تاریخ:

ارائه رويكردي داده محور جهت تشخيص و تحمل پذيري ناهنجاري حسگرها در خودروهاي خودكار متصل

نام اساتید: آتنا عبدي
Atena Abdi
نام دانشجو : ارش قاسمي تبار