از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه اموزشي فيزيك 2