيني

تاریخ:

واكنش هاي جديد اكسايش - افزايش كمپلكس هاي اورگانو پلاتين (II) شامل ليگاندهاي كي ليت دي ايميني استخلاف دار با تركيبات اورگانو قلع (IV) هاليد يا شبه هاليد

نام اساتید: بدري زمان مومني
Badri Zaman Momeni
نام دانشجو : سروناز نويني