سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Subspace-based outlier detection using linear programming and heuristic techniques

نویسندگان: Mahboobeh Riahi-Madvar, Ahmad Akbari Azirani, بابك ناصر شريف, Bijan Raahemi
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۱۱۷۹۵۵
تا صفحه: ۱۱۷۹۶۵

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Uncertainty handling in convolutional neural networks

نویسندگان: الياس رشنو, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS
از صفحه: ۱۶۷۵۳
تا صفحه: ۱۶۷۶۹

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

An Information-Theoretic Discussion of Convolutional Bottleneck Features for Robust Speech Recognition

نویسندگان: بابك ناصر شريف, نويد نادري
عنوان مجله: Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Evolutionary fusion of classifiers trained on linear prediction based features for replay attack detection

نویسندگان: بابك ناصر شريف, مرتضي يزداني
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Unrestricted deep metric learning using neural networks interaction

نویسندگان: سهيل مهرعليان, محمد تشنه لب, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱۶۹۹
تا صفحه: ۱۷۱۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Persian speech synthesis using enhanced tacotron based on multi-resolution convolution layers and a convex optimization method

نویسندگان: نويد نادري, بابك ناصر شريف, اميرحسين نيكوفرد
عنوان مجله: MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

تشخيص داده پرت در دادگان با ابعاد بالا با استفاده از انتخاب زيرفضاي مرتبط محلي مبتني بر آنتروپي

نویسندگان: محبوبه رياحي مدوار, احمد اكبري ازيراني, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران
از صفحه: ۳۰۲
تا صفحه: ۳۱۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: چك / Czech Republic

Traffic data analysis using deep Elman and gated recurrent auto-encoder

نویسندگان: سهيل مهرعليان, محمد تشنه لب, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: Neural Network World
از صفحه: ۳۴۷
تا صفحه: ۳۶۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A new density-based subspace selection method using mutual information for high dimensional outlier detection

نویسندگان: محبوبه رياحي, احمد اكبري ازيراني, بابك ناصر شريف, بيژن راحمي
عنوان مجله: KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۸

استخراج ويژگي هاي مقاوم گفتاري زير باندي با استفاده از شبكه هاي درهم پيچش چند دقتي

نویسندگان: نويد نادري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱۳۹۳
تا صفحه: ۱۴۰۴

سال: ۱۳۹۸

بازشناسي مقاوم گفتار با استفاده از شبكه هاي عصبي حافظه كوتاه مدت ماندگار و ويژگي هاي گلوگاه

Robust Speech Recognition using Long Short Term Memory Networks and Bottleneck Features

نویسندگان: امين معاون جولا, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱۳۳۳
تا صفحه: ۱۳۴۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Improved dynamic match phone lattice search for Persian spoken term detection system in online and offline applications

نویسندگان: Shima Tabibian, Ahmad Akbari, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: International Journal of Speech Technology
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Non-negative matrix factorization for speech/music separation using source dependent decomposition rank temporal continuity term and filtering

نویسندگان: سارا ابدالي, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: Biomedical Signal Processing and Control
از صفحه: ۱۶۸
تا صفحه: ۱۷۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Discriminative keyword spotting using triphones information and N-best search

نویسندگان: شيما طبيبيان, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: INFORMATION SCIENCES
از صفحه: ۱۵۷
تا صفحه: ۱۷۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

A fast hierarchical search algorithm for discriminative keyword spotting

نویسندگان: شيما طبيبيان, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: INFORMATION SCIENCES
از صفحه: ۴۵
تا صفحه: ۵۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

Feature mapping using deep belief networks for robust speech recognition

نویسندگان: مجتبي غلامي پور, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: مهندسي برق مدرس The Modares Journal of Electrical Engineering
از صفحه: ۲۴
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

دو روش تبديل ويژگي مبتني بر الگوريتم هاي ژنتيك براي كاهش خطاي دسته بندي ماشين بردار پشتيبان

نویسندگان: فاطمه حسين خاني, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: پردازش علائم و داده ها
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۴

استفاده از مدل هاي وابسته به محتوا در واژه ياب گفتار متمايز ساز

نویسندگان: شيما طبيبيان, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Evolutionary combination of kernels for nonlinear feature transformation

نویسندگان: بهزاد زماني, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: INFORMATION SCIENCES
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۰۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Speech enhancement using a wavelet thresholding method based on symmetric Kullback Leibler divergence

نویسندگان: شيما طبيبيان, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: SIGNAL PROCESSING
از صفحه: ۱۸۴
تا صفحه: ۱۹۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Binaural source separation based on spatial cues and maximum likelihood model adaptation

نویسندگان: روح الله عبدي پور, احمد اكبري, محسن رحماني, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: DIGITAL SIGNAL PROCESSING
از صفحه: ۱۷۴
تا صفحه: ۱۸۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: بلژيك / Belgium

Extension of a Kernel-Based Classifier for Discriminative Spoken Keyword Spotting

نویسندگان: شيما طبيبيان, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: NEURAL PROCESSING LETTERS
از صفحه: ۱۹۵
تا صفحه: ۲۱۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Language Model Adaptation Using Dirichlet Class Language Model Based on Part of Speech

نویسندگان: علي حاتمي, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: Journal of Information Systems and Telecommunication
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۴۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Keyword spotting using an evolutionary-based classifier and discriminative features

نویسندگان: شيما طبيبيان, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
از صفحه: ۱۶۶۰
تا صفحه: ۱۶۷۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improving linear discriminant analysis with artificial immune system-based evolutionary algorithms

نویسندگان: مهدي محمدي, بيژن راحمي, احمد اكبري, بابك ناصر شريف, حسين معين زاده
عنوان مجله: INFORMATION SCIENCES
از صفحه: ۲۱۹
تا صفحه: ۲۳۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optimized discriminative transformations for speech features based on minimum classification error

نویسندگان: بهزاد زماني, احمد اكبري, بابك ناصر شريف, اذرخش جلالوند
عنوان مجله: PATTERN RECOGNITION LETTERS
از صفحه: ۹۴۸
تا صفحه: ۹۵۵

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: ايران / Iran

تبديل ويزگي با استفاده از خطاي كلاس بندي مبتني بر هسته براي بازشناسي الگو و گفتار

نویسندگان: بهزاد زماني, احمد اكبري, بابك ناصر شريف
عنوان مجله: پردازش علائم و داده ها
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

SNR-dependent compression of enhanced Mel sub-band energies for compensation of noise effects on MFCC features

نویسندگان: بابك ناصر شريف, Ahmad Akbari
عنوان مجله: PATTERN RECOGNITION LETTERS
از صفحه: ۱۳۲۰
تا صفحه: ۱۳۲۶

سال: ۱۳۸۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Sub-band weighted projection measure for sub-band speech recognition in noise

نویسندگان: بابك ناصر شريف, A. Akbari
عنوان مجله: ELECTRONICS LETTERS
از صفحه: ۸۲۹
تا صفحه: ۰