تحليل تنش در مخازن CNG نوع دوم با استفاده از المانهاي تماسي در محل اتصال فلز و كامپوزيت

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : حميد شوشتر

تحليل تنش در مخازن سي ان جي نوع دوم با استفاده از المانهاي تماسي در محل اتصال فلز و كامپوزيت

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : حجت منصورپور بناب

طراحي فيكسچر پيچش براي دستگاه

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : فايزه نقدي سپهوند

تحليل اجزائ محدود تنش و ارتعاشات دودكشها بلند پالايشگاهي حاوي strake

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, علي اصغر جعفري
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : سيدعرفان حسين پناهي

بررسي مسائل ساخت و انتخاب جنس روي طراحي و ساخت فنرهاي حلقوي

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, فرهاد شاهوردي
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : كيوان نقي زاده

طراحي يك مكانيزم بالا بر جهت سشتشوي پنجره برجها

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيدعلي اكبر موسويان, فرهاد شاهوردي
Amir Reza Shahani, Seyed Aliakbar Moosavian, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : حداد عبدي

طراحي يك مكانيزم بالابر جهت شستشوي پنجره برجها

نام اساتید: اميررضا شاهاني, فرهاد شاهوردي, سيدعلي اكبر موسويان
Amir Reza Shahani, Farhad Shahverdi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : ميلاد شهباز

بررسي تجربي رشد ترك خستگي در لوله

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : عليرضا گل محمدي

تحليل جريان حول دودكش هاي بلند پالايشگاهي

نام اساتید: علي اشرفي زاده, اميررضا شاهاني, علي كشاورزوليان, محمدرضا شاه نظري
Ali Ashrafizadeh, Amir Reza Shahani, Ali Keshavarz Valian, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : سميه صدري

تحليل تنش در مخازن سي ان جي نوع سوم با استفاده ار المانهاي تماسي در محل اتصال فلز و كامپوزيت

نام اساتید: اميررضا شاهاني
Amir Reza Shahani
نام دانشجو : پويا شيشه گران

طراحي دستگاه خم كن تير آهن

نام اساتید: اميررضا شاهاني, مهدي ظهور, فرهاد شاهوردي
Amir Reza Shahani, Mehdi Zohoor, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : يزدان منتظري

تحليل تنش در فانوس ها (bellows)

نام اساتید: اميررضا شاهاني, علي اصغر جعفري, سيد محمدرضا خليلي
Amir Reza Shahani, Ali Asghar Jafari, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : حسين سيدحسيني

طراحي مفهومي بالگرد چهار سر نشين

نام اساتید: اميررضا شاهاني, علي غفاري, محمدرضا همايي نژاد
Amir Reza Shahani, Ali Ghaffari, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : فرشيد قزلباش

طراحي بدنه يك بالگرد

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : فرهاد عرب

طراحي پره يك بالگرد

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : زهره سروي

طراحي و ساخت مدل آزمايشگاهي نمايشگر پرنده بالزن

نام اساتید: اميررضا شاهاني, فرهاد شاهوردي
Amir Reza Shahani, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : سهيل خمجاني فراهاني

طراحي و ساخت سايبان چتري

نام اساتید: اميررضا شاهاني, سيدعلي اكبر موسويان, فرهاد شاهوردي
Amir Reza Shahani, Seyed Aliakbar Moosavian, Farhad Shahverdi
نام دانشجو : پوريا اعظمي گوگرچين

طراحي و ساخت دستگاه طاقه پيچ و كنترل پارچه

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : سعيد محمدي

طراحي و ساخت عصاي بهبود يافته

نام اساتید: اميررضا شاهاني, رحمت الله قاجار
Amir Reza Shahani, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : ياسمن فرحناك مجد

طراحي و ساخت يك مكانيزم با بالزن

نام اساتید: اميررضا شاهاني, محمد راوندي
Amir Reza Shahani, Mohammad Ravandi
نام دانشجو : سيدمحمدحسين توكلي