محل برگزاری: / Tehran, Iran

تاریخ: ۲۰۱۲

Using security metrics in software quality assurance process

نویسندگان: A Abdi, A Souzani, M Amirfakhri, AB Moghadam

عنوان همایش: (6th International Symposium on Telecommunications (IST

(6th International Symposium on Telecommunications (IST

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

E-RESO: An Enhanced Time Redundancy-based Error Detection Approach for Arithmetic Operations

نویسندگان: سينا شاه اويسي, آتنا عبدي

Sina Shahoveisi, Atena Abdi

عنوان همایش: بيست و نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران

29th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2021)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

Improving the Reliability of Multicore Embedded Systems through an Evolutionary-based Task Scheduling Approach

نویسندگان: آتنا عبدي, حميدرضا زرندي

Atena Abdi, Hamid R. Zarandi

عنوان همایش: بيست و نهمين كنفرانس مهندسي برق ايران

29th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2021)

محل برگزاری: تهران /

تاریخ: ۱۳۹۱

ارائه یک روش مبتنی برافزونگی نرم افزاری سطح دستورالعمل جهت تشخیص خطاهای روند اجرای برنامه درون و بین بلوکی

نویسندگان: ا. اصغری، آ.عبدی، ح. طاهری، ح. پدرام

عنوان همایش: کنفرانس مهندسی برق ایران