تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

نظريات گرانش تك مدولي با ثابت ساختار ريز متغير

نام اساتید: اعظم ايزدي, هادي هدايتي خليل آباد, هادي هدايتي خليل آباد
Azam Izadi, Hadi Hedayati Khalilabad, Hadi Hedayati Khalilabad
نام دانشجو : نگين گل گل

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

نظيه تك مدولي f(R

نام اساتید: اعظم ايزدي, هادي هدايتي خليل آباد, هادي هدايتي خليل آباد
Azam Izadi, Hadi Hedayati Khalilabad, Hadi Hedayati Khalilabad
نام دانشجو : ناهيد عطا

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

بررسي مكانيزم غربالگري در مدلهاي k - گهر با آلفاي متغير

نام اساتید: اعظم ايزدي, هادي هدايتي خليل آباد, هادي هدايتي خليل آباد, ناهيد احمدي
Azam Izadi, Hadi Hedayati Khalilabad, Hadi Hedayati Khalilabad,
نام دانشجو : سعيده عسكري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

بررسي ترازهاي انرژي اتم هيدروژن در نظريه كيهان شناسي كوانتومي حلقه در فرماليسم پالاتيني

نام اساتید: اعظم ايزدي, هادي هدايتي خليل آباد, هادي هدايتي خليل آباد
Azam Izadi, Hadi Hedayati Khalilabad, Hadi Hedayati Khalilabad
نام دانشجو : نسترن ساعي

تاریخ:

نظريه هاي تعميم يافته گرانشي f(R با مكانيسم chameleon

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : عليرضا جعفري زاده