انرژي تاريك

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : بنفشه بهرامي اصل

پنجمگهر اسكالر

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : محمد نعيمي

مروري بر فيزيك مغز

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : صديقه قنبرزاده نودهي

مسئله ثابت كيهان شناسي

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : نسترن ساعي

الكترو پوريشن در محدوده ميدان هاي الكتريكي

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : نازنين يوسفي

مطالعه اي بر بوزون هيگز

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : مينا قدسي ينگجه

مروري بر مطالعات ماده تاريك

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : مينا فصيحي دولت آبادي

فيزيك فرا صوت وكاربرد آن در دستكاههاي پزشكي

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : سپيده سهرابي

قيود حاكم بر تغييرات فضايي ثابت ساختار ريز با استفاده از داده هاي پلانك

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : نگين گل گل

اثرات نسبيتي ثابت ساختار ريز متغير

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : بهاره السادات معصومي لاري

هندسه كوانتومي وكاربردها

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : محمدجواد عسكري

مروري بر نظريه گرانش تك مدولي

نام اساتید: اعظم ايزدي
Azam Izadi
نام دانشجو : شيرين شاطرزاده يزدي