تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

بررسي رشد ترك خستگي اتصال جوش لب به لب يك آلياژ آلومينيوم تحت بارگذاري مود تركيبي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار, غلامحسين فرهي, حسين حسيني تودشكي, فرشاد ترابي
Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar, , , Farshad Torabi
نام دانشجو : ايمان شاكري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

استخراج تجربي پارامترهاي سيستم تعليق بادي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمدرضا همايي نژاد, محمدتقي احمديان, محمدرضا همايي نژاد
Amir Reza Shahani, Mohammad Reza Homaeinezhad, , Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : فرشاد جعفري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

تحليل تجربي و عددي خستگي در جوش اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد شرعيات, مسعود عسگري, مجيد قاسمي, سيدحسين حسيني تودشكي, مجيدرضا آيت الهي
Amir Reza Shahani, Mohammad Shariyat, Masoud Asgari, Majid Ghasemi, ,
نام دانشجو : علي فرهي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

مدلسازي عددي رشد ترك ديناميكي در لوله ها حاوي گاز پر فشار

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, مجيد ميرزايي, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, , Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مريم ثروتان مياندوآب

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

تحليل شكست و رشد جدايش لايه اي در كامپوزيتهاي اليافي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, محمد راوندي, غلامحسين فرهي, محمدي محمدي اقدم, حسين صيادي
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Ravandi, , , Hossein Sayyadi
نام دانشجو : راضيه ابوالفتحي تبار

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تحليل پس كمانش پوسته هاي استوانه اي تقويت شده داراي گشودگي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد راوندي, هادي خرمي شاد, محمد راوندي
Amir Reza Shahani, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : فراز كيارسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تحليل كمانش غير خطي پوسته هاي استوانه اي تقويت شده با وجود نقص اوليه

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد راوندي, هادي خرمي شاد , محمد راوندي
Amir Reza Shahani, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : فاطمه فقهي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مدل سازي اجزا محدود رشد ترك خزشي در مواد ويسكوالاستيك

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد راوندي, محمدجواد اشرفي, محمد راوندي
Amir Reza Shahani, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : كوروش عليزاده كياني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بررسي تجربي و عددي شكست يك ماده مركب چند لايه پليمري

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, مسعود عسگري, حسين صيادي, ناصر سلطاني, مجيدرضا آيت الهي
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Masoud Asgari, Hossein Sayyadi, ,
نام دانشجو : حميد شوشتر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

تحليل مسئله ترموالاستيسيته كوپله در كره اورتوتروپيك

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد راوندي, حامد معيري, محمد راوندي
Amir Reza Shahani, Mohammad Ravandi, , Mohammad Ravandi
نام دانشجو : مهدي سروش

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

تحليل رشد ترك خزشي در يك نمونه¬ي DCB

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, حامد معيري, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, , Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : وحيد گلشني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

تعيين چقرمگي شكست يك ماده لاستيكي به روش تك نمونه

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, حامد معيري كاشاني, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, , Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مهدي بقائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

تحليل تنش¬هاي حرارتي ناشي از حركت منبع حرارتي متحرك گسترده روي يك ورق نازك

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : هادي اربابي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

تخمين عمر خستگي پره كمپرسور يك نوع موتور جت

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : زانيار اسماعيل پورحاجي لك

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: رحمت الله قاجار, مسعود عسگري, مسعود عسگري, عليرضا گوهري اناركي, غلامحسين فرهي , اميررضا شاهاني
Rahmatollah Ghajar, Masoud Asgari, Masoud Asgari, , , Amir Reza Shahani
نام دانشجو : ايمان شاكري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

بررسي رفتار استاتيكي و ديناميكي ميكروتير رزناتور خازني با چند ترك لبه¬اي تحت تاثير ميدان الكترواستاتيكي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, علي اصغر جعفري, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري
Amir Reza Shahani, Ali Asghar Jafari, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : مهدي خدمت گذارشيرازي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

حل تحليلي مسئله ترموالاستيسيته حاكم بر استوانه¬هاي جدار ضخيم ساخته شده از موادFGM

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : زينب بهبودي راد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

تخمين عمر خستگي اتصال لبه اي و بررسي اثر تغييرات ابعاد هندسي و فركانس روي خواص خستگي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : شهروز پورعالي قوجه بگلو

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۳

تحليل آيروالاستيك ملخ يك بالگرد

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري, علي اصغر جعفري
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : مهدي هلالي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

حل تحليلي مساله ترموالاستيسيته در استوانه ارتوتروپيك

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : حميد شريفي تركي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

استفاده از روش المان محدود توسعه يافته براي مدلسازي رشد ترك

The Use of Extended Finite Element Mothod (x-FEM) for Crack Growth Simulation

نام اساتید: اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, محمد شرعيات, مهدي ظهور, شهريار فريبرز, سهيل محمدي
Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Mohammad Shariyat, Mehdi Zohoor, ,
نام دانشجو : علي عباس زاده بيدختي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

تخمين عمر روتور بالگرداز روش تحمل آسيب

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : سيروان محمدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل تنش در يك ماده ويسكوالاستيك با هندسه خاص در دماهاي بالا

نام اساتید: اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : محمدمهدي كريمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تعيين خواص خستگي ورق هاي فولاد OCR21NI5TI و بررسي اثر ضخامت بر روي عمر خستگي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مهرداد سويزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

تحليل تنش در يك ماده ويسكوالاستيك با هندسه خاص در شرايط انبار داري و حمل و نقل

نام اساتید: اميررضا شاهاني, مسعود عسگري, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Masoud Asgari, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : آرش كرباسيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

طراحي و ساخت يك آرنيكوپتر

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, علي نحوي, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Ali Nahvi, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : فرشيد نقش

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تخمين عمر باقيماندهي بلبرينگ ها و رولربيرينگ ها

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : رضا دواچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰

تحليل رشد ترك خستگي پنلهاي استوانهاي تقويت شده تحت بارگذاري اتفاقي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, ناصر سلطاني, غلامحسين فرهي, علي جباري
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, , , Ali Jabbari
نام دانشجو : محمد سالاري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

محاسبه تجربي عمر خستگي اتصال جوش لب به لب آلومينيم

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار, سهيل نخودچي
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : حسين سيدحسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

تخمين عمر مخازن هواي فشار بالا از ديدگاه تحمل آسيب

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : سيدميثم حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

تدوين الگوريتم طراحي مخازن تحت فشار هواي بالا و تخمين عمر آن‌ها از ديدگاه عمر مطمئن

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : حامد جمشيدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

محاسبه تجربي عمر خستگي پيچ هاي داراي پيش بار

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, سهيل نخودچي, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Soheil Nakhodchi, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : ايمان شاكري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

محاسبه تجربي خواص مكانيكي و چقرمگي شكست گرافيت

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمدمهدي نژادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحليل استحكام استاتيكي و كمانشي پوسته‌هاي استوانه‌اي تقويت شده داراي گشودگي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد شرعيات, علي اصغر جعفري, محمد شرعيات
Amir Reza Shahani, Mohammad Shariyat, Ali Asghar Jafari, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : روح اله محمدجاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۷

پيش بيني عمر خستگي اتصالات پرچي در پوسته هاي استوانه اي تقويت شده بر مبناي مكانيك شكست

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار, مجيدرضا آيت الهي, ناصر سلطاني, مجيد قريشي
Amir Reza Shahani, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar, , , Majid Ghoreishi
نام دانشجو : حامد معيري كا شاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

شبيه¬سازي فرآيند نورد داغ ورق با استفاده از الگوريتم لاگرانژي ـ اويلري اختياري

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : شهرام كاشاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تدوين نرم¬افزار جامع طراحي فانوسي¬هاي مورد استفاده در صنايع هوافضا

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : رضا توحيدخواه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تحليل ارتعاشات و ناپايداري فانوسي هاي مورد استفاده در صنايع هوافضا

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : محمدحسن حاج باقري فروشاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي بر پايه قابليت اطمينان در سيستم¬هاي مكانيكي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : معصومه بابائي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

بررسي تجربي و عددي اثر ضخامت قطعه روي چقرمگي شكست نرم در ورق هاي فولادي و آلومينومي با استفاده از خمشي سه نقطه

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سهيل نخودچي, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Soheil Nakhodchi, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : حداد عبدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

تحليل تنش¬هاي حرارتي ناشي از حركت منبع حرارتي متحرك روي يك ورق

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : صمد كلاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۷

تحليل اجزاء محدود رشد ترك الاستيك خطي در مد يك با استفاده از فرمولاسيون ALE

Finite element analysis of crack growth using ALE formulation

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, محمدرضا موحدي, رضا نقدآبادي, سهيل نخودچي
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, , , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمدرضا اميني فسخودي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي پديده تردي هيدروژني در مخازن استوانه اي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : محيا سرير

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي اثرات ترك بر روي رفتار استاتيكي و ديناميكي ميكروتيرهاي رزنيتور خازني با تحريك الكترو استاتيكي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, قادر رضازاده, علي اصغر جعفري, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري
Amir Reza Shahani, , Ali Asghar Jafari, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : اژدر رحماني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

حل تحليلي مساله ترموالاستيسيته كره جدار ضخيم تحت بار حرارتي گذرا

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, شهريار فريبرز, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, , Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : سعيد مومني بشيوسقه

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

تحليل شيرهاي قطع انفجاري

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : حميد شوشتر

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۱۸

شبيه سازي سه بعدي برش شيشه با جت هواي داغ

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : قاسم بردبار

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۳۰

تحليل ارتعاشات غير خطي كابلهاي حاوي جرم متحرك

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : مجيد قديري

تاریخ:

تحليل اجزا محدود رشد ترك خستگي در لوله ها

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محسن محمدي شجاع
Amir Reza Shahani,
نام دانشجو : علي شاه حسيني

تاریخ:

آناليز تجربي فرآيند رشته پيچي در كارآيي مخازن كامپوزيتي با فشار بالا

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, اميررضا شاهاني
Seyed Mohammd Reza Khalili, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : فرزاد جهانمهر

تاریخ:

تخمين عمر مخازن تحت فشار حاوي هيدروژن

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : هادي مضطرزاده

تاریخ:

مدلسازي فرآيندنورد گرم به روش اجزا محدود

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سيدعلي ندمايي

تاریخ:

شبيه سازي فرآيند كشش عميق وبررسي تاثير سرعت سنبه بر سايش قالب

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : ايمان صالحي نيا

تاریخ:

تحليل استوانه هاي تركدار تحت تنشهاي حرارتي گذرا

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سيد مهدي نبوي

تاریخ:

تعيين پارامترهاي شكست لوله هاي حفاري چاههاي نفت

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, جهانبخش قاسمي
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Jahanbakhsh Ghasemi
نام دانشجو : سيد محمد حسين شريفي

تاریخ:

تعيين تجربي چقرمگي شكست نرم با استفاده از نمونه

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : محسن بت شكنان دهكردي

تاریخ:

تعيين تجربي پارامترهاي رشد ترك خستگي با استفاده از نمونه

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : حامد معيري كاشاني

تاریخ:

تعيين تجربي چقرمگي نرم با استفاده از نمونه خمشي سه نقطه

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : مهدي رستگار

تاریخ:

بررسي رفتار خستگي فولادهاي كم آلياژ متالوژي پودر

نام اساتید: اميررضا شاهاني, حميد خرسند
Amir Reza Shahani, Hamid Khorsand
نام دانشجو : حسن عبدوس

تاریخ:

تحليل پارامتريك تنش درپوسته و رينگ اتصال پوسته هاي مخروطي و استوانه اي

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : حامد سعيدي گوگرچيني

تاریخ:

طراحي و ساخت يك شير فشار شكن هوا با فشار بالا

نام اساتید: اميررضا شاهاني, علي غفاري, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Ali Ghaffari, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مصيب نجارباجگيران

تاریخ:

تحليل اجزاي محدود تنش در يك شير فشار شكن هوا با فشار بالا

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار, علي غفاري
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar, Ali Ghaffari
نام دانشجو : اشكان اريايي

تاریخ:

مدلسازي فرآيند شكل دهي يك فنجان استوانه اي با استفاده از الگوريتم ALE

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : محمود براتي

تاریخ:

طراحي مفهومي شير فشار شكن هوا

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سيروان محمدي

تاریخ:

شبيه سازي عملكرد يك شير فشار شكن هوا

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, رحمت الله قاجار, علي غفاري
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Rahmatollah Ghajar, Ali Ghaffari
نام دانشجو : حميد اسماعيلي چپي

تاریخ:

تحليل تنش در گوه هاي غيرهمسانگرد محدود تركدار

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, محمود قضاوي
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : مجيد قديري

تاریخ:

تحليل پديده شكنندگي هيدروژن در مخازن هيدروژن پالايشگاهها

نام اساتید: اميررضا شاهاني, مجيد عميد پور, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, مجيد عميد پور
Amir Reza Shahani, Majied Amidpour, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Majied Amidpour
نام دانشجو : احسان مهدوي

تاریخ:

تخمين عمر اتصالات ملخ بالگرد از ديدگاه تحمل آسيب

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سيدمجيد پورحسيني

تاریخ:

تحليل خستگي تماس غلتشي در مساله نيم صفحه حاوي ترك هاي سطحي و زير سطحي متعدد

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : معصومه بابايي

تاریخ:

بررسي رشد ترك خستگي اتصال جوش لب به لب يك آلياژ آلومينيوم تحت بارگذاري

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : ايمان شاكري

تاریخ:

تحليل آماري خستگي تماس غلتشي در رينگهاي ترك دار

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : رضا دواچي

تاریخ:

مدلسازي اجزا محدود رشد جدايش لايه اي در مواد مركب

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : حسين جباري

تاریخ:

مدلسازي رشد ترك در اتصال ماده هايپر الاستيك با استفاده از المان چسبيده

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : محمد صبح خيزجويباري

تاریخ:

مدلسازي اجزاء محدود رشد جدايش لايه¬اي در مواد مركب با استفاده از المان چسبنده

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : ارش ايماني

تاریخ:

مدل سازي رشد ترك با استفاده از المان چسبيده با خواص تابع نرخ

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سعيد معصومي