تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

طراحي كنترل كننده بدون مدل براي سيستم هاي كنترل شبكه شده بر مبناي يادگيري تقويتي

Design of model-free controller for networked control systems based on reinforcement learning

نام اساتید: بابك توسلي, محمد تشنه لب, مه سان توكلي كاخكي, عليرضا فرهادي , احمد كلهر, مه سان توكلي كاخكي
Babak Tavassoli, Mohammad Teshnehlab, Mahsan Tavakoli Kakhki, , , Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : احسان بادفر

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

كنترل مقاوم براي بازوي ربات زيرسطحي آب مبتني بر روش هاي كنترل عصبي

نام اساتید: بابك توسلي, حميدرضا تقي راد, محمد تشنه لب, محمد فرخي, محمد تشنه لب
Babak Tavassoli, Hamid Reza Taghirad, Mohammad Teshnehlab, , Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهدي آرمون

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

كنترل مبدل بوست متصل به يكسوكننده به منظور بهبود ضريب توان

نام اساتید: بابك توسلي, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, علي رضا فاتحي
Babak Tavassoli, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard, Alireza Fatehi
نام دانشجو : سالار مشاركش بارنجي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

كنترل ريزشبكه با استفاده از كنترل كننده عصبي تطبيقي پيشبين

نام اساتید: بابك توسلي, مه سان توكلي كاخكي, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, حامد كبريائي
Babak Tavassoli, Mahsan Tavakoli Kakhki, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : سينا سعيدي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي تخمين گر حالت ديناميك براي شبكه هاي قدرت با استفاده از اندازه گيري تركيبي

نام اساتید: بابك توسلي, تورج امرايي, تورج امرايي, سعيد عبادالهي
Babak Tavassoli, Toraj Amraee, Toraj Amraee,
نام دانشجو : محمد اشراقي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طراحي كنترل بهينه براي ريزشبكه با در نظر گرفتن اثرات مخابرات مبتني بر اترنت

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, امين رمضاني
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : عليرضا عباسي قادي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

توسعه استراتژي هاي تعاملي براي هماهنگ سازي تبادل انرژي و رزرو انعطاف

نام اساتید: بابك توسلي, بيژن معاوني, احمدرضا تحسيري, بيژن معاوني
Babak Tavassoli, Bijan Moaveni, Ahmad Reza Tahsiri, Bijan Moaveni
نام دانشجو : امير نوري ولنده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

تخمين همزمان حالت فرايند و وقوع از دست رفتن بسته هاي داده در سيستم هاي كنترل شبكه شده

نام اساتید: بابك توسلي, بيژن معاوني, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, حامد كبريايي
Babak Tavassoli, Bijan Moaveni, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : امير محمدزاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

طراحي سيستم كنترل بر روي شبكه اينترنت با مدل سازي تصادفي تاخير ارتباطي

نام اساتید: بابك توسلي, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي, محمدتقي بهشتي
Babak Tavassoli, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki,
نام دانشجو : ساناز حسيني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

كنترل پيش بين فرآيند احتراق در بويلرهاي صنعتي به منظور كاهش آلاينده ها

نام اساتید: بابك توسلي, علي رضا فاتحي, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري, حميدرضا مومني
Babak Tavassoli, Alireza Fatehi, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari,
نام دانشجو : سولماز پناهي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹

مدل سازي تغييرپذيري پاسخ سلول هاي عصبي با استفاده از سيستم هاي پرش ماركوفي

نام اساتید: بابك توسلي, رضا لشگري, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, ميرمحسن پدرام
Babak Tavassoli, Reza Lashkari, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : رضا عموئي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

بهبود عملكرد روش كنترل پيش بين براي مبدل الكترونيك قدرت بوست

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي, محمدتقي حميدي بهشتي, علي حبيبي بسطامي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei, , Ali Habibi Bastami
نام دانشجو : نازيلا توكل

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

طراحي سامانه خلبان خودكار با استفاده از كنترل پيش بين مبتني بر مدل غير خطي

نام اساتید: بابك توسلي, سعيد شمقدري, حميد خالوزاده, سعيد عبادالهي, حميد خالوزاده
Babak Tavassoli, Saeed Shamghadri, Hamid Khaloozadeh, , Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمدرضا فرهمندراد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

تخمين حالت و كنترل يك بازوي ربات در حضور تاخير متغير با زمان

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, محمد صالح تواضعي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : حميدرضا مقيمي بلداجي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

تخمين وضعيت ربات سه درجه آزادي بر اساس فيدبك تصويري داراي تاخير و نرخ داده ي پايين

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, سعيد عباداللهي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : فريد اسحاق زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

تحليل عملكرد و طراحي سيستم تعليق فعال با ارسال داده ها از طريق شبكه CAN

نام اساتید: بابك توسلي, سيدموسي آيتي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Babak Tavassoli, , Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : فرشيد طاهري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

طراحي و پياده سازي كنترل كننده LQG براي يك سيستم كنترل شبكه شده بدون سيم

نام اساتید: بابك توسلي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, سيد موسي آيتي
Babak Tavassoli, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani,
نام دانشجو : سينا نعمتي نيا

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

تشخيص عيب سنسور بر اساس روشCanonical variate analysisدر سيستم تركيبي LOX tankبراي راكت X-34

نام اساتید: بابك توسلي, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, امين رمضاني
Babak Tavassoli, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : حسين محجوب

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

طراحي كنترل نظارتي براي يك خط توليد انعطف پذير و مقايسه كارائي آن با حالت توليد غيرانعطاف پذير

نام اساتید: بابك توسلي, احمدرضا تحسيري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, امين رمضاني
Babak Tavassoli, Ahmad Reza Tahsiri, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : علي شعباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

مقايسه بين پروتكل هاي ارتباطي براي استفاده در سيستمكنترل ميرا كننده نوسانات بين ناحيه ايسيستم قدرت

نام اساتید: بابك توسلي, عليرضا فريدونيان, مه سان توكلي كاخكي, مه سان توكلي كاخكي
Babak Tavassoli, Alireza Fereidunian, Mahsan Tavakoli Kakhki, Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : احمد كلهر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

كنترل گسترده ژنراتور ها به منظور كمك به ميرا سازي نوسانات فركانس پايين با در نظر گرفتن ناخير ارتباطي

نام اساتید: بابك توسلي, تورج امرايي, عليرضا فريدونيان, عليرضا فريدونيان
Babak Tavassoli, Toraj Amraee, Alireza Fereidunian, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : مينا امن زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

پياده سازي يك سيستم كنترل بازوي ربات شبكه شده

نام اساتید: بابك توسلي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Babak Tavassoli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : رستم دينياريان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴

تحليل پايداري سيستم هاي غيرخطي با تاخير متغير با زمان نامعين كراندار

نام اساتید: بابك توسلي, محمد تقي حميدي بهشتي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Babak Tavassoli, Mohamadtaghi Hamidi beheshti, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : رحيم دلاور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

پياده سازي و تحليل يك سيستم كنترل شبكه شده بي سيم براي يك روبات متحرك تعقيب كننده

نام اساتید: بابك توسلي, حميد خالوزاده, بهرام تارويردي زاده, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Babak Tavassoli, Hamid Khaloozadeh, , Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مصطفي ياوري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

كنترل شبكه توزيع آب با استفاده از روش هاي مبتني بر سيستم هاي تركيبي

نام اساتید: بابك توسلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, امين رمضاني, محمد تشنه لب
Babak Tavassoli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, , Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهدي سامري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۵

كنترل پيش بين مقيد يك فرايند پالايش گاز براساس برنامه ريزي چند پارامتري

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : فريد بادفر

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

بهبود تحليل پايداري براي سيستم هاي كنترل شبكه شده غيرخطي

نام اساتید: بابك توسلي, حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Babak Tavassoli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : رزيتا صفري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

بهبود راندمان درايو موتور القايي با استفاده از روش هاي مدل سازي و كنترل سيستم هاي تركيبي

نام اساتید: بابك توسلي, علي خاكي صديق, كريم عباس زاده, كريم عباس زاده
Babak Tavassoli, Ali Khaki Sedigh, Karim Abbaszadeh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محمدحسين توفيقي

تاریخ:

طراحي و بهينه سازي شبكه سنسورها براي يك فرايند هيدرو دي سولفورايزاسيونHDS) )

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : سيد حامد مدني

تاریخ:

طراحي و پياده سازي الگوريتم زمانبندي براي سيستم هاي كنترل بر روي شبكه هاي كليد زده شده

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : مهدي قاسمي تكالو

تاریخ:

مدلسازي و كنترل بهينه ربات دوپا با استفاده از نظريه سيستم هاي تركيبي

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : حجت اله صالحي

تاریخ:

تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل شبكه شده با تاخير مدل سازي شده به صورت زنجيره ماركوف

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : پيام حقيقي تاجور

تاریخ:

طراحي كنترل كننده SDRE براي ترافيك شهري مبتني بر مدلهاي ماكروسكوپيك

نام اساتید: بابك توسلي, احمدرضا تحسيري
Babak Tavassoli, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : مهرداد ايماني

تاریخ:

شناسايي مدل ديناميكي ربات سه درجه آزادي با استفاده از اندازه گيري تصويري داراي تاخير متغير

نام اساتید: بابك توسلي, حميد خالوزاده
Babak Tavassoli, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سروش حيدري

تاریخ:

طراحي و ساخت كنترل كننده نمادين براي يك بويلر صنعتي

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : عليرضا نجفيان فر

تاریخ:

توسعه استراتژي هاي تعاملي براي هماهنگ سازي تبادل انرژي و رزرو انعطاف

Developing ............. .............. for coordination of energy trading and flexibility ..................

نام اساتید: بابك توسلي, عليرضا فريدونيان
Babak Tavassoli, Alireza Fereidunian
نام دانشجو : امير نوري ولنده

تاریخ:

تخمين به هنگام پارامترهاي موتورهاي القايي در حين بهره برداري

نام اساتید: بيژن معاوني, بابك توسلي
Bijan Moaveni, Babak Tavassoli
نام دانشجو : رويا دل گشا

تاریخ:

پياده سازي كنترل بدون سنسور موتور مغناطيس دائم سنكرون با استفاده از رويتگر مود لغزشي

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : حامد شادكام