از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

بابت ارزيابي پرونده دكتر آقايي خفري

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

عضويت در كميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ تا تاریخ :

عضو شوراي بررسي زمينه هاي پژوهشي ويژه

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

بابت ارزيابي پرونده دكتر نحوي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

مدير گروه طراحي جامدات

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ تا تاریخ :

عضويت در مجله تحقيقات عددي وكاربردي دانشگاه شهيد رجايي

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۱/۰۶/۱۰