از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ تا تاریخ :

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ تا تاریخ :

نماينده دانشكده كامپيوتر در شوراي برنامه ريزي و توسعه آموزشي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ تا تاریخ :

عضو گروه تجهيزات فناوري اطلاعات پژوهشكده

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

مدير مركز رشد دانشگاه