مشخصات فردی

نام: آتنا

نام خانوادگی: عبدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: a_abdi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۱۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AthenaAbdi

سایر وب سایت ها:


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: معماری سیستم های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر