از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

معاون پژوهشي دانشكده مهندسي كامپيوتر