از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تا تاریخ :

مدير گروه اموزشي سيستم هاي كنترل و مهندسي سيستم

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ تا تاریخ :

سرپرست آز plc