طراحي يك سيستم بازيابي مستندات متني

نام اساتید: بابك ناصر شريف, چيترا دادخواه
Babak Naser Sharif, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : نازنين زهرا فروتن

حل مسئله هدايت خودرو در يك محيط شبيه سازي شده با استفاده از الگوريتم ژنتيك

نام اساتید: بابك ناصر شريف, چيترا دادخواه
Babak Naser Sharif, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : سحر عمويي

طراحي يك محيط بازي هوشمند براي بازي Checkers

نام اساتید: بابك ناصر شريف, امين نيك انجام
Babak Naser Sharif, Amin Nikanjam
نام دانشجو : غزاله مقدم نژاد

طراحي يك محيط بازي هوشمند براي بازي شطرنج

نام اساتید: بابك ناصر شريف, چيترا دادخواه
Babak Naser Sharif, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : شقايق صالحي

طراحي و پياده سازي الگوريتم هاي كاهش رنگ براي تصاوير رنگي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, امين نيك انجام
Babak Naser Sharif, Amin Nikanjam
نام دانشجو : زهرا ملك قاسمي

تحليل و شبيه سازي يك سيستم پايه به منظور تشخيص چهره

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : كيميا ضميري آذر

طراحي يك سيستم توصيه گر براي كتابخانه هاي ديجيتال

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : نسرين باقري

طراحي يك سيستم مقابله با ويروس هاي متامورفيك

نام اساتید: بابك ناصر شريف, مهدي زمانيان
Babak Naser Sharif, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : علي زهره وند

پياده سازي يك روش تشخيص هرزنامه مبتني بر محتوا

نام اساتید: بابك ناصر شريف, امين نيك انجام
Babak Naser Sharif, Amin Nikanjam
نام دانشجو : ساغر رشيدي

طراحي و پياده سازي يك سيستم دسته بندي براي تشخيص نوع موسيقي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : حسين بيطرف

طراحي و پياده سازي واسط تشخيص دستورالعمل صوتي براي محيط Windows

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : احمد خاتمي نژادطهراني

طراحي و پياده سازي يك سيستم پايه بازيابي تصوير مبتني بر محتوا

نام اساتید: بابك ناصر شريف, امين نيك انجام
Babak Naser Sharif, Amin Nikanjam
نام دانشجو : فرشته بادي شيراز

طراحي و پياده سازي يك روش رمزنگاري براي تصاوير سطح خاكستري

نام اساتید: بابك ناصر شريف, مهدي زمانيان
Babak Naser Sharif, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سميه قديري

طراحي يك سيستم توصيه گر مبتني برروش فيلتر كردن آماري

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : ستاره مريخي نصرآبادي

پياده سازي يك سيستم تشخيص چهره مبتني برشبكه هاي عصبي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : فرشته شيخ

يك روش براي نهان نگاري تصوير در حوزه ي مكان مبتني بر كم ارزش ترين بيت

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : سهيلا مهتابي اوغاني

پياده سازي و ارزيابي چند روش دسته بندي براي تشخص هرزنامه مبتني بر محتوا

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : پويا شمس معطر

طراحي و پياده سازي بازي مين روب در محيط اندرويد با امكان حل خودكار

نام اساتید: بابك ناصر شريف, چيترا دادخواه
Babak Naser Sharif, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : مرضيه باقري

پياده سازي و مقايسه روش هاي حذف نويز از تصوير سطح خاكستري

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : سمانه قلي پور

طراحي و پياده سازي بازي 2048

نام اساتید: بابك ناصر شريف, چيترا دادخواه
Babak Naser Sharif, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : مرضيه عقبائي

پياده سازي و ارزيابي چند روش تشخيص لبه در تصاوير رنگي نويزي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, عبدالرسول قاسمي
Babak Naser Sharif, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : مهديس حجتي

طراحي و پياده سازي بازي pentago

نام اساتید: بابك ناصر شريف, چيترا دادخواه
Babak Naser Sharif, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : اميرحسين سليمان نژاد

پياده سازي الگوريتم نهان نگاري مبتني بر روش تفاضل مقادير پيكسلي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : مهسا صيفي كار

پياده سازي بازي Tetris با امكان راهنمايي كاربر

نام اساتید: بابك ناصر شريف, چيترا دادخواه
Babak Naser Sharif, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : ريحانه نوروزي

استفاده از فيلترهاي مبتني بر منطق فازي براي حذف نويز تصوير

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : علي جوادي فر

پياد سازي بازي airhockey

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : سيده مهسا زرنشان

پياده سازي الگوريتم نهان نگاري داده در تصوير مبتني بر هيستوگرام

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : نگار خسروي

تشخيص مكان پلاك خودرو به كمك روش هاي مورفولوژي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, چيترا دادخواه
Babak Naser Sharif, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : سيده طناز ابراهيمي حسيني

تشخيص احساس چهره با استفاده از معيار فاصله توان دوم كاي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, هدي رودكي لواساني
Babak Naser Sharif, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : سيده مومنه رسولي

تشخيص احساس چهره با استفاده از ماشين بردار پشتيبان

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : مهسا كرملو

طبقه بندي بافت تصوير با استفاده از ويژگي هاي الگوي دودويي محلي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, هدي رودكي لواساني
Babak Naser Sharif, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : زينب خواجه وندي كياسري

نهان نگاري در تصوير با استفاده از فركتال

نام اساتید: بابك ناصر شريف, هدي رودكي لواساني
Babak Naser Sharif, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : مهتاب دهقاني ساماني

بازيابي موسيقي با استفاده از اثر انگشت صوتي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, منصور ولي
Babak Naser Sharif, Mansour Vali
نام دانشجو : مهتاب دهاقين

تشخيص اطلاعات عددي انگليسي كارتهاي عابربانك از روي تصوير آنها

نام اساتید: بابك ناصر شريف, هدي رودكي لواساني
Babak Naser Sharif, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : مهدي اردبيلي پور

تصديق روابط خويشاوندي از روي تصاوير چهره

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi
نام دانشجو : رومينا ذاكريان

نهانكاوي تصاوير با استفاده از سنجه هاي كيفيت تصوير

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : ساناز صفايي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تصديق روابط خويشاوندي از روي تصاوير چهره با استفاده از شبكه عصبي پيچشي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, سيد بهروز نصيحت كن
Babak Naser Sharif, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : محمدحسين احمدي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تشخيص چهره مستقل از سن با استفاده از شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, سيد بهروز نصيحت كن
Babak Naser Sharif, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : عليرضا شيخ الاسلام

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

تشخيص احساس تصوير چهره با استفاده از شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, سيد بهروز نصيحت كن
Babak Naser Sharif, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : طاها اميري

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

تخمين سن از روي تصاوير چهره افراد بوسيله شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, سيد بهروز نصيحت كن
Babak Naser Sharif, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : نسترن رسولي

تاریخ:

تشخيص خواب آلودگي از روي تصاوير چهره به كمك شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : مجتبي فياضي

تاریخ:

تشخيص چند وجهي احساس انسان با تكيه بر وجه سيگنال گفتار

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : هستي خواجه

تاریخ:

باز تشخيص افراد در تصوير با اسفاده از شبكه ي عصبي پيچشي

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : رضوان صباحي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

دسته بندي چند برچسبي تصاوير به وسيله شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, سيد بهروز نصيحت كن
Babak Naser Sharif, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : محمدحسين رضائي برنا

تاریخ:

تشخيص چند وجهي احساس انسان با تكيه بر وجه تصوير چهره

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : امير نادري

تاریخ:

تشخيص جعل چهره با استفاده از شبكه هاي عصبي پيچشي

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : غزال تاجيك