تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

يك روش استخراج ويژگي براي بهبود نرخ دسته بندي صحنه هاي صوتي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, منصور ولي, منصور ولي, محمد مهدي همايون پور
Babak Naser Sharif, Mansour Vali, Mansour Vali,
نام دانشجو : فاطمه عرب نژادخانوكي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

نهان نگاري صوتي مقاوم در برابر روش فشرده سازي MP3

نام اساتید: بابك ناصر شريف, حميد ابريشمي مقدم, احمد اكبري, حميد ابريشمي مقدم
Babak Naser Sharif, Hamied Abrieshami Moghaddam, , Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : الهه نزهتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

استخراج ويژگي براي تشخيص تقلب در سامانه هاي تصديق هويت گوينده

نام اساتید: بابك ناصر شريف, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم, احمد اكبري
Babak Naser Sharif, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam,
نام دانشجو : مرتضي يزداني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

بهبود نرخ بازشناسي حالات چهره با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق

نام اساتید: بابك ناصر شريف, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, ناصر مزيني
Babak Naser Sharif, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : يوسف فرهادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

باز شناسي مقاوم گفتار با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق انطباق پذير با نويز

نام اساتید: بابك ناصر شريف, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, محمد مهدي همايون پور
Babak Naser Sharif, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : محمدرضا عبدالهي اجاقكندي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

استخراج ويژگي هاي مقاوم به نويز با استفاده از شبكه هاي عصبي در هم پيچشي براي بازشناسي گفتار

نام اساتید: بابك ناصر شريف, علي احمدي, علي احمدي, احمد اكبري
Babak Naser Sharif, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi,
نام دانشجو : نويد نادري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

بازشناسي مقاوم گفتار با استفاده از شبكه هاي عصبي عميق

نام اساتید: بابك ناصر شريف, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Babak Naser Sharif, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مجتبي غلامي پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بهبود كيفيت روش هاي جدا سازي سيگنال گفتار از موسيقي بر روش عاملبندي نامنفي ماتريس

نام اساتید: بابك ناصر شريف, منصور ولي, منصور ولي
Babak Naser Sharif, Mansour Vali, Mansour Vali
نام دانشجو : سارا ابدالي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

استفاده از ويژگي هاي پي در پي براي بهبود نرخ بازشناسي گفتار و آزمون روش روي يك پايگاه داده محدود فارسي

نام اساتید: بابك ناصر شريف, منصور ولي, منصور ولي
Babak Naser Sharif, Mansour Vali, Mansour Vali
نام دانشجو : سيدرضا اروميه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

بهبود ويژگي ها با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي براي بازشناسي مقاوم گفتار

نام اساتید: بابك ناصر شريف, منصور ولي, منصور ولي
Babak Naser Sharif, Mansour Vali, Mansour Vali
نام دانشجو : سيدمحمدحسين حسيني اميني

تاریخ:

يادگيري چند وجهي براي بازشناسي بين دادگاني احساس گفتار

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه شيراوند

تاریخ:

يك روش تطبيق دامنه ي مبتني بر ويژگي براي بازشناسي احساس گفتار

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه حميداخلاقي

تاریخ:

بهبود قطعه بندي معنايي تصاوير در رانندگي خودران مبتني بر شبكه ي عصبي پيچشي عميق

نام اساتید: علي احمدي, بابك ناصر شريف
Ali Ahmadi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدحسين هاميان

تاریخ:

تاييد خويشاوندي از روي تصاوير چهره به وسيله يادگيري سنجه و شبكه هاي عصبي كانولوشن

نام اساتید: محمد تشنه لب, بابك ناصر شريف
Mohammad Teshnehlab, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : نيلوفرسادات موسوي وهيلي

تاریخ:

يك روش انتقال يادگيري در سطح ويژگي براي بازشناسي احساس گفتار

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : منيژه ابراهيم پور

تاریخ:

بازشناسي احساس گفتار بين دادگاني با استفاده از روش‌هاي انتقال يادگيري و تطبيق دامنه

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : نويد نادري

تاریخ:

بازشناسي احساس گفتار بين دادگاني با استفاده از يادگيري آموزگار دانش آموز

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : مرضيه ازاد

تاریخ:

بازشناسي احساس گفتار با استفاده از معماري هاي عصبي مبتني بر تمركز

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمد نامورپور

تاریخ:

بازشناسي احساس گفتار با استفاده از روشهاي جستجوي معماري عصبي

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فريد عبدالحسين پور

تاریخ:

بازشناسي احساس گفتار بين دادگاني با استفاده از يك روش تطبيق دامنه مبتني بر تفاوت

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : نيلوفر نائيني

تاریخ:

بازشناسي احساس گفتار با استفادهاز مدل هاي كانفورمر

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : مبينا صفاري

تاریخ:

يادگيري بازنمايي برايتشخيص تقلب در تصديق خودكار هويت گوينده

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سيدهادي محسني

تاریخ:

يادگيري بازنمايي براي تشخيص افسردگي با استفاده از سيگنال گفتار

نام اساتید: بابك ناصر شريف
Babak Naser Sharif
نام دانشجو : گلنوش حسني نسب